Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja ulicy Łodygowej


Ul. Łodygowa zaczyna się od skrzyżowania z ul. Radzymińską (dalej wylot na Białystok, droga krajowa nr 8). Ulica Łodygowa jest arterią wylotową z Warszawy do Ząbek i dalej w kierunku Zielonki, Kobyłki i Wołomina. Poza granicami miast kontynuowana jest jako droga wojewódzka nr 634. Ul. Radzymińska komunikuje ruch z ul. Łodygowej z centrum miasta. Wymienione miejscowości są silnie powiązane gospodarczo z Warszawą, co generuje znaczny ruch o charakterystyce typowo miejskiej, ze szczytami porannymi i popołudniowymi.
Odcinek objęty opracowaniem w całości leży na terenie zabudowanym - miasto Warszawa, dzielnica Targowek. Długość odcinka ulicy podlegającej rozbudowie wynosi około 1600m. Przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Łodygowej w Warszawie na odcinku od ul. Radzymimskiej do granicy miasta. Celem inwestycji jest poprawienie warunków ruchu, warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie uciążliwości drogi dla otoczenia.

Warianty rozwiązań

Wariant 1 - dwujezdniowy
Wariant polega na zwiększeniu przekroju na odcinku 320m od ul. Radzymińskiej, na zwiększeniu przekroju i ograniczeniu dostępności do drogi na dalszych 910m oraz ograniczeniu dostępności do drogi na pozostałym odcinku.
Długość remontowanego odcinka wynosi około 1590m.
W ramach przebudowy przewiduje się rozbudowę ulicy Łodygowej do przekroju 2x2 z jezdniami szerokości 7m i dwu i pół metrowym pasem dzielącym na odcinku 1230m od ulicy Radzymińskiej, oraz wykonanie dróg serwisowych na odcinkach: od 0+320 do 0+470 lewostronna; od 0+780 do 1+500 lewostronna oraz od 1+270 do 1+500 prawostronna.

Wariant 2 - jednojezdniowy
Wariant polega na zwiększeniu przekroju w okolicy skrzyżowań w celu wydzielenia lewoskrętów oraz ograniczeniu dostępności do drogi w miejscach zwiększonego natężenia punktów usługowych przez wykonanie dróg serwisowych.
Odcinek objęty opracowaniem w całości leży na terenie zabudowanym - miasto Warszawa, dzielnica Targowek. Długość remontowanego odcinka wynosi około 1590m.
W ramach przebudowy przewiduje się rozbudowę ulicy Łodygowej do przekroju 1x3 w okolicy skrzyżowań, oraz wykonanie dróg serwisowych na odcinkach: od 0+320 do 0+410 lewostronna; od 0+840 do 1+540 lewostronna oraz od 1+1300 do 1+590 prawostronna.
Porównanie wariantów
Zasadniczą różnicą pomiędzy rozważanymi wariantami inwestycyjnymi jest rozwiązanie jezdni głównej (ul. Łodygowej). Ulica w wariancie dwujezdniowym będzie miała większą przepustowość. W związku ze znaczną nierównomiernością natężenia ruchu (występowanie szczytu porannego i popołudniowego), 2 pasy ruchu w każdym kierunku zapewnią większą płynność ruchu, oraz pozwolą uniknąć zatrzymania ruchu w przypadku awarii pojazdu. Odseparowanie strumieni ruchu w obu kierunkach przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Rozbudowa umożliwi wykonanie ekranów akustycznych chroniących część zabudowy mieszkalnej.

Korzyści komunikacyjne i środowiskowe w przypadku przebudowy drogi stanowią uzasadnienie dla wykonania inwestycji w jednym z proponowanych wariantow, natomiast warunki ruchowe i bezpieczeństwo użytkownikow wskazują na przewagę wariantu dwujezdniowego.
Jako preferowany został wybrany wariant 1.


Warianty inwestycji 3,53 MBMapa uwarunkowań realizacyjnych 6,40 MBZasięg oddziaływania akustycznego 1,25 MB


Dokument zawiera m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
 • CHARAKTERYSTYKA REJONU INWESTYCJI
 • WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
 • MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
 • MONITORING ŚRODOWISKA

  Raport opracowano jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przebudowy ulicy Łodygowej w Warszawie na odcinku od ul. Radzymińskiej do granicy miasta.
  Celem raportu jest określenie kierunków i skali oddziaływania drogi na środowisko i zdrowie ludzi w fazie budowy oraz eksploatacji ulicy. Ze względu na charakter inwestycji oraz miejsce ul. Łodygowej w perspektywicznym układzie komunikacyjnym Warszawy nie rozważa się etapu likwidacji drogi.

  Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.  Aneks nr 1 - ochrona przed hałasem, ochrona powietrza 0,31 MB

  Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym 0,26 MB