Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin jest drugim po Lotnisku Chopina portem obsługującym Warszawę i Mazowsze. Ma on, w swoim założeniu obsługiwać głównie przewoźników nisko-kosztowych, czarterowych, oraz lotnictwo ogólne (general aviation). Obiekt powstał w miejscu zlikwidowanego lotniska wojskowego. Lotnisko jest położone na terenie powiatu nowodworskiego, zajmuje powierzchnię 292,83 ha.
Celem niniejszego projektu była przebudowa lotniska w kierunku jego wykorzystania dla obsługi lotnictwa pasażerskiego krótko- i średniodystansowego oraz indywidualnego. Szczególnie istotna będzie możliwość prowadzenia operacji lotniczych 24 godziny na dobę.
Modernizacja i rozbudowa objęła:
 • budowę nowego terminala (dworca) pasażerskiego;
 • modernizację istniejącej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z infrastrukturą techniczną;
 • budowę i modernizację obiektów;
 • budowę i modernizację obiektów infrastruktury technicznej: dróg, parkingów, oświetlenia, itp;
 • modernizację łącznicy kolejowej i budowę podziemnej stacji kolejowej.
  Założenia wyjściowe do remontu drogi startowej, dróg kołowania i płyty postojowej samolotów:
 • Przepustowość lotniska - 1 850 000 pasażerów - w latach 2010 - 2014;
 • Ilość operacji lotniczych - 23 040 / rok;
 • Możliwość przyjęcia na lotnisku w I etapie samolotów kodu A, B, C, sporadycznie D, a perspektywicznie kodu D i E.

  Inwestycja uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dnia 12 marca 2009 r.
  Inwestycję zrealizowano w latach 2011-2012.

  Polecamy stronę internetową portu lotniczego: modlinairport.pl
  Informacje o Porcie Lotniczym w Modlinie w Wikipedii

 • Elementy projektu budowlanego

  Nowy Terminal Pasażerski

  Nowy Terminal (Dworzec) Pasażerski ma mieć powierzchnię 12050 m kw. Budynek powstaje wg projektu Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Terminal został zaprojektowany jako jednoprzestrzenna hala, kształtem przypominająca dawne hangary. Jedynym wystającym elementem z bryły budynku Terminalu jest "wieża" nadzoru ruchu na płycie lotniska.
  Ergonomicznie rozplanowane wnętrze terminalu i czytelny podział stref umożliwi pasażerom poruszanie się po jego obszarze w sposób prosty i wygodny. Projekt obiektu umożliwia dobudowę kolejnych modułów oraz w zależności od potrzeb rozbudowę budynku w przyszłości. Budynek ma trzy poziomy: poziom -1, parter i antresola. Odloty i przyloty zlokalizowane będą na tym samym poziomie. Zaprojektowany obiekt podzielono na następujące strefy:
  - strefa ogólnodostępna poczekalni od strony miasta,
  - strefa odprawy biletowo - bagażowej,
  - strefa kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej,
  - strefa poczekalni odlotowych z podziałem na strefy S i NS,
  - strefa bagażowni,
  - strefa przylotów z strefą kontroli i odbioru bagażu,
  - antresola,

  W dokumencie m.in.:

 • Achitektrura
 • Parametry Inwestycji
 • Warunki ochrony pożarowej
 • Opis technologicznego funkcjonowania budynku terminala
 • Wytyczne akustyczne do projektu architektoniczengo
 • Szczegółowe zestawienie powierzchni
 • Opisy rozwiązań materiałowych
 • Zestawienia drzwi i okien

  Podstawę wykonania Dokumentacji budowlanej TERMINALA PASAŻERSKIEGO DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYM MODLIN stanowi Umowa Nr PL / 000126652 / 05-1239/ I z dnia , 30.09.2005r zawarta pomiędzy Inwestorem PORT LOTNICZY MODLIN Sp.z o.o 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki ul.Gen.Wiktora Thommee 1A a AUTORSKĄ PRACOWNIĄ ARCHITEKTURY KURYŁOWICZ & ASSOCIATES


 • Droga startowa wraz z drogą kołowania i płytą postojową

  Droga startowa
  Droga startowa o długości 2500m zostanie rozszerzona z 60 do 80 m szerokości. Poprawione zostaną parametry techniczne drogi: nośność, spadek poprzeczny i łuki pionowe. Droga startowa wyposażona zostanie w światła podejścia II Kat oraz światła krawędziowe i progowe a także oznakowanie poziome i pionowe.
  Drogi kołowania
  Przewidywana jest budowa dwóch dróg kołowania, pozwalająca statkom powietrznym na wygodne opuszczenie drogi startowej. Drogi zostaną poszerzone do szer. 23+2 x 7,5m oraz wyposażone w oświetlenie krawędziowe.
  Płyta postojowa
  Przeprowadzony zostanie remont nawierzchni płyty postojowej. Rejon płyty i okolice rozbudowy zostaną połączone systemem dróg technicznych i patrolowych.

  Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej związanej z obsługą pasażerów i pracowników

  Drogi
  Rozwiązanie komunikacji kołowej oparto na nowej dwujezdniowej drodze, odchodzącej od drogi krajowej nr 62, która doprowadza ruch do ronda kanalizującego ruch w kilku kierunkach:
  - pod Terminal, gdzie zaprojektowano trzy pasy: dla samochodów osobowych, taksówek i autobusów oraz autokarów;
  - na parkingi długo- i krótkoterminowe oraz autokarowy;
  - do budynków zaplecza Lotniska;
  - do strefy technicznej i Głównego Punktu Kontroli.


  Drogi - Plan sytuacyjno wysokościowy 2,00 MB


  Parkingi
  Początkowo na terenie lotniska powstaną trzy parkingi z łącznie 877 miejscami postojowymi. W przyszłości zostaną rozbudowane do ok. 1300 miejsc. Przed Terminalem, w strefie otwartej, zostaną usytuowane parkingi naziemne krótkoterminowe i długookresowe, parkingi dla pracowników Terminala, dla autokarów oraz rezerwa terenu pod przyszły hotel wraz z parkingiem. Pomiędzy dużymi hangarami nr 12 i 13 usytuowano parking dla pracowników technicznych.

  Obiekty kubaturowe związane z obsługą terminalu i lotniska

  Większość obiektów związanych z obsługą terminalu i lotniska zostanie przebudowana i dostosowana z obiektów już istniejących:

  Plan ogólny lotniska 0,74 MB
  Budowa łącznicy kolejowej

  Integralnym elementem całego projektu jest przebudowa i rozbudowa istniejącej łącznicy kolejowej oraz budowa podziemnej stacji kolejowej, połączonej bezpośrednio z terminalem. Bocznica kolejowa połączy Port Lotniczy z linią kolejową nr 9. Umożliwi to bardzo dogodne połączenie Lotniska z centrum Warszawy. Rozważa się również uruchomienie specjalnej linii kursującej z Lotniska Chopina do Lotniska Modlin.
  Niestety w związku z opóźnieniami, cześć kolejowa Lotniska będzie budowana w późniejszym okresie.

  Więcej informacji na temat bocznicy znajduje się tutaj.


  Obszar ograniczonego użytkowania
  Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska Warszawa - Modlin, w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych, wykazało konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Z dokumentacji również wynika, że oddziaływanie akustyczne portu znacznie wykracza poza teren, do którego zarządca posiada tytuł prawny. Dotyczy to zarówno pory dnia jak i pory nocy. Oddziaływanie to występuje na kierunkach wykonywanych operacji lotniczych tj. startów i lądowań statków powietrznych i obejmuje tereny gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek i Zakroczym oraz miasta Zakroczym. Z tego względu konieczne jest utworzenie dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin obszaru ograniczonego użytkowania.
  Sejmik Województwa Mazowieckiego swoją uchwałą ustanowił obszar ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Granicę zewnętrzną obszaru wyznaczono na podstawie izolinii równoważnego poziomu dźwięku A w porze nocy LAeqN = 50 dB. Granicę wewnętrzną wyznacza granica terenu portu lotniczego.

  Treść uchwały Sejmiku

  Współrzędne geodezyjne granicy obszaru

  Opis granicy obszaru

  Wykaz działek ewidencyjnych, które w całości lub w części znajdują się na terenie obszaru

  Graficzny przebieg granicy oou 1,91 MB