Węzeł nr 26 - PKP Międzylesie

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,27 MB

    Większość przystanków wchodzących w skład rozpatrywanego węzła znajduje się w bliskiej odległości od siebie (wyjątek stanowią przystanki PKP Międzylesie 09 i 10 usytuowane na ulicy Mrówczej). Sugeruje się stworzenie miejsc parkingowych na terenie węzła. Należy zlikwidować bariery dla osób niepełnosprawnych ruchowo (wysoki krawężnik). Warto poprawić stan nawierzchni chodnikowej.