Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Drogi Wojewódzkie

Do dróg wojewódzkich zgodnie z art 6 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych zalicza się drogi inne niż okreslone jako drogi krajowe, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym nie zaliczone do dróg krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej. Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zajmuje się utrzymaniem dróg wojewódzkich służących do obsługi ruchu kołowego na terenie Województwa Mazowieckiego, a w szczególności:
- opracowaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- planowaniem finansowania budów, utrzymania i ochrony dróg,
- pełnieniem funkcji inwestora,
- utrzymywaniem nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- prowadzeniem ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów,
- przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przepraw promowych,
- wykonywaniem prac inwentaryzacyjnych i utrzymaniowych,
- wykonywaniem pomiarów ruchu drogowego.
Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza ma długość ponad 2820 km (w tym 292 obiekty inżynierskie) i stanowi 6% dróg publicznych na terenie województwa. Dróg wojewódzkich na Mazowszu jest 125. Mają długość od 120 m (nr 859 - łączy stację kolejową Zajezierze z drogą krajową nr 48) do 91,5 km (nr 544 - granica województwa mazowieckiego-Ostrołęka). Wszystkie są oznakowane numerami trzycyfrowymi. Nie tworzą one spójnej sieci i nie da się po nich przejechać z jednego krańca Mazowsza na drugi. Wszystkie mają jednak połączenie z drogami o znaczeniu krajowym, które prowadzą przez Mazowsze wszerz i wzdłuż łącząc je z innymi regionami kraju.

Wykaz dróg wojewódzkich MazowszaMazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dokumencie m.in.:

 • Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa
 • Cele Planu
 • Kierunki zagospodarowania przestrzennego

  Głównym celem Planu jest określenie polityki przestrzennej dla Mazowsza, polegającej na ustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej województwa w zakresie
  - elementów sieci osadniczej
  - rozmieszczenia infrastruktury technicznej i społecznej
  - wymagań dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
  STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020

  W dokumencie m.in.:

 • Społeczno-gospodarcze cechy regionu
 • Zamierzenia strategiczne
 • Uwarunkowania realizacyjne Strategii
 • Uwarunkowania rozwoju województwa

  Intencją Strategii Rozwoju Wojewodztwa Mazowieckiego jest przekształcenie województwa w region, który będzie się cechował:
  - dużą konkurencyjnością w stosunku do innych regionów europejskich,
  - zachowaną spojnością społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną,
  - wysoką jakością zasobów ludzkich oraz polepszeniem warunków życia mieszkańców.

 • Finansowanie wojewódzkich inwestycji drogowych

  Zadania w zakresie dróg i transportu samorządu województwa przewidziane do realizacji w 2011 roku. Na podstawie Uchwały 2/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. Aktualność na 31-01-2011 r.
  Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

  Inwestycyjny plan rzeczowo - finansowy samorządu województwa w zakresie budowy dróg na lata 2011-2033 (2020) - fragment Uchwały 1/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033. Aktualność na dzień 31-01-2011.
  Wykaz przedsięwizęć do WPF na lata 2011-2033 - DROGI