Forum Kontakt Księga gości Strona główna

D O K U M E N T YInformacja dotycząca dróg ekspresowych Południowa Obwodnica Warszawy S2 Trasy ekspresowe S7 i S8 Wschodnia Obwodnica Warszawy S17 Trasa Mostu Północnego Trasa Olszynki Grochowskiej Praska część obwodnicy śródmieścia Autostrada A-2 wariant samorządowy autorstwa Zygmunta Użdalewicza

Linki zewnętrzne:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Projekt z marca 2006.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013


Pobierz plik Word 115 kB
 

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Opisy tras ekspresowych S2, S7, S8, S7S8, S17, S79

- Przebiegi ogólne tras

- Główne parametry techniczne

- Terminy realizacji poszczególnych zadań

Istniejąca krajowa sieć drogowa stolicy od lat jest coraz bardziej obciążona ruchem drogowym i nie jest technicznie przystosowana do obsługi ogromnych potrzeb transportowych Warszawy oraz jej aglomeracji, zarówno tych obecnych jak i prognozowanych (wskaźnik motoryzacji indywidualnej osiągnął bardzo wysoki poziom i aktualnie wynosi ponad 400 samochodów/1000 mieszkańców). Obecny układ drogowy jest niesprawny, a jego stan ogranicza możliwości rozwoju miasta i regionu, a dla mieszkańców zamieszkałych w otoczeniu istniejących dróg krajowych warunki życia z uwagi na hałas i spaliny są bardzo uciążliwe.   powrót


Południowa Obwodnica Warszawy S2Plik Word 261 kB
 

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Charakterystykę środowiska i emisji oddziaływań na środowisko

- Dokładny opis przebiegu trasy i parametry techniczne trasy

- Warunki geologiczne

- Prognozowane natężenie ruchu

- Prognozy hałasu i emisji spalin

- Planowane zabezpieczenia antyhałasowe i aspekty ochrony powietrza

- Metody wentylacji powietrza w tunelu pod Ursynowem

- Oddziaływanie trasy na środowisko kulturowe

Projektowany fragment Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku pomiędzy węzłem „Puławska” a węzłem „Lubelska” wykorzystuje korytarz rezerwowany w kolejnych planach zagospodarowania Warszawy pod autostradę A2.


  Załącznik 1 (0,97 MB)
  Załącznik 2 (1,43 MB)
  Załącznik 3 (2,29 MB)
Załącznik 4 (917 kB)
  Załącznik 5 (1,66 MB)
 


część 1 (2,80 MB)

część 2 (2,79 MB)
 

DOKUMENTY ZAWIERJĄ:

- Analizę wielokryterialną SETEC

- Analizę kosztów

- Natężenia ruchu

- Obliczenia ekonomiczne

- Kryteria ochrony środowiska

- Ocenę końcową wariantów

Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie POW  czytaj

Stan jakości powietrza w rejonie planowanej POW  czytaj

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej  czytaj
Załącznik do rozporzączenia Wojewody Mazowieckiego   czytaj

Badanie opinii publicznej OBOP na Ursynowie  czytaj
Badanie opinii publicznej CBOS na Ursynowie  czytaj
                                                                                                                            powrótTrasy ekspresowe S7 i S8
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Terenu dla Żoliborza i Bielan
Wrzesień 1992 r.
Uchwała nr XXVIII/187/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach wraz z opinią nt. przebiegu S7

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 20.11.1996 r.   czytaj
dotyczy budynków przy ul. Księżycowej 56 i 58 oraz Rodziny Połanieckich 27 i 29

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 11.07.1997 r.   czytaj
dotyczy budynków przy ul. Maszewskiej 31, 33, 35 i 37 oraz ul. Esej 19 i 21

Postanowienie ZDM z dnia 17.05.1999 r.   czytaj - dotyczy osiedla domków przy ul. Księżycowej 68, 68A-U

Wymienione budynki są zaznaczone na mapie:                                    Schemat instalacji gazowych:

                    


Fragmenty mapy Bemowa z 1996 roku z zaznaczoną rezerwą pod trasy ekspresowe:


Trasa AK na Bemowie

Trasa AK i NS na Bemowie

Trasa NS na Chomiczówce
powrót


Trasa ekspresowa S17

część I
część II
część III
część IV

Raport o oddziaływaniu na środowisko


DOKUMENT ZAWIERA m.in.:


- Opis analizowanych wariantów

- Charakterystykę środowiska

- Oddziaływanie inwestycji na środowisko

- Opis proponowanych środków ochronnych

- Porównanie wariantów

Planowana Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) obejmuje odcinek od węzła "Marki" do węzła "Lubelska" i stanowi element północno-wschodniej obwodnicy włączonej w ciąg dróg krajowych w Warszawie. Umozliwi ona połączenie wylotów dróg krajowych w kierunku Białegostoku (DK nr 8), Terespola (DK nr 2, docelowo A-2) i Lublina (DK nr 17)

 


Trasa Mostu Północnego
Pobierz plik 956 kB
 

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Opis przebiegu trasy

- Informacje o konkursie na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej

- Informacje o nabywaniu gruntów

- Informacje o wykonanych pracach projektowychPobierz plik 14,8 kB
 

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Opis zaawansowania prac przygotowawczych do budowy TMP

- Informacje o złożonych dokumentach ochrony środowiska

- Informacje o nabywaniu nieruchomości pod TMP

- Informacje o przebiegu konkursu na koncepcję TMP

- Informacje o planowanych wydatkach w 2005 rokuPobierz plik 14,8 kB

harmonogram TMP

 

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Opis dotychczas wykonanych prac przy budowie TMP

- Informacje o ustaleniu lokalizacji I odcinka trasy

- Informacje o konkursie na koncepcję TMP

- Informacje o wykupie nieruchomości pod TMP

- Informacje o planowanych wydatkach w 2006 rokuInformacja ogólna

Treść dokumentu
Niniejszy dokument zawiera Syntezę dokumentu pt. „Strategia rozwoju Gminy Warszawa-Bielany do 2014 roku”, który wytycza główne kierunki (obszary) zaspokajania potrzeb bielańskiej wspólnoty samorządowej w perspektywie 2014 roku w postaci celów rozwoju i niezbędnych zadań realizacyjnych.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WARSZAWA-BIELANY DO 2014 roku stanowić będzie merytoryczną podstawę do prowadzenia przez jej władze DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY, zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców, funkcjonowania instytucji i organizacji oraz podmiotów gospodarczych, a także dobrego stanu środowiska przyrodniczego i zachowania ładu przestrzennego. Przyjęte przez Radę Gminy Warszawa-Bielany cele rozwoju i zadania realizacyjne posłużą następnie do:
• opracowywania szczegółowych projektów (planów) realizacyjnych, w tym Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
• sukcesywnego wdrażania w życie szczegółowych projektów (planów) realizacyjnych,
• stałego monitorowania i kontroli przebiegu realizacji ustaleń Strategii i projektów (planów) realizacyjnych oraz dokonywania ich modyfikacji, korekt oraz uzupełnień (jeśli będzie to uzasadnione merytorycznie).


Aktualny miejscowy plan zagospodarowania terenu dla TMP

Na sesji w dniu 30 sierpnia 2002r. Rada Gminy Bielany zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części rejonu urbanistycznego Wawrzyszew - Placówka Południowa. Plan zagospodarowania przestrzennego części rejonu urbanistycznego ŻH - Wawrzyszew - Placówka Południowa obejmuje obszar, zawarty pomiędzy ulicami: Wólczyńską, Conrada, Bogusławskiego i projektowana Trasą Mostową (Mostu Północnego).
Wszystkie zapisane ustalenia mają rangę prawa miejscowego, którego inwestorzy muszą przestrzegać bez możliwości jakichkolwiek ustępstw.


Decyzja Sądu Konkursowego z dnia 19 kwietnia 2005 r.  Pobierz plik 3,45 kB

powrótTrasa Olszynki Grochowskiej
Część opisowa - plik 4,37 MB

Załączniki - plik 142 kB
 

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Charakterystykę uwarunkowań planistyczno-projektowych
- Prognozy ruchu dla roku 2015
- Studium przebiegu trasy
- Rozwiązania skrzyżowań i węzłów
- Zasady zagospodarowania terenów przyległych
- Zasady odwodnienia trasy
- Analizę i ocenę kolizji projektowanych rozwiązań drogowych
- Analizę kosztów realizacji inwestycji

Trasa Olszynki Grochowskiej jest jednym z najważniejszych elementów planowanego układu drogowo-ulicznego miasta Warszawy. Trasa ta od wielu lat uwzględniana jest w kolejnych edycjach Miejscowych Planów Ogólnych Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Warszawy. Warszawa - miasto ponad 1,5 milionowe o dynamicznie rosnącym poziomie motoryzacji i wykorzystaniu samochodu. przez wiele lat była niedoinwestowana w zakresie sprawnych rozwiązań komunikacyjnych o dużej przepustowości. Trudności komunikacyjne jakie przeżywa miasto są tego następstwem. Obecna trudna sytuacja wymaga podjęcia zdecydowanych działań w zakresie projektowania i realizacji tras komunikacyjnych, które dałyby możliwość usprawnienia połączeń miedzydzielnicowych, wyeliminowania ruchu niezwiązanego z centrum na obrzeża miasta i stworzenia układu obwodnic.
 

 

OOŚ 2000 - plik 1,6 MB

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Charakterystykę inwestycji
- Charakterystykę środowiska przyrodniczego
- Oddziaływanie inwestycji na środowisko
- Opis proponowanych środków ochronnych

 


powrótPraska część obwodnicy śródmieścia

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5 - dodatki
 

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Opis proponowanego przebiegu domknięcia obwodnicy

- Powiązania obwodnicy z istniejącą siatką ulic

- Oszacowanie przewidywanego ruchu

- Oszacowanie kosztu inwestycji

                                                    powrót


Przebieg autostrady A-2 - wariant samorządowy
autorstwa Zygmunta Użdalewicza
Opis - pobierz plik 1,35 MB

Mapy
 

DOKUMENT ZAWIERA m.in:

- Opis proponowanego przebiegu autostrady A2

- Powiązania autostrady z istniejącym ruchem drogowym

- Oszacowanie przewidywanego ruchu

- Oszacowanie kosztu inwestycji

- Prawdopodobne kolizje ze środowiskiem

                                                    powrót