Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Studia komunikacyjne dla SłużewcaAnaliza rozwoju układu drogowego Służewca Przemysłowego

W dokumencie m.in.:

 • Uchwalone plany miejscowe w obszarze analizy
 • Model ruchu
 • Wyniki prognoz ruchu
 • Analiza ekonomiczna
 • Obsługa transportem zbiorowym
 • Podsumowanie analiz

  Raport przedstawia wyniki opracowania wykonanego przez Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j. na zamówienie Biura Drogownictwa i Komunikacji, Urzędu m.st. Warszawy. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w ramach opracowania wykonano następujące zadania:
  1) Opracowanie modeli prognostycznych dla wariantów układu komunikacyjnego.
  2) Opracowanie prognoz ruchu z wykorzystaniem modeli ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego.
  3) Opracowanie rachunku kosztów i korzyści społecznych.
  4) Przedstawienie wyników analiz i określenie harmonogramu rozwoju układu drogowego przewidzianego w planach miejscowych.
  Opracowaniem objęto obszar planów miejscowych Służewca Przemysłowego rejon ul. Konstruktorskiej i rejon Cybernetyki Cz. I oraz rejon ograniczony ul. Al. Żwirki i Wigury, Racławicką, Wołoską i Woronicza, przy czym prognozy ruchu wykonano w skali całej Warszawy. Celem opracowania jest zbadanie celowości realizacji wybranych inwestycji drogowych w ww. obszarze. W szczególności zbadanie zasadności realizacji przedłużenia ul. Suwak do ul. Woronicza i ul. Woronicza do al. Żwirki i Wigury.

 • Autorzy opracowania rekomendują w pierwszej kolejności: W następnej kolejności (ze względu na znaczenie w układzie drogowym) powinny być realizowane:

  Studium Komunikacyjne Mokotowa w związku z projektem przebudowy ul. Marynarskiej

  W dokumencie m.in.:

 • INWENTARYZACJA UKŁADU DROGOWEGO
 • ZAKRES I WYNIKI BADAŃ RUCHU
 • BUDOWA MODELU DLA STANU ISTNIEJĄCEGO
 • PLANOWANE ZMIANY W UKŁADZIE DROGOWYM
 • PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO
 • WYTYCZNE ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU
 • WYNIKOWE ANALIZY RUCHU

  Raport przedstawia wyniki opracowania pt.: "Studium komunikacyjne Mokotowa w związku z projektem przebudowy ul. Marynarskiej" wykonanego przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko sp.j. na zamówienie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
  Obszar analizy obejmuje układ drogowy ograniczony ulicami: Woronicza - Wołoską - Cybernetyki - Żwirki i Wigury w Warszawie, na terenie Służewca. Główne ciągi obsługujące komunikację indywidualną to: ul. Marynarska, Rzymowskiego, Żwirki i Wigury (GP) oraz ul Wołoska i Woronicza (G). Kluczowym dla tego obszaru węzłem komunikacyjnym jest skrzyżowanie ul. Marynarska, Wołoska, Rzymowskiego.
  Ciąg ul. Marynarska i Rzymowskiego przebiega w osi wschód-zachód i pełni funkcje ciągu obwodowego w stosunku do centrum Warszawy. Funkcje uzupełniające pełnią ulice: Al. Wilanowska, Woronicza, Cybernetyki, Domaniewska i Konstruktorska. W osi północ-południe zasadnicze znaczenie mają: al. Żwirki i Wigury oraz ul. Wołoska. Funkcje uzupełniające pełnią ul. Wynalazek i Postępu.
 • W wyniku wykonanych prognoz i analiz ruchu, uwzględniających planowane zmiany w układzie drogowym i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdzono, że:
  1. W godzinach ruchu szczytowego podstawowe ciągi komunikacyjne przebiegające przez analizowany obszar będą obciążone ruchem o dużym natężeniu:
   - ul. Marynarska - natężenie ruchu na poziomie 5300 - 5800 poj./godzinę/ przekrój,
   - ul. Rzymowskiego - natężenie ruchu na poziomie 4000 - 4300 poj./godzinę/ przekrój,
   - ul. Wołoska - natężenie ruchu od 2800 do 3000 poj./godzinę/przekrój.
  2. Znaczna część ruchu na podstawowej sieci drogowej będzie związana ze źródłami i celami ruchu ulokowanymi w obszarze analizy, tj. w obszarze ograniczonym ulicami: Woronicza - Wołoską - Cybernetyki - Al. Żwirki i Wigury. Oznacza to, że znaczna cześć prognozowanego ruchu będzie mieć charakter dojazdowy (w godzinie szczytu porannego) i wyjazdowy (w godzinie szczytu popołudniowego).
  3. Spodziewane duże natężenie ruchu dojazdowego do analizowanego obszaru, podwyższenie standardu ul. Marynarskiej (zwiększenie przepustowości, ograniczenie dostępności) i związane z tym ograniczenie powiązań z przylegającym układem ulic oraz dalszy rozwój zagospodarowania przyległego przestrzennego będą powodować zmiany w rozkładzie przestrzennym ruchu i będą wpływać na zwiększenie natężeń ruchu na ulicach o znaczeniu lokalnym. Dotyczyć to będzie m.in. odcinków ulic:
   - Postępu na południe od ul. Marynarskiej z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 2000-2200 poj./godzinę/przekrój,
   - Postępu na północ od ul. Marynarskiej - z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 1800-2400 poj./godzinę/przekrój,
   - Domaniewskiej - z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 1800-2000 poj./godzinę/przekrój,
   - Konstruktorskiej - z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 1300 poj./godzinę/przekrój,
   - Cybernetyki pomiędzy ul. Wołoską i ul. Postępu - z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 1700-2200 poj./godzinę/przekrój.
  4. Przewidywany wzrost ruchu i zmiany w rozkładzie przestrzennym ruchu wymagają wprowadzenia odpowiednich korekt w dotychczasowej organizacji ruchu. W szczególności wskazane jest:
   - poprowadzenie estakady nad ul. Marynarską w ciągu ulicy Postępu,
   - wprowadzenie nowych zasad organizacji przekroju ul. Cybernetyki z zastosowaniem przekroju dwujezdniowego o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku,
   - wprowadzenie czterech pasów ruchu (po dwa w każdym kierunku) na ul. Postępu od skrzyżowania z ul. Cybernetyki do skrzyżowania z ul. Konstruktorską,
   - wprowadzenie czterech pasów ruchu (po dwa w każdym kierunku) na ul. Domaniewskiej od skrzyżowania z ul. Postępu do ul. Wołoskiej,
   - wprowadzenie czterech pasów ruchu (po dwa w każdym kierunku) na ul. Konstruktorskiej od skrzyżowania z ul. Postępu do ul. Wołoskiej,
   - wprowadzenie dodatkowego pasa do skrętu w lewo na skrzyżowaniu ul. Wołoskiej i Konstruktorskiej,
   - wprowadzenie wydzielonych pasów do skrętu w lewo na skrzyżowaniu ul. Konstruktorska/Postępu,
   - wprowadzenie ronda dwupasowego na skrzyżowaniu ul. Postępu i Domaniewskiej,
   - modernizacji skrzyżowania ul. Cybernetyki i Postępu.
  5. W przypadku skrzyżowania ul. Cybernetyki i Postępu w Studium poddano analizie dwa warianty rozwiązania: w postaci ronda i skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną. Biorąc pod uwagę prognozę natężeń ruchu i spodziewaną znaczną nierównomierność kierunkową ruchu (skręt w lewo z ul. Cybernetyki w ul. Postępu i skręt w prawo z ul. Postępu w ul. Cybernetyki) nie rekomenduje się rozwiązania typu rondo. Stwierdzono zdecydowanie wyższą sprawność rozwiązania w postaci skrzyżowania sterowanego sygnalizacja świetlną. Wraz z wprowadzeniem skrzyżowania skanalizowanego sterowanego sygnalizacją świetlną należy jednak oczekiwać zwiększenia się natężeń ruchu na ul. Cybernetyki (na odcinku pomiędzy ul. Rzymowskiego i Postępu z ok. 1800 poj./godzinę/przekrój w wariancie A do 2400 poj./godzinę/przekrój w wariancie B) oraz chwilowych spiętrzeń ruchu na wiadukcie nad ul. Marynarską (w wyniku dopływu ruchu ze skrzyżowania do odcinka o przekroju poprzecznym 1x2).
  6. W wyniku przeprowadzonych analiz ruchu stwierdzono znaczne obciążenie ruchem skrzyżowania ul. Marynarska/Rzymowskiego/Wołoska, a w szczególności złe warunki ruchu na skręcie w lewo z ul. Marynarskiej w ul. Wołoską. Wymaga to rozważenia możliwości wprowadzenia odpowiednich korekt w sygnalizacji świetlnej z maksymalnym możliwym wydłużeniem sygnału światła zielonego dla tego kierunku. Problem dużego natężenia ruchu na tej relacji nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie przyległego układu ulic. Wobec znacznych strat czasu na ww. skrzyżowaniu część ruchu odbywa się z wykorzystaniem ul. Cybernetyki i wiaduktu wzdłuż ul. Postępu.
  7. W wyniku przeprowadzonych analiz ruchu stwierdzono silne uzasadnienie dla funkcjonowania wiaduktu w ciągu ul. Postępu nad ul. Marynarską. W prognozach natężenie ruchu w obu kierunkach utrzymuje się na ww. wiadukcie na poziomie 1000 - 1300 poj./godzinę. Wiadukt umożliwia dobre skomunikowanie obszarów leżących po obu stornach ul. Marynarskiej oraz znacząco ułatwia dojazdy i wyjazdy z obszaru położonego na północ od ul. Marynarskiej w kierunku południowym.
  8. W wyniku przeprowadzonych analiz ujawniono niekorzystne zjawisko przeplatania się ruchu na ul. Marynarskiej na odcinku dojazdowym od strony wschodniej do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.
  9. Na podstawie przeprowadzonych analiz ruchu nie zaleca się wprowadzania zjazdu w prawo z północnej jezdni ul. Marynarskiej w rejonie przecięcia z ul. Postępu (wiadukt). Zjazd ten byłby obciążony znacznym ruchem samochodowym, przekraczającym 400 poj./godzinę. Oznaczałoby to powstawanie utrudnień w ruchu na prawych pasach ul. Marynarskiej, występowanie niebezpiecznego zjawiska przeplatania się ruchu oraz wywoływałoby kolizję z ruchem tramwajowym, z koniecznością stosowania sygnalizacji świetlnej.
  10. W przypadku obiektów położonych w obszarze na północ od ul. Marynarskiej w jej bezpośrednim sąsiedztwie (rejonie ul. Postępu i wiaduktu nad ul. Marynarską) ich obsługa będzie zapewniona w sposób prawidłowy w sposób następujący:
   - dzięki zapewnieniu bezpośredniego wyjazdu w prawo z ul. Postępu w ul. Marynarską - pas włączeń,
   - dzięki zapewnieniu wyjazdu w ul. Postępu (kierunek północ) z wykorzystaniem łącznicy doprowadzającej ruch do ul. Postępu,
   - dzięki zapewnieniu możliwości pełnej wymiany ruchu na skrzyżowaniu ul. Postępu i Domaniewskiej w tym skrętu w prawo w kierunku ul. Wołoskiej.

  Mokotów, Marynarska Trasa NS - symulacja ruchu.