Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Drogi Krajowe

Drogi krajowe w Polsce

Do dróg krajowych zgodnie z art 5 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych zalicza się:
 1. autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych,
 2. drogi międzynarodowe,
 3. drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych,
 4. drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów),
 5. drogi alternatywne dla autostrad płatnych,
 6. drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich,
 7. drogi o znaczeniu obronnym.
Drogi krajowe oznaczone są numerem (liczbą jedno- lub dwucyfrową) na czerwonym tle, z możliwością poprzedzenia nemeru literą A na odcinkach dróg o parametrach autostrady lub literą S na odcinkach dróg o parametrach drogi ekspresowej.

Wykaz dróg krajowych wraz z numeracją i przebiegiem
Wykaz autostrad i dróg ekspresowych


System dróg krajowych w Polsce, obejmujący też autostrady i drogi ekspresowe, podlega Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Wykonuje ona zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również m.in.:
- współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
- gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
- nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa.

Drogi krajowe w Polsce mają łączną długość 18 368 km, co stanowi około 5% wszystkich dróg publicznych w Polsce.

Obecnie (stan na koniec 2013 roku) w eksploatacji jest:
 • 1498,7 km dróg spełniających parametry autostrady
 • 1057,6 km dróg ekspresowych dwujezdniowych
 • 250,1 km dróg ekspresowych jednojezdniowych
Szczegółowa statystyka inwestycji dostępna na Forum SkyscraperCity
Informacje o drogach krajowych w Polsce w Wikipedii

Aktualny stan inwestycji drogowych w Polsce


Drogi krajowe w województwie mazowieckim

Na terenie województwa mazowieckiego rolę zarządu drogi, oraz zarządcy drogi w zakresie powierzonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad spełnia GDDKiA oddział w Warszawie. Dyrektor Oddziału podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w granicach udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pełnomocnictwa, oraz sprawuje nadzór nad gospodarstwami pomocniczymi.
Łączna długość dróg krajowych na terenie Mazowsza wynosi 2176,3 km, co stanowi 12 % ogólnej sieci dróg krajowych w Polsce. W całej sieci dróg krajowych na terenie Mazowsza jest tylko około 75 km dróg klasy ekspresowej, około 220 km dróg dwujezdniowych i 50 km klasy autostrady.
W planach jest zbudowanie następujących dróg wysokich klas:
 • Autostrady A2 o łącznej długości około 150 km
  w odcinkach: granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Konotopa oraz Węzeł "Lubelska" - granica województwa mazowieckiego/lubelskiego.
 • Drogi ekspresowej S2 wraz z fragmentem S79 o łącznej długości 39,2 km
 • Drogi ekspresowej S7 o łącznej długości około 264 km
 • Drogi ekspresowej S8 o łącznej długości około 165 km
 • Drogi ekspresowej S10 o długości około 70 km
 • Drogi ekspresowej S12 o długości około 106 km
 • Drogi ekspresowej S17 o długości około 95 km
 • Drogi ekspresowej S19 o długości około 34 km
W sumie na terenie województwa mazowieckiego planowane jest około 150 km dróg klasy autostrady i 770 km dróg klasy ekspresowej. Całość sieci drogowej Mazowsza uzupełni kilkaset km dróg wysokiej klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego), jak np. DK50 i DK62 tworzących tzw. Dużą Obwodnicę Warszawy, czy DK61 z Warszawy w kierunku Augustowa.

Mapa stanu nawierzchni dróg krajowych w Polsce

Drogi krajowe w Warszawie i warszawskiej aglomeracji

W granicach miasta stołecznego zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent Warszawy. W granicach Warszawy nie są planowane drogi klasy autostrady. Powstanie natomiast sieć tras ekspresowych tworzących Zewnętrzną Obwodnicę Miejską (tzw. Obwodnicę Ekspresową) oraz nowe trasy wylotowe na Gdańsk, Białystok, Lublin, Kraków i Katowice. W skład warszawskiego węzła drogowego wejdą następujące drogi:
 • drogi tworzące ring ekspresowy:
  • S2 - Południowa Obwodnica Warszawy
  • S8 - Trasa AK/Trasa Toruńska
  • S17 - Wschodnia Obwodnica Warszawy
 • nowe trasy wylotowe:
  • S7 - Trasa AK-Czosnów, jako północny wylot z Warszawy w kierunku Gdańska
  • S8 - Marki-Radzymin, jako trasa wylotowa w kierunku Białegostoku
  • S17 - Lubelska-Kołbiel, jako trasa wylotowa w kierunku Lublina
  • S7 - Warszawa-Grójec, jako trasa wylotowa w kierunku Krakowa
  • S8 - Salomea-Wolica, jako trasa wylotowa w kierunku Katowic
Całość uzupełni autostrasa A2 na zachód od Warszawy jako wylot w kierunku Łodzi i Poznania oraz na wschód jako wylot w kierunku Siedlec.
W granicach miasta stołecznego powstanie około 100 km dróg klasy ekspresowej, w tym 80 km tworzących Obwodnicę Ekspresową. Połączenie z warszawskim układem ulicznym będzie zapewnione dzięki blisko 40 węzłom drogowym. Najważniejszymi obiektami iżynierskimi bedą 4 tunele drogowe o łącznej długości około 5 km, nowy most przez Wisłę na Południowej Obwodnicy Warszawy oraz blisko 2 kilometrowej długości estakady w Wawrze na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Materiały i prezentacje

W dokumencie m.in.:

 • INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH DOKUMENTU I POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI
 • OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO OCENY STRATEGICZNEJ
 • WERYFIKACJA PROJEKTÓW UJĘTYCH W PROGRAMIE
 • MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ TRANSGRANICZNYCH
 • ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA
 • ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA
 • PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU NA ŚRODOWISKO
 • ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
 • ZALECENIA DO REALIZACJI NA ETAPIE RAPORTÓW O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

  Celem niniejszego opracowania jest określenie oddziaływania skutków realizacji postanowień Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2010 - 2015 na środowisko. Pod pojęciem skutków realizacji Programu, na potrzeby niniejszego opracowania, rozumiano kształt sieci dróg krajowych po realizacji zadań ujętych w Programie.
  Niniejsza ocena strategiczna opracowana została w celu uzyskania odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
  1. Czy należy realizować Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015?
  2. Jeśli tak, w jaki sposób?
  W ramach opracowania niniejszej oceny strategicznej zostały przeanalizowane wnioski wynikające z dokumentów strategicznych szczebla wspólnotowego i krajowego, które mają znaczenie dla Programu.


  Streszczenie opracowania 1,70 MB • GDDKiA o/Warszawa

  ANALIZA WARIANTU "0"
  zaniechania budowy ekspresowej obwodnicy Warszawy  Ministerstwo Infrastruktury

  INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH - stan na 25.08.2009

  Opis 0,15 MB

  Prezentacja 8,0 MB

  Prezentacja w wersji Flash 3,4 MB  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Prezentacja 0,56 MB

  Stan sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim na dzień 30.09.2009 r.:
  Długość dróg krajowych w wojewóztwie mazowieckim - ogółem 2 176,6 km, w tym:
  • autostrad - 0 km,
  • dróg ekspresowych - 105,9 km,
  • pozostałych dróg krajowych - 2 070,7 km
  • w budowie:
   • autostrad - 65,7 km,
   • dróg ekspresowych - 42,8 km,
   • obwodnic - 42,2 km,
   • pozostałych dróg krajowych - 243,5 km
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Prezentacja 10,1 MB

  Stan sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim na dzień 30.09.2008 r.:
  Długość dróg krajowych w wojewóztwie mazowieckim - ogółem 2 176,3 km, w tym:
  • dróg dwujezdniowych - 220 km,
  • autostrad - 0 km,
  • dróg ekspresowych - 74,7 km,
  • pozostałych dróg krajowych - 2 101,6 km