Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Obwodnica Śródmieścia odcinek północny

Północny odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej obejmuje swoim przebiegiem Most Gdański, Rondo Starzyńskiego, ulicę Stefana Starzyńskiego i fragment ulicy Szwedzkiej. Na Rondzie Żaba połączy się z wschodnią częścią Obwodnicy Śródmieścia. W latach 2005-2007 wykonano modernizację Ronda Starzyńskiego budując dwie bezkolizyjne estakady nad rondem i dokonując reorganizacji ruchu na rondzie.

Modernizacja Ronda Starzyńskiego

Opis topograficzny

Ulica Starzyńskiego sąsiaduje od północnej strony z terenami PKP (nasyp kolejowy) na całej długości inwestycji. Od strony południowej graniczy z terenami osiedli mieszkaniowych i Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Istniejąca ulica ma przekrój 2x3 pasy po stronie wschodniej ronda i 2x2 pasy po stronie zachodniej. W pasie środkowym rozgraniczającym jezdnie znajduje się torowisko tramwajowe dwutorowe.
W skład uzbrojenia terenu wchodzą:
sieć cieplna, wodociągowa i gazowa, kolektory kanalizacyjne oraz kable trakcyjne, telefoniczne i energetyczne.
Ponieważ infrastruktura ta częściowo kolidowała z wykonaną modernizacją ronda (poszerzenie pasa drogowego) wymagane były uzgodnienia z odpowiednimi służbami przed rozpoczęciem przebudowy.

     

Zdjęcia pobrane z Forum SkyScraperCity

Cel inwestycji:

Ulica Starzyńskiego stanowi fragment obwodnicy śródmiejskiej i zarazem część drogi wojewódzkiej nr 634. Na tej ulicy, na rondzie sprzed modernizacji występowały przy jeździe na wprost w ciągu ul. Starzyńskiego największe natężenie ruchu. Przeprowadzone badania, a na ich podstawie wyliczenia wykazały:
dla roku 2005 - 1880-1930 poj/h (przy braku połączenia z Al. Tysiąclecia)
dla roku 2015 - 2200-2560 poj/h (z połączeniem z Al. Tysiąclecia)

Po przebudowie parametry techniczne ulicy są zgodne z klasą drogi GP:
- prędkość projektowa: 60 km/h,
- szerokość pasów na estakadzie: 3,5 m,
- szerokość jezdni bocznej: 6 m,
- łuki poziome R=300,0 m i krzywe przejściowe
- pochylenie poprzeczne jezdni minimalne: 2%
- wysokość skrajni budowli dla torowisk tramwajowych, hmin=5,0 m, odległość od ścian muru oporowego toru min=2,0 m,
- wysokość skrajni budowli dla pojazdów samochodowych, hmin=4,75 m,
- chodniki o szerokości minimum 2,0-2,5 m

Modernizacja ronda Starzyńskiego polegała na budowie dwupoziomowego węzła, który usprawnił ruch samochodowo-tramwajowy w tamtym rejonie Warszawy. Głównym elementem projektu są dwie estakady, które zostały zbudowane nad rondem w ciągu ul.Starzyńskiego:
- estakada północna (dł. 650 m)
- estakada południowa (dł. 600 m)

Rozwiązania konstrukcyjne wiaduktów:
- konstrukcja zespolona,
- dźwigary stalowe,
- płyta nośna żelbetowa,
- pale wiercone dużych średnic (ca 100 cm),
- spadki podłużne maksymalne na odcinkach estakad: 3% - 5%,

Każda z estakad będzie mogła przenosić ruch pojazdów o natężeniu ok. 2600 poj/h. Wysokości ciągu estakad dostosowano do zachowania skrajni terenu dla torowiska z jezdnią w poziomie terenu. Jezdnie lokalne, dostosowano do stanu istniejącego. Spadki podłużne jezdni lokalnych: 0,3% (minimalne) - 2,8%-3% (maksymalne).
W celu ochrony przed hałasem i częściowo spalinami zastosowano ekrany dźwiękochłonne dwóch typów:
Typ1: ściana zielona (dł. 4 m, wys. 5 m)
Typ2: ekran półprzezroczysty (dł. 2 m, wys. 4 m)

Typ1 zastosowano po południowej stronie ulicy Starzyńskiego w pobliżu budynków mieszkalnych przy ul. Darwina. Ekrany te stanęły na odcinku długości ok. 200 m licząc od ronda.
Typ2 ekranów zainstalowano na każdym z wiaduktów po ich południowych stronach. Ekranów dźwiękochłonnych nie zastosono:
a) po północnej stronie wiaduktów i ul. Starzyńskiego ze względu na tereny kolejowe, nasyp i brak zabudowy.
b) po południowej stronie wiaduktów, gdzie ul. Starzyńskiego sąsiaduje z terenami zielonymi ogrodu zoologicznego.

Celem zapewnienia lepszych warunków ochronnych, zastosowano dodatkowe nasadzenia zieleni izolującej, pnącej (przy ekranach) oraz dosadzenie nowych drzew i krzewów wraz z zapewnieniem ochrony dla zieleni istniejącej.
Dodatkowo zainstalowano punkt monitorujący mający na celu przeprowadzenie badań porealizacyjnych dla oceny skuteczności działań ochronnych. Punkt ten został zlokalizowany w okolicy zabudowy mieszkalnej przy ul. Darwina 3a.

Wody opadowe z estakad, chodników i jezdni (również odcinki naziemne) są zbierane poprzez system wpustów bezpośrednio do kanalizacji deszczowej i ogólnomiejskiej. Nawierzchnia drogowa została zaprojektowana, aby przenosić ruch odpowiadający kategorii ruchu KR6. Chodniki zostały wyłożone kostką brukową, podobnie jak ścieżka rowerowa.

Samo rondo Starzyńskiego w poziomie "0", jak i dojazdy do niego, zostały zmodernizowane poprzez kompleksową wymianę nawierzchni. Podobnie wykonano modernizację torów tramwajowych na odcinkach, gdzie stan torowiska był najgorszy (głównie wlot od strony Jagiellońskiej).