Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO - SITK


PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZBIOROWYM

W dniu 25 listopada 2009 r. zainaugurowano działanie Forum Transportu Aglomeracyjnego SITK konferencją naukowo-techniczną n/t Planu transportowego w projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

PRZEDMIOTEM KONFERENCJI BYŁO:
1. Prezentacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
2. Prezentacja ustawy metropolitalnej.
3. Omówienie sposobu organizacji i finansowania transportu publicznego w obszarze aglomeracji - studia przypadków.
4. Przedstawienie pożądanego zakresu planu systemu transportowego.
5. Prezentacja doświadczeń krajów UE w sporządzaniu planów transportowych.
6. Przedstawienie wymogów ochrony środowiska dla inwestycji transportowych.

RADA NAUKOWA: Przewodniczący: prof. dr in.. Wojciech Suchorzewski
Członkowie: mgr inż. Tadeusz Bartosiński, dr inż. Andrzej Brzeziński, mgr inż. Marek Roszkowski, mgr inż. Wac.aw Jastrzębski, mgr inż. Leszek Ruta, mgr inż. Mieczysław Reksnis, mgr inż. Bohdan Zuń, mgr inż. Stefan Sarna, mgr inż. Wojciech Wojtysiak, mgr inż. Agnieszka Prusakiewicz, mgr inż. Waldemar Lasek

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący: mgr inż. Waldemar Lasek
Członkowie: inż. Joanna Poszepczyńska, Łukasz Oleszczuk, mgr inż. Krzysztof Masłowski, mgr inż. Marcin Kozoń, inż. Grzegorz Madrias

W czasie Konferencji wygłoszono 9 referatów oraz dwie prezentacje sponsorów:
Publikacja referatów Forum Transportu Aglomeracyjnego 6,44 MB

Komisja wnioskowa powołana przez uczestników tej konferencji przygotowała wnioski przedstawione poniżej.
Wnioski Forum Transportu Aglomeracyjnego 0,2 MB
Prezentacje z Forum Transportu AglomeracyjnegoCel i zakres ustawy o transporcie publicznym 0,15 MB

Ramy instytucjonalne i finansowe przewozów pasażerskich w Polsce stanowią wynik reform instytucji sektora transportu zapoczątkowanych w 1990 roku, a następnie zakończonych procesem decentralizacji kompetencji administracji publicznej, który wszedł w życie 1 stycznia 1999 roku.
Sprawowanie kontroli nad działalnością transportową należy do obowiązków Państwa. Województwo jest organizatorem transportu kolejowego i drogowego o znaczeniu wojewódzkim. Powiat jest organizatorem transportu zbiorowego pozamiejskiego (przewozy szkolne itp.). Gminy oraz struktury międzygminne reprezentują najczęściej organizatora miejskiej komunikacji zbiorowej.
Sprawnie funkcjonujący publiczny transport pasażerski jest niezbędnym elementem infrastruktury społecznej umożliwiającej zrownoważony rozwoj. Oferta publicznego transportu pasażerskiego skierowana jest zarowno do tych, którzy nie mają dostępu do innych środków transportu - poprawiając ich jakość życia, jak i do osób korzystających z transportu indywidualnego - w celu ograniczenia negatywnych funkcjonalnych i ekologicznych skutków masowej motoryzacji.


Metropolie szansą rozwoju transportu publicznego 3,90 MB

Wielkie miasta - metropolie - obszary (regiony) metropolitalne stają się kluczowym elementem współczesnej gry o przestrzeń. Wynika to z gwałtownej urbanizacji, która jest jedną z cech teraźniejszości. Głównym powodem tego zjawiska jest fakt, że metropolie stają się obszarami koncentracji działalności gospodarczej i rozwoju cywilizacyjnego naszej planety. Taki raptowny rozwój miast rodzi jednak szereg istotnych problemow zarowno w ich obrębie jak i w ich sąsiedztwie.
Zalicza się do nich nadmierne przeludnienie i pogorszenie warunków życia mieszkańców, kłopoty komunikacyjne, zajmowanie terenów otwartych pod zabudowę mieszkaniową i infrastrukturę miejską. Skutkuje to wzmożoną presją na środowisko. Co ciekawe, taka presja występuje również w sytuacjach, gdy w dotychczasowych granicach zabudowy znajduje się jeszcze dużo terenów możliwych do zagospodarowania. Zjawiska te występują w różnym nasileniu. Również w Polsce mamy problemy z degradacją obszarów miejskich i chaotycznym ich rozwojem. Brak, od wielu lat, odpowiedniej polityki w tym zakresie, niska skuteczność planowania przestrzennego, zwłaszcza w zakresie planowania strategicznego powoduje, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Przejawia się on m.in. zjawiskiem "rozpełzaniem się" miast, konfliktami ze środowiskiem naturalnym a także z utrudnieniami w zakresie organizacji racjonalnej sieci transportowej w obrębie aglomeracji miejskich.


Transport publiczny - zagrożenie czy szansa dla środowiska? 2,09 MB

Wysokie natężenie ruchu + Niedobory infrastruktury drogowej = Problemy komunikacyjne
Dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach, w sytuacji znacznie wolniej powiększającej się sieci komunikacyjnej, powoduje zauważalny spadek średniej prędkości ruchu pojazdów. Szczególne znaczenie ma to w dużych aglomeracjach, gdzie dynamika wzrostu natężenia ruchu jest większa niż w skali całego kraju. Sieci drogowo-uliczne nie są w stanie sprawnie obsłużyć generowanego ruchu, efektem czego są liczne uciążliwości dla środowiska miejskiego, w tym rosnący poziom zanieczyszczeń powietrza, co może skutkować większą zachorowalnością mieszkańców na choroby układu oddechowego. Jak bowiem wskazują Keller i in. oraz Chłopek, jazda na zatłoczonych ulicach, a więc z niskimi prędkościami średnimi sprzyja znacznemu zwiększaniu się zużycia paliwa (przekraczającego 20 dm3 w przeliczeniu na 100 km), a w efekcie rownież zanieczyszczeń komunikacyjnych: tlenku węgla, węglowodorów, a w przypadku silnikow o zapłonie samoczynnym rownież cząstek stałych.


Plan transportowy - proces przygotowania, cel i zakres w ocenie ekspertów 0,79 MB

Ze względu na bardzo szeroki zakres uregulowań objętych projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w referacie poruszono jedynie problemy związane z przygotowaniem planu transportowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewodzkim. Przedstawiono rownież syntetyczną ocenę sytuacji jaka wystąpi w województwie mazowieckim i aglomeracji warszawskiej w przypadku konieczności opracowywania planów transportowych.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym w zależności od zasięgu przewozów będzie gmina, związek międzygminny, miasto na prawach powiatu, powiat, związek powiatów, województwo lub minister właściwy do spraw transportu. Ustawa powierza organizatorowi do wykonania trzy zadania (Art.8):
1) planowanie rozwoju transportu;
2) organizowanie sieci komunikacyjnej;
3) zarządzanie siecią komunikacyjną.


Prognozy wielkości przewozów jako podstawa konstrukcji planów transportu publicznego 2,96 MB

Celem każdej inwestycji transportowej jest poprawa jakości podróżowania.
Transport jest usługą dostarczaną mieszkańcom przez władzę - jak każda usługa podlega prawom rynku.
Do przygotowania właściwego planu transportu publicznego konieczne jest oszacowanie popytu.
Popyt na transport zmienia się w czasie i przestrzeni. Zadaniem obliczeń modelowych i prognoz ruchu jest dostarczenie wiarygodnych i realistycznych argumentów za lub przeciw różnym koncepcjom rozwoju systemu transportu publicznego i wykazania ich efektywności ekonomicznej. Należy zwrócić uwagę, że nie każdy pomysł zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego musi być efektywny ekonomicznie. W praktyce stosowane są dwie metody prognozowania:
 • Metoda wskaźników wzrostu.
 • Metoda modelowania sieciowego.
  Metoda wskaźników polega na określeniu na podstawie pomiarów jak zmieniał się ruch w ostatnich latach i przyjęcie, że zmiany w następnych latach będą takie same. Metoda modelowania sieciowego polega na stworzeniu modelu sieci transportowej miasta (część podażowa) i modelu przemieszczeń (część popytowa).


 • Plan transportowe w świetle doświadczenń wybranych krajów UE 0,18 MB

  W świetle przeanalizowanych doświadczeń wybranych krajów, planowanie obsługi transportowej aglomeracji w tychże krajach jest czynnością silnie zinstytucjonalizowaną i procesową o ustawowych podstawach prawnych obowiązujących od wielu lat. Zapewne początki tych działań - w szczególności we Francji - sięgają okresu, kiedy stało się oczywiste, że fundamentem obsługi terenów silnie zurbanizowanych nie może być motoryzacja indywidualna, błyskawicznie rozwijająca się w miastach o zubożonych sieciach transportu zbiorowego. Przeglądem praktyk sporządzania planów transportowych (PT) objęto kraje jak:
 • Francja
 • Niemcy
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Szwecja
 • Austria
 • (Szwajcaria)


 • Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej -
  stan istniejący i kierunki rozwoju 1,68 MB

  Stołeczna komunikacja miejska, tak samo jak analogiczne systemy w innych aglomeracjach Europy i świata stanowi integralny składnik skomplikowanego organizmu, jakim jest wielkie miasto. Podlega tym samym wszystkim ograniczeniom i bodźcom rozwojowym, właściwym dla tkanki miejskiej.
  Komunikacja organizowana przez ZTM to:
 • 246 linii autobusowych
 • 26 linii tramwajowych
 • 1 linia metra
 • 1 linia SKM
 • 7 zelektryfikowanych linii kolejowych oraz 1 linia WKD


 • Organizacja transportu publicznego w metropolii górnośląskiej -
  stan istniejący i kierunki rozwoju 1,65 MB

  Metropolię górnośląską, dla której w kwietniu br. przyjęto nazwę Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Silesia (GZM Silesia), tworzy czternaście największych miast na prawach powiatu Śląska i Zagłębia.
  GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA SILESIA:
 • 1218 km2;
 • około 2,0 mlnmieszkańców
 • 1622 osoby/1 km2
 • 194 tys. podmiotów gospodarczych; 75% prowadzi działalność rynkową
 • liczba pracujących blisko 570 tys. osób


 • Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej -
  stan istniejący i kierunki rozwoju 4,74 MB

  W związku ze zmianą ustroju politycznego i reformą gospodarki na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przekazano kompetencje związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego dotychczas przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku, władzom samorządowym. WPK podzielone zostało na cztery przedsiębiorstwa komunikacyjne: w Gdańsku, Gdyni, Wejherowie i Tczewie. W efekcie powstały nowe przedsiębiorstwa komunikacyjne w gminach, ktore nie miały dotychczas doświadczenia w tej sferze usług komunalnych, jak również rozpoczął się proces dezintegracji transportu publicznego, szczególnie odczuwalny przez pasażerow w sferze taryfowo-biletowej.
  Transport zbiorowy na obszarze metropolitalnym organizowany jest przez:
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
 • Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o,
 • PKP Szybką Kolej Miejską w Trojmieście Sp. z o.o.


 • Umowa na usługi przewozowe na 20 lat - szansą dla rozwoju Spółki 1,17 MB

  Tramwaje Warszawskie w liczbach:
 • pasażerów / miesiąc 21.4 M
 • wagonów 874
 • w tym przegubowych niskopodłogowych (45)
 • tory w ruchu liniowym (toru pojedynczego) 246 km
 • tory służbowe (toru pojedynczego) + 34 km
 • wydzielone torowiska ~>80%
 • średnia odległość międzyprzystankowa 447m
 • średnia prędkośćkomunikacyjna 18.5 km/h


 • Pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz 4,21 MB

  Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru przy zapewnieniu dobrej jakości i zadowolenia użytkowników.