Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony


w. Drewnica - w. Radzymin w. Marki - w. Drewnica

Marki - Drewnica - Radzymin (obwodnica Marek)

Istniejąca droga krajowa nr 8 ma przekrój 2 x 2 i przebiega przez teren Marek oraz Radzymina, gdzie w zdecydowanej większości przecina tereny zurbanizowane. W obszarze przyległym do istniejącej drogi występują skrzyżowania z sygnalizacją świetlną lub zjazdy prawoskrętne oraz kilka węzłów bezkolizyjnych. Istniejąca droga obciążona jest dużymi potokami ruchu, zwłaszcza na terenie Marek. Średnie dobowe natężenie ruchu wynosi około 55 tys. pojazdów (GPR 2005). Obustronna zabudowa uniemożliwia podniesienie parametrów technicznych drogi do klasy ekspresowej przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Marek.
W związku z powyższym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Warszawie planuje budowę nowego północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina. Realizacja nowej trasy w sposób znaczący poprawi obsługę Pasma Wołomińskiego i powiązanie z Warszawą, a także odciąży gminę Marki od uciążliwego ruchu tranzytowego. Znaczącej poprawie ulegnie wylot z Warszawy w kierunku Białegostoku.
Inwestycja jest podzielona na dwa niezależne pod względem proceduralnym zadania. Dla odcinka od węzła Drewnica do węzła Radzymin pikietaż 0+000 usytuowano na węźle "Drewnica", na przecięciu osi dwóch tras ekspresowych S8 i S17. Początek opracowania przyjęto w punkcie o pikietażu 0+536, tj. poza węzłem "Drewnica" ze względu na przedsięwzięcie polegające na budowie S17 - Wschodniej Obwodnicy Warszawy, która obejmuje węzeł "Drewnica". Koniec opracowania w punkcie wspólnym dla wszystkich wariantów przebiegu tj. w miejscu włączenia Wariantu III do obwodnicy Radzymina, który odpowiada na istniejącej drodze krajowej nr 8 kilometrażowi 483+084.
Do przedsięwzięcia zwanego "obwodnicą Marek" włączono odcinek pomiędzy węzłem Marki a węzłem Drewnica, który pierwotnie był elementem Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Wskutek perturbacji formalno-prawnych decyzja środowiskowa dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy, wydana dnia 19 października 2007 r, została uchylona na odcinku od wezła Drewnica do węzła Zakręt. Odcinek S17 WOW pomiędzy w. Marki a w. Drewnica został zaliczony do drogi ekspresowej S8.
Projektowana trasa S-8 przebiega przez obszar pięciu jednostek administracyjnych: miasta: Zielonka, Marki, Kobyłka, Wołomin, miasto i gminę Radzymin, leżących w północno-wschodniej aglomeracji warszawskiej na terenie województwa mazowieckiego.

Główne parametry trasy:

 • droga dwujezdniowa klasy ekspresowej
 • przekrój 2 x 3 (dwie jezdnie o trzech pasach ruchu)
 • prędkość projektowa 100 km/h
 • nośność 115 kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • dostępność wyłącznie poprzez węzły
 • szerokość pasa ruchu - 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
Korytarz projektowanej drogi biegnie głównie przez tereny rolne i leśne, omijając tereny zurbanizowane. Na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Radzymin analizowane były 4 warianty inwestycyjne przebiegu drogi S8:
 • Wariant 0 - nie podejmowanie żadnych działań
 • Wariant I - przebieg po nowym śladzie. Długość 12,76 km
 • Wariant II -samorządowy - różni się od Wariantu I przebiegiem na terenie gm.Radzymin. Długość 13,46 km
 • Wariant IIa -samorządowy - różni się od Wariantu II powiązaniami z układem drogowym w rejonie obwodnicy Radzymina
 • Wariant III - Różni się od Wariantu II przebiegiem i powiązaniami na terenie gminy Radzymin. Długość 13,50 km.

Przewidywany termin realizacji inwestycji: 2016 rok.


W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, uwzględniającej ocenę: techniczno - ruchową, przestrzenną, społeczną, środowiskową, ekonomiczną uznano za najkorzystniejsze poprowadzenie trasy S8 w korytarzu wg Wariantu III. Charakteryzuje się on najlepszymi parametrami, jest najkrótszy, najkorzystniejszy w ocenie środowiskowej, przestrzennej, ekonomicznej i techniczno-ruchowej. Projektowany nowy przebieg znakomicie poprawi wprowadzenie ruchu międzynarodowego i krajowego do Warszawy z możliwością rozrządzenia go na ekspresową obwodnicę miasta. Jednocześnie zrealizowanie tej inwestycji poprawi obsługę Pasma Wołomińskiego a przede wszystkim powiązania z Warszawą miast: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka oraz miast i gmin: Radzymina i Wołomina.

- 23.03.2009 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku Marki - Radzymin.
- 11.03.2010 GDOŚ uchyliła decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S8 Marki-Radzymin. Powodem były m.in. błędy proceduralne popełnione przez mazowiecką RDOŚ.
- 23.04.2010 RDOŚ wezwał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko, określając zakres wymaganych uzupełnień.
- 02.11.2011 RDOŚ wydał nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu III Decyzja WOOŚ-II.4200.15.2011.WM z dnia 2 grudnia 2011 r.

Odcinek od węzła Drewnica do węzła Radzymin

Koncepcja programowa dla wariantu wybranego III - sierpień 2012 r.

W dokumencie m.in.:

 • Opis zadania inwestycyjnego
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu
 • Istniejące uwarunkowania realizacyjne
 • Projektowane zagospodarowanie terenu
 • Ukształtowanie trasy drogowej
 • Projektowane obiekty

  Tematem niniejszego opracowania jest koncepcja programowa dla drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła "Drewnica" do węzła "Radzymin Płd". Głównym założeniem przedmiotowego opracowania jest zaprojektowanie wyżej wymienionego odcinka drogi ekspresowej S8, który wraz z sąsiednim odcinkiem tej drogi opracowanym w ramach koncepcji programowej budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Marki" do połączenia z DK17 pozwoli na budowę odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" do istniejącej obwodnicy Radzymina.

  Przekroje normalne 5,36 MB

  Przekrój podłużny 4,14 MB
 • Plan orientacyjny 18,9 MB

  Plan sytuacyjny 48,7 MB  Węzeł Kobyłka - wariant I 2,24 MB

  Węzeł Kobyłka - wariant IIa (rekomendowany) 2,26 MB


  Węzeł Kobyłka - wariant IIb 2,28 MB  Węzeł Zielonka - wariant I 2,29 MB

  Węzeł Zielonka - wariant II (rekomendowany) 2,55 MB  Węzeł Wołomin - wariant Ia 1,79 MB

  Węzeł Wołomin - wariant Ib 2,53 MB


  Węzeł Wołomin - wariant II (rekomendowany) 2,42 MB  Węzeł Radzymin Południe - wariant I 13,3 MB

  Węzeł Radzymin Południe - wariant II (rekomendowany) 13,2 MB  Wiadukt WD-3 Dworkowa 1,16 MB

  Wiadukt WD-10 Chabrowa-Spacerowa 2,16 MB


  Raport o oddziaływaniu na środowisko - kwiecień 2011 r.

  W dokumencie m.in.:

 • POŁOŻENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ANALIZOWANA DROGA W ŚWIETLE AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
 • CHAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA I PROGNOZA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 • ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE
 • ODDZIAŁYWANIE TRASY NA ŚRODOWISKO KULTUROWE I DOBRA MATERIALNE
 • PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • HIERARCHIZACJA WARIANTÓW; WSKAZANIE WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA

  Przedmiotem niniejszego raportu jest przedsięwzięcie polegające na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S17) do obwodnicy Radzymina. Formalną podstawą wykonania niniejszego raportu jest umowa nr 48/2010 zawarta dnia 27 maja 2010 roku pomiędzy GDDKiA Oddział w Warszawie a Biurem Planowania Rozwoju Warszawy SA.

  Errata dla tebeli nr 41 0,05 MB

  Streszczenie raportu 2,15 MB

  Załączniki 6,82 MB

  Uwarunkowania środowiskowe - mapa 16,4 MB

  Inwentaryzacja ptaków - mapa 6,96 MB


 • Urządzenia ochrony środowiska - 2025 r.


  Odcinek wspólny 7,78 MB

  Wariant I 7,65 MB

  Wariant II 7,62 MB

  Wariant IIa 7,50 MB

  Wariant III 7,59 MB

  Odcinek od węzła Marki do węzła Drewnica
  Przedmiotem opracowania jest droga ekspresowa S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800. Pierwotnie ten odcinek był elementem Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego dnia 19 października 2007r. dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Marki" do węzła "Lubelska" wg wariantu WIIIA.
  26.10.2010 WSA w Warszawie uchylił decyzję środowiskową dla odcinka węzeł Rembertów - węzeł Zakręt.
  17.11.2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na wniosek Inwestora wydała decyzję o wygaszeniu ważności decyzji z dnia 19 października 2007 na odcinku od węzła "Drewnica" (bez węzła) do węzła "Zakręt" (bez węzła).
  Odcinek WOW od węzła Marki do węzła Drewnica został zakwalifikowany do drogi ekspresowej S8 i jest elementem tzw. obwodnicy Marek.

  Na zakres inwestycji S8 objęty niniejszym projektem składają się m.in. następujące podstawowe roboty budowlane:

  Plan orientacyjny 9,48 MB

  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektu budowlanego

  W dokumencie m.in.

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKAZANEGO DO REALIZACJI
 • SYNTETYCZNY OPIS STANU ŚRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA
 • ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WARIANTU WSKAZANEGO DO REALIZACJI
 • DOBÓR I OCENA DZIAŁAŃ, ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
 • OCENA WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

  Raport oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej nr 8 na odcinku: od km 11+600 do km 13+800 został sporządzony w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Niniejsze opracowanie ma na celu opisanie planowego przedsięwzięcia pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze oraz ludzi, jak również wskazanie rozwiązań, które zminimalizują negatywne oddziaływanie inwestycji w trakcie jej budowy i eksploatacji.

  Streszczenie raportu 0,456 MB

  Uzgodnienia i opinie 6,25 MB

  Dokumentacja fotograficzna 5,84 MB

  Uwarunkowania planistyczne 1,71 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu 12,9 MB

  Projektowane obiekty inżynierskie - przekroje geotechniczne 0,794 MB

  Przekroje geologiczne 6,47 MB

  Prognozy ruchu 3,20 MB

  Zasięg zanieczyszczeń powietrza 34,7 MB • Aneksy do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla projektu budowlanego

  W dokumencie m.in.

  • Aneks 1
   • Ochrona przed hałasem
   • Ochrona środowiska gruntowo-wodnego
   • Ochrona powietrza atmosferycznego
   • Gospodarka odpadami
   • Wyburzenia obiektów kubaturowych
  • Aneks 2
   • Odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4200.7.2013.DŚ z dnia 08 lipca 2013r.
  • Aneks nr 3
   • Odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4200.7.2013.DŚ z dnia 25 lipca 2013r.


  Zasięg oddziaływania hałasu 29,1 MB

  Odwodnienie - plan sytuacyjny 27,1 MB

  Dane do obliczeń stężeń 25,1 MB

  Zasięg oddziaływania zanieczyszczeń - wykresy 7,90 MB

  Prezentacja w formacie PDF 2,79 MB