Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa stronyMiejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego z 1992 roku


Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjęty został uchwałą Nr XXXV/199/92 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 28 września 1992 roku. Powstał w oparciu o nieobowiązującą już ustawę o planowaniu przestrzennym z 1989 roku (Dz.U. nr 17 poz. 99).

Stan prawny planowania przestrzennego w 1989

W kontekście ustawy, o planowaniu przestrzennym z 1989 roku, celem planowania przestrzennego było "kompleksowe kształtowanie zagospodarowania przestrzennego kraju, regionów, miast i wsi w sposób zapewniający warunki do poprawy jakości życia społeczeństwa, zachowania równowagi przyrodniczej, ochrony dóbr kultury, zwiększenia efektywności procesów gospodarczych i podnoszenia zdolności obronnej państwa". Planowanie przestrzenne było ściśle powiązane z planowaniem społeczno-gospodarczym.
Na poziomie miasta możliwe było sporządzenie:
 1. Miejscowego planu ogólnego, który określał przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, kulturowe i krajobrazowe warunki przestrzennego zagospodarowania miasta lub jego części oraz cele i zasady polityki przestrzennej, a w szczególności ustala warunki i sposoby:
  • zagospodarowania i wykorzystania gruntów,
  • ochrony zdrowia,
  • ochrony środowiska,
  • ochrony dóbr kultury i wartości krajobrazowych,
  • kształtowania infrastruktury technicznej i społecznej,
  • kształtowania struktur przestrzennych,
  • rozwiązań architektonicznych i budowlanych.
  Należało też w nim uwzględnić ustalenia planów krajowych i regionalnych.
 2. Miejscowy plan szczegółowy - określający przeznaczenie gruntu, wyznacza linie rozgraniczające te grunty, ustala zasady uzbrojenia terenu oraz zasady kształtowania zabudowy. Sporządzany był dla obszarów wyznaczonych w planie ogólnym oraz w miarę potrzeb. Ustawodawca wskazywał, iż powinny to być zwarte struktury przestrzenne: dzielnice lub części gminy, a w uzasadnionych przypadkach całe jednostki administracyjne.
 3. Plan obszarów funkcjonalnych - sporządzano dla obszarów wyodrębniających się ze względu na spełnianie szczególnych funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych lub przyrodniczo-środowiskowych.

Miejscowy plan ogólny m. st. Warszawy

Dokument podzielony został na 5 zasadniczych części:
Rozdział 1 - Wprowadzenie;
Rozdział 2 - Podstawowe elementy planu;
Rozdział 3 - Ustalenia ogólne dla całego obszaru miasta w zakresie: elementów funkcjonalno-przestrzennych, mieszkalnictwa, infrastruktury społecznej, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony dóbr kultury, systemów transportowego i inżynierii miejskiej, obsługi technicznej miasta, rolnictwa i terenów specjalnych;
Rozdział 4 - Warunki szczegółowe realizacji planu (uszczegóławiający sposób postępowania w sytuacjach niejednoznacznych wynikających z nachodzących na siebie kompetencji różnych ustaw i planu);
Rozdział 5 - Ustalenia dla obszarów funkcjonalnych;