Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja Alej Jerozolimskich
od Ronda Zesłańców Syberyjskich do Nowolazurowej

Aleje Jerozolimskie leżą w jednym z głównych ciągów dróg krajowych, stanowią wylot w kierunku Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego. Są połączeniem dla dróg krajowych nr 7 i 8 w ciągu ul. Prymasa Tysiąclecia i Trasy AK, a po zrealizowaniu Trasy Salomea-Wolica i połączenia z węzłem Opacz od węzła Łopuszańska będą podstawowym ciągiem wylotowym z miasta w kierunku południowym na Kraków i Katowice. Aktywizacja i postępująca urbanizacja terenów inwestycyjnych przy trasie, nowe obiekty generujące ruch spowodowały, że Warszawa podjęła decyzję o modernizacji Al.Jerozolimskich. Inwestycja-część Obwodnicy Etapowej Centrum, wpisuje się w plany m.st. Warszawa dotyczące rozwoju sieci komunikacyjnej-drogowej, które przewidują m.in. budowę trzech obwodnic: śródmiejskiej, centrum i zewnętrznej ekspresowej.

Modernizację Al.Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do węzła z Trasą Salomea-Wolica i ulicą Nowolazurową podzielono na 5 etapów. Inwestorem etapów 1 - 4 jest miasto stołeczne Warszawa.
ETAP 1 - Modernizacja Ronda Zesłańców Syberyjskich
W ramach modernizacji Ronda zbudowano estakady w ciągu Alej Jerozolimskich w poziomie +1. Na poziomie 0 pozostawiono rondo jednakże wydzielono dwa pasy do skrętu w ciągu Aleja Prymasa Tysiąclecia - Aleje Jerozolimskie (w kierunku Pruszkowa). Zjazd ten ma odrębną fazę do skrętu. Dla przeciwnego kierunku (relacja Aleje Jerozolimskie - Aleja Prymasa Tysiąclecia) zbudowano tunel pod rondem o wysokości 3,5 metra. Projektant firma BAKS, nie mogła zwiększyć wysokości do 4 metrów co pozwoliłoby dopuścić ruch samochodów ciężarowych ze względu na przebiegający kolektor ściekowy pod rondem, którego nie przebudowano ani nie przeniesiono.
Rondo po przebudowie otwarto dla ruchu w listopadzie 2003 roku.
W grudniu 2008 roku zainstalowano elektroniczny system pomiaru pojazdów wjeżdżających w tunel pod rondem. System składa się z elektronicznej detekcji wysokości pojazdu, foto i wideo-detekcji, pętli indukcyjnych zatopionych w asfalcie oraz wysięgników, na których wiszą sygnalizatory stałej treści oraz sygnalizatory S-7 nakazujące opuszczenie pasa ruchu, a także foto-radarów. Na pierwszym wysięgniku umieszczono znak B-16 - zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3 m (system jest skalibrowany co do centymetra) oraz elektroniczny czujnik wysokości. W przypadku wykrycia pojazdu wyższego, system włącza sygnalizator S-7 nakazujący opuszczenie pasa ruchu. Jeżeli kierowca zignoruje znaki, ma drugą szansę, aby nie wjechać do tunelu, bowiem znak B-16 i sygnalizator S-7 ustawiono dodatkowo na początku pasa prowadzącego do tunelu. Tuż przed zjazdem do tunelu stanął sygnalizator S-3 (kierunkowy), za którym wybudowano przejazd na właściwy pas. Złamanie i tego sygnału oznacza konieczność zatrzymania ruchu jadących prawidłowo, aby wypuścić zbyt wysoki pojazd. Nad samym wjazdem do tunelu zostanie umieszczony znak S-4 (zakaz wjazdu na pas ruchu). Ze stanu dotychczasowej bramownicy było widać, że nie jest niemożliwe, iż kierowca mimo zakazu wjedzie do tunelu. Obecnie system, wstrzyma pojazdy zmierzające do tunelu na czas wycofania zbyt wysokiego pojazdu.


ETAP 2 - Modernizacja Alej Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP
Wybudowano wiadukt drogowy w Alejach Jerozolimskich nad skrzyżowaniem z ulicami: Mszczonowska-Śmigłowca. Długośc wiaduktu - 234m. + dojazdy w murach oporowych na długości - 100.5m. + 140.5m. = 241.0 m. Przekrój poprzeczny wiaduktu: 2 jezdnie jednokierunkowe o szerokości 7.3m. każda + pas dzielący o szerokości 2.0m. + obustronne bezpieczniki o szerokości 1.8 m każdy.
Inwestycja była realizowana w latach 2006-2007.
Wykonano przebudowę Alej Jerozolimskich na odcinku objętym Kontraktem o długości 1234m.:
 • wykonano wzmocnienie istniejących dwóch jezdni głównych do przenoszenia obciążeń
       11,5T/oś pojazdu i poszerzenie ich do 3 pasów ruchu (3x3.50m.) każda,
 • dokonano przebudowy skrzyżowania Alej Jerozolimskich z ul. Mszczonowską - Śmigłowca
       na skrzyżowanie typu rondo z sygnalizacją świetlną akomodacyjną,
 • wykonano jezdnie boczne dla bezpośredniej obsługi przyległych obiektów handlowo-usługowych,
 • wykonano dwie ścieżki rowerowe z kostki betonowej o szerokości 2.00m. każda,
 • ułożono chodniki z kostki betonowej i płyt betonowych o łącznej powierzchni 14804 m2.
  Wykonane zostały roboty towarzyszące związane z modernizacją Alej Jerozolimskich, w tym:
 • odwodnienie jezdni wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych,
 • przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
 • oświetlenie,
 • modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu:
       Aleje Jerozolimskie/ul. Mszczonowska - ul. Śmigłowca,
 • urządzenie zieleni,
 • oznakowanie wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu.


 • ETAP 3 - Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad torami PKP do ulicy Łopuszańskiej

  Budowa estakady nad Rondem Dudajewa.
  Zdjęcia: E2rd - więcej zdjęć >>
  Celem inwestycji była budowa dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Popularną.
  W ramach projektu wykonano:
 • podwyższenie parametrów technicznych drogi do klasy GP na modernizowanym odcinku,
 • poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu (2 x 10,5m),
 • wzmocnienie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115 kN/ oś pojazdu,
 • budowę estakady dla zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu ruchu tranzytowego na skrzyżowaniu z ul Popularną, o przekroju dwie jezdnie jednokierunkowe z pasem rozdziału,
 • przebudowę skrzyżowania - zapewnienie wydzielonych pasów do skrętów, na zasadzie skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją akomodacyjną,
 • budowę jezdni odbarczających, przeznaczonych do bezpośredniej obsługi obiektów handlowych i usługowych,
 • budowę ścieżek rowerowych i chodników na całej długości przebudowywanego odcinka.
  Ponadto w projekcie ujęto przebudowę sieci energetycznej i kabli zasilających w zakresie kolidującym z przebudową ulicy, przebudowę urządzeń telefonicznych, wodociągu oraz przewodu gazowego. W dniu 02.01.2008 r. udostępniono wiadukt drogowy do ruchu kołowego. Wybudowany wiadukt jest obiektem 11-sto przęsłowym o długości między podporami skrajnymi 264,0 m. Długość wiaduktu wraz z dojazdami wynosi 475,0 m, a jego całkowita szerokość wynosi 20,10 m. Na wiadukcie znajdują się 4 pasy ruchu (po 2 pasy ruchu w każdym kierunku) o szerokości 3,50 m każdy, rozdzielone pasem bezpieczeństwa o szerokości 2,0 m, chodniki przeznaczone tyko dla służb technicznych.
  Całą inwestycję zakończono 31.05.2008


 • ETAP 4 - Modernizacja Alej Jerozolimskich na skrzyżowaniu z Łopuszańską i Kleszczową wraz z przebudową Alej od skrzyżowania z Łopuszańską i Kleszczową do węzła początkowego Trasy Salomea-Wolica i ulicy Nowolazurowej.
  Inwestycja modernizująca skrzyżowanie ulic Łopuszańskiej i Al. Jerozolimskich była inwestycją niezbędną z punktu widzenia udrożnienia układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. W ramach tgo etapu modernizacji Al.Jerozolimskich przebudano i udrożnieniono skrzyżowania Łopuszańska/Kleszczowa/Al.Jerozolimskie. Przedstawiono do oceny różne warianty rozwiązania modernizacyjnego. Chociaż warianty różniły się w sposób zasadniczy rozwiązaniami funkcjonalnymi, to z punktu widzenia wpływu i oddziaływań na powierzchnię terenu w liniach rozgraniczających oraz w sąsiedztwie, różnice były mało istotne. Realizacja 2009 - 2011. Węzeł otwarto 30 grudnia 2011.
  Zakres opracowania obejmuje następujący obszar:
 • w ciągu Al. Jerozolimskich - strona wschodnia, od granicy opracowania wielopoziomowego skrzyżowania z ul. Popularną;
 • w ciągu Al. Jerozolimskich - strona zachodnia, do granicy węzła "Salomea", projektowanego na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i projektowanej trasy Salomea-Wolica oraz planowanej ul. Nowo Lazurowej.
 • w ciągu ul. Łopuszańskiej odcinek ok. 400 m od skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi,
 • w ciągu ul. Kleszczowej odcinek ok. 300 m od skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi do skrzyżowania z ul. Krańcową.
  Nieoczekiwanie zdecydowano się na zrezygnowanie z dotychczasowych projektów węzła Łopuszańska/Jerozolimskie, które zakładały bezkolizyjne estakady z Al.Jerozolimskich z kierunku centrum w ul. Łopuszańską.
  Zamiast tego zaproponowano rozwiązanie wprowadzające bezkolizyjnie ruch na dwóch estakadach w relacji Łopuszańska <-> Jerozolimskie na kierunek Pruszkowa.
  Kształt tego węzła jest przemyślany i podyktowany symulacjami natężenia ruchu.
  Projekt obejmuje:
  - budowę trzypoziomowego węzła z wyspą centralną
  - budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych,
  - budowę przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki postojowe i wiaty,
  - budowę kanalizacji deszczowej,
  - przebudowę przyłączy wodociągowych,
  - przebudowę linii energetycznych i teletechnicznych,
  - budowę nowego oświetlenia.
 • DANE TECHNICZNE:

  Al. Jerozolimskie
  - klasa drogi - GP
  - prędkość projektowa - 70 km/h
  - szerokość jezdni - 2x11,00m
  - kategoria ruchu - KR6
  - dopuszczalny nacisk osi - 115 kN

  ul. Łopuszańska
  - klasa drogi - GP
  - prędkość projektowa - 70 km/h
  - szerokość jezdni - 2x10,50m
  - kategoria ruchu - KR6
  - dopuszczalny nacisk osi - 115 kN

  ul. Kleszczowa
  - klasa drogi - G
  - prędkość projektowa - 60 km/h
  - szerokość jezdni - 7,00m
  - kategoria ruchu - KR6
  - dopuszczalny nacisk osi- 115 kN
  łącznice
  - prędkość projektowa - 40-60 km/h
  - szerokość jezdni - 5,00 - 7,00m
  - kategoria ruchu - KR6
  - dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OCENA PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIELENIĄ
 • OCENA PROJEKTU ODWODNIENIA I PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
 • CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ BILANS MAS ZIEMNYCH
 • ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA STAN ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
 • ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI AKUSTYCZNEJ
 • OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DOBRA KULTURY I INNE OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE
 • OCENA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SYTUACJI AWARYJNYCH
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
 • OBSZARY OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA
 • WNIOSKI DOTYCZĄCE OCENY PROJEKTU PLANOWANEJ INWESTYCJI

  Niniejsza ocena sporządzana jest na etapie postępowania w sprawie wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i odnosi się do zagadnień zawartych w koncepcji programowo - przestrzennej.
  Ocena rozwiązań projektowych budowy węzła "Łopuszańska - Kleszczowa" w ramach Zadania III modernizacji Alei Jerozolimskich polega na przeanalizowaniu i ocenie koncepcji programowo - przestrzennej tej inwestycji. Celem niniejszej pracy jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.
  Analiza przedstawionego projektu wykonawczego obejmuje wpływ inwestycji na główne komponenty środowiska naturalnego


 • Załącznik do raportu ooś - Mapa akustyczna dla 4 wariantów 20.6 MB  Projekt budowlany węzła Łopuszańska-Kleszczowa 10,8 MB MB

  Przekroje poprzeczne 3,50 MB MB

  Wizualizacje

       

       


  ETAP 5 - Budowa węzła "Salomea", węzła początkowego Trasy Salomea - Wolica i ulicy Nowolazurowej
  Inwestycja GDDKiA Oddział Warszawa.

  30.12.2010 podpisano kontrakt z firmami Eurovia i Warbud o wartości 188 mln zł. na wykonanie odcinka zlokalizowanego w granicach miasta Warszawy o długości 2,5 km który będzie początkiem trasy od strony Warszawy i pozwoli wykorzystać oddaną w tym samym czasie POW na którą będzie wjazd na końcu objętego postępowaniem przetargowym odcinka w węźle Opacz. Realizacja odcinka miejskiego: II 2011 - VIII 2012 z zastrzeżeniem przejezdności w czerwcu 2012 na czas mistrzostw Euro 2012 i prowadzenia w ostatnich 3 miesiącach budowy tylko prac wykończeniowych poza pasem drogi głównej.

  Oficjalna strona inwestycji: s8.salomea-wolica-miejski.pl