Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Etap I Etap II Węzeł Żaba Materiały archiwalne

Obwodnica Śródmieścia odcinek wschodniObwodnica Śródmiejska po praskiej stronie będzie pełnić ważną rolę komunikacyjną odciążając z ruchu samochodowego ulice Grochowską i Targową. Pierwotne plany zakładały poprowadzenie praskiej części śródmiejskiej obwodnicy wzdłuż planowanej Trasy Tysiąclecia. Stara Trasa Tysiąclecia w planowanym wcześniej przebiegu napotkała na silny opór, m. in. protesty co do jej przebiegu niedaleko Parku Skaryszewskiego i wzdłuż kanałku kamionkowskiego. To spowodowało, że dla tej ulicy zaczęto szukać innych wariantów. Najnowsze plany przewidują, że najlepsze i najmniej konfliktowe domknięcie Obwodnicy Śródmieścia po praskiej stronie uzyska się poprzez realizację arterii w wariancie, który połączy rondo Wiatraczna (al. Stanów Zjednoczonych) z węzłem komunikacyjnym Żaba (splot ulic Odrowąża, Św. Wincentego, Starzyńskiego, 11 Listopada i Szwedzkiej) poprzez Utratę.
Planowana budowa ul. Nowo-Wiatracznej jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie. Obwodnica ta będzie utworzona przy wykorzystaniu istniejących odcinków głównych ulic w mieście biegnących na skaju funkcjonalnego śródmieścia Warszawy, a także przy założeniu realizacji nowych inwestycji drogowych takich jak budowa ul. Nowo-Wiatracznej, ul. Nowo-Zabranickiej i Al. Tysiąclecia. Efektem tej większej inwestycji będzie stworzenie ważnego międzydzielnicowego ciągu drogowego, dostosowanego do przelotowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego, budowanego z zamiarem odciążenia centrum miasta od ruchu tranzytowego.
Etap I od Ronda Wiatraczna do Zabranieckiej
Przez firmę DHV Polska sporządzona została dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej dla pierwszego etapu praskiej części Obwodnicy Śródmiejskiej. Analizowane przedsięwzięcie obejmuje tylko krótki odcinek projektowanej Obwodnicy Śródmiejskiej w jej części wschodniej i połączy Rondo Wiatraczna na Grochowie z ulicami Rzeczną i Księżnej Anny na Targówku. Długość projektowanej trasy drogowej liczona wraz z modernizowanymi odcinkami przyległych ulic: Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Rzecznej wyniesie około 2,6 km. Ponieważ nowa trasa drogowa w większości będzie pokrywać się z przebiegiem istniejącej ul. Wiatracznej, nazwano ją w skrócie "ulicą Nowo-Wiatraczną".

Główne parametry planowanej inwestycji.
 • Klasa drogi głównej GP (główna ruchu przyspieszonego)
 • Prędkość projektowa Vp=70 km/h
 • Prędkość miarodajna Vm=70 km/h
 • Przekrój podstawowy 2 x 2
 • Szerokośćpasa ruchu 3,5 m
 • Szerokośćpasa dzielącego 3,0 m

 • Pełny efekt komunikacyjny przedsięwzięcia nastąpi dopiero po dobudowaniu północnego fragmentu obwodnicy między ul. Rzeczną i ul. Księżnej Anny a ul. Odrowąża, zwanego w skrócie "ulicą Nowo-Zabraniecką". Do czasu wybudowania tej ulicy efekt komunikacyjny wynikający z wybudowania ul. Nowo-Wiatracznej będzie silnie ograniczony niedostateczną przepustowością układu ulicznego istniejącego obecnie w dzielnicy Targówek, w tym zwłaszcza przepustowością jednojezdniowych ulic Rzecznej, Ks. Anny, Zabranieckiej i Naczelnikowskiej. Ten ograniczony efekt można w okresie przejściowym znacznie poprawić przez dobudowę drugiej jezdni do istniejącej ul. Rzecznej.

  Analizie poddano trzy możliwe warianty trasy, różniące się niewletą. Decyzja środowiskowa została wydana w dniu 30 grudnia 2008 r. na wariant III.
  DECYZJA RDOŚ-14-WOO-6613-6/07/sk z dnia 30 grudnia 2008 r. 1,53 MB

 • Wariant 1
  Przeprowadzenie trasy krótkim tunelem pod Rondem Wiatraczna oraz krótkim tunelem pod skrzyżowaniem ul. Szaserów i ul. Dwernickiego.
  Pomiędzy tunelami trasa prowadzona byłaby w otwartym wykopie.

 • Odc. od ul.Grenadierów do Ronda Wiatraczna  Odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Dwernickiego  Odc. od ul.Dwernickiego do torów kolejowych


 • Wariant 2
  Przeprowadzenie trasy estakadą nad Rondem Wiatraczna oraz estakadą nad skrzyżowaniem ul. Szaserów i ul. Dwernickiego.
  Pomiędzy estakadami trasa prowadzona byłaby na nasypie.

 • Odc. od ul.Grenadierów do Ronda Wiatraczna  Odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Dwernickiego  Odc. od ul.Dwernickiego do torów kolejowych


 • Wariant 3
  Przeprowadzenie trasy długim tunelem (około 870 m) pod Rondem Wiatraczna oraz pod skrzyżowaniem ul. Szaserów i ul. Dwernickiego.

 • Odc. od ul.Grenadierów do Ronda Wiatraczna  Odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Dwernickiego  Odc. od ul.Dwernickiego do torów kolejowych


  Odcinek jednakowy dla wariantów 1, 2 i 3

  Odc. nad torami do ul.Zabranieckiej  Odc. od ul. Zabranieckiej do Targówka


  Materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW PRAWNIE OCHRONIONYCH
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • ODDZIAŁYWANIE WARIANTÓW PRZESIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU
 • PRZEWIDYWANE ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA
 • PRZEWIDYWANE ŚRODKI OCHRONY ZABYTKÓW
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

  Przedmiotem niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) jest przedsięwzięcie polegające na planowanej budowie odcinka drogi wojewódzkiej w korytarzu rezerwowanym pod trasę Obwodnicy śródmiejskiej od Ronda Wiatraczna na Grochowie do połączenia z ulicami Rzeczną i Księżnej Anny na Targówku.
  Zasadniczą podstawą wykonania niniejszego raportu ROŚ jest projekt koncepcyjny ul. Nowo-Wiatracznej (wykonany w ramach opracowania projektu budowlanego), który zawiera szczegółowe rozwiązania projektowe dla budowy nowej trasy drogowej i który został wykonany również przez DHV POLSKA w ramach w/w umowy.
  Analizowane przedsięwzięcie wraz z sąsiednim odcinkiem ul. Nowo-Zabranieckiej pozwoli na dokończenie budowy Obwodnicy Śródmiejskiej planowanej od wielu lat na granicy funkcjonalnego śródmieścia Warszawy i biegnącej istniejącymi ulicami Starzyńskiego, Buczka, Okopową, Towarową i Raszyńską oraz Trasą Łazienkowską i Al. Stanów Zjednoczonych aż do Ronda Wiatraczna.

  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji 6.4.1. Zanieczyszczenie powietrza 2,55 MB

 • Dokument zawiera m.in.:

 • Techniczne możliwości zastosowania zabezpieczeń akustycznych
 • Warunki oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych
 • Budynki niedostatecznie chronione przed hałasem
 • Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze
 • Obliczena akustyczne dla budynków szpitala przy ul. Szaserów
 • Obliczenia akustyczne dla budynków mieszkalnych

  Formalna podstawa wykonania niniejszego aneksu nr 1 do raportu jest pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nr ZNS.713/41-1/EC/08 z dnia 14.05.2008 r., dotyczące konieczności uzupełnienia treści raportu w zakresie zaprojektowanych urzadzeń przeciwhałasowych oraz obliczeń akustycznych i aerosanitarnych.
 • Materiały z konsultacji społecznych z dnia 9 kwietnia 2008 r.


  Prezentacja w wersji flash 2,33 MB

  Prezentacja zwiera m.in.:

 • Przekroje podłużne planowanej trasy
 • Plany sytuacyjne trzech wariantów
 • Typowe przekroje poprzeczne
 • Prognozy ruchu na lata 2010, 2015 i 2030
 • Wizualizacje wariantów

  Prezentacja w wersji PDF 15,1 MB

 • Wizualizacje (Kliknij by wejść):

         

  Etap II od Zabranieckiej do Ronda Żaba
  Budowa odcinka obwodnicy śródmiejskiej od węzła Żaba do ulicy Zabranieckiej wraz z realizacją etapu wcześniejszego - od ronda Wiatraczna do ulicy Zabranieckiej, zapewni szybsze i krótsze połączenie pomiędzy dzielnicami Targówek, Praga Północ, Praga Południe i lewobrzeżną Warszawą. Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic: Targówek (odcinek trasy ok. 3750m), Praga Południe (końcowy odcinek trasy przebiegający głównie po terenach kolejowych) i Praga Północ (wlot projektowanej Trasy Świętokrzyskiej w węźle z obwodnicą). Początek trasy ma miejsce na istniejącej ul. Odrowąża, dalej przebiega estakadami nad rondem "Żaba", następnie między nasypem kolejowym linii Warszawa Wschodnia- Gdańsk Główny a zabudową Targówka mieszkaniowego. Na odcinku od km 1+100 do ul. Radzymińskiej trasa przebiega po terenie ogródków działkowych "Pratulińska". Dalej wchodzi w teren Targówka Przemysłowego, gdzie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz przemysłowo-produkcyjna. Następnie krzyżuje się z projektowaną Trasą Świętokrzyską. Dalej po przejściu nad linią kolejową przechodzi wzdłuż istniejącej ul. Zabranieckiej w sąsiedztwie dużych zakładów produkcyjnych. Na końcowym odcinku obwodnica przebiega przez tereny kolejowe i łączy się z etapem I projektowanej trasy.
  Na całym odcinku obwodnicy przewiduje się prowadzenie komunikacji autobusowej. Przystanki zostały zaproponowane w rejonie wszystkich węzłów oraz planowanej ul. Nowo Stalowej, wzdłuż której przewidziana jest linia metra. W rejonie węzła Żaba przewidziano przebudowę istniejących przystanków i torów tramwajowych w celu dostosowania ich do projektowanego układu węzła. Natomiast w rejonie węzła z Trasą Świętokrzyską przewidziano miejsce na lokalizację linii tramwajowej w pasie dzielącym wlotu Trasy oraz wlotu planowanej ul. Nowo Ziemowita.
  W koncepcji budowy II etapu wschodniej części Obwodnicy Śródmiejskiej zaprojektowano 3 warianty przebiegu trasy. Długość projektowanego odcinka obwodnicy, w zależności od wariantu, wynosi średnio 4,13 km.

  Projekt obejmuje:

  • budowę ulicy dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku,
  • budowę węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami poprzecznymi,
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni,
  • budowę trasy zapewniającej bezkolizyjny przebieg nad liniami kolejowymi,
  • budowę przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki autobusowe i wiaty przystankowe,
  • uwzględnienie rezerwy terenu pod budowę linii tramwajowej w rejonie węzła z planowaną Trasą Świętokrzyską oraz planowaną ul. Nowo Ziemowita,
  • przebudowę sieci infrastruktury technicznej,
  • budowę nowego oświetlenia.
  Ponadto zaprojektowano system oczyszczania wody spływającej z jezdni. Wody opadowe zostaną odprowadzone z jezdni poprzez wpusty uliczne z osadnikami do projektowanej kanalizacji deszczowej dla wstępnego podczyszczenia. Całość systemu będzie szczelna i skutecznie odcięta od wód podziemnych.
  Projektowana nawierzchnia będzie tzw. nawierzchnią "cichą".

  Dane techniczne:

  - klasa drogi - GP,
  - prędkość projektowa - 70 km/h,
  - szerokość jezdni - 2x7,0m (2 jezdnie po 2 pasy ruchu),
  - kategoria ruchu - KR6,
  - dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oś,
  - obustronne dwukierunkowe ścieżki rowerowe - 2x2,5m (lokalne przewężenia - wg warunków miejscowych),
  - obustronne chodniki - 2,00m, (lokalne przewężenia - wg warunków miejscowych),
  - skrajnia pionowa drogi - 4,70m,

  Plan orientacyjny II etapu obwodnicy
  Węzeł z ulicą Radzymińską/Solidarności
  Węzeł z planowaną Trasą Świętokrzyską

  Dla zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przewidziano:


  Przekroje poprzeczne

  Materiały ze spotkania informacyjnego z mieszkańcami

  Inwestor - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych odmówił udostępnienia do publikacji materiałów prezentowanych podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Dlatego poniższe materiały zostały przygotowane na podstawie fotografii i zapisu elektronicznego dokonanego w trakcie spotkania informacyjnego w Urzędzie Dzielnicy Targówek dnia 29 czerwca 2009 roku.
  Przepraszamy za niską jakość i ewentualną niekompletność materiałów.

  Plany orientacyjne:

  Plany sytuacyjne:
  Wariant 1D 14,7 MB Wariant 2D 16,9 MB Wariant C (różnice) 440 kB Wariant E 9,61 MB

  Film nakręcony podczas spotkania informacyjnego:    13,6 MB

  Prezentacja projektu

  Węzeł Żaba
  Budowa węzła "Żaba" wynika z konieczności przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego w okolicach istniejącego ronda Żaba" w związku z planowaną budową ul. Tysiąclecia i wschodniej części Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Targówek. Projektowany węzeł znajduje się u zbiegu istniejących ulic: Starzyńskiego, Szwedzka, 11-listopada oraz łączy się z projektowaną ulicą Tysiąclecia i Obwodnicą Śródmiejską. Jest zwieńczeniem projektowanych inwestycji w tym rejonie Warszawy.
  Rozwiązanie koncepcyjne węzła "Żaba" zaprojektowano w 3 wariantach.
  Projekt obejmuje:
  - budowę łącznic dwupasowych,
  - przebudowę istniejących skrzyżowań,
  - budowę chodnikow i ścieżek rowerowych z podłączeniem w ciągły układ komunikacyjny,
  - budowę trasy zapewniającej bezkolizyjny przebieg pod liniami kolejowymi,
  - budowę przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki autobusowe i wiaty przystankowe,
  - budowę przystanków tramwajowych wyposażonych w wiaty przystankowe,
  - przebudowę sieci infrastruktury technicznej,
  - budowę nowego oświetlenia.

  Dane techniczne:

  • ŁĄCZNICA WĘZŁA
   • klasa drogi - łącznica,
   • prędkość projektowa - 50 km/h,
   • szerokość pasów ruchu - 3,50 m,
   • szerokość pasów włączeń i wyłączeń na węzłach - 3,00 m,
   • kategoria ruchu - KR6,
   • dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oś,
   • skrajnia pionowa drogi - 4,70m,
  • OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA
   • klasa drogi - GP,
   • prędkość projektowa - 70 km/h,
   • szerokość pasów ruchu - 3,50 m,
   • szerokość pasów włączeń i wyłączeń na węzłach - 3,50 m,
   • kategoria ruchu - KR6,
   • dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oś,
   • skrajnia pionowa drogi - 4,70 m,
   • ścieżki rowerowe (naw. asfaltowa) - 2,50 m,
   • ciągi piesze (kostka brukowa) - 2,00 m,
  • UL.TYSIĄCLECIA
   • klasa drogi - Z,
   • prędkość projektowa - 50 km/h,
   • szerokość pasów ruchu - 3,50 m,
   • szerokość pasów włączeń i wyłączeń na węzłach - 3,00 m
  • WĘZEŁ ŻABA
   • kategoria ruchu - KR4,
   • dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oś,
   • skrajnia pionowa drogi - 4,60 m,
   • ścieżki rowerowe (naw. asfaltowa) - 3,00 m,
   • ciągi piesze (kostka brukowa) - 2,00 m,

  Wariant 1
  Wariant 2
  Wariant 3 jako podwariant dla 1 i 2

  Koncepcja programowa

  W dokumencie m.in.:

  • Czesc drogowa
   • Opis stanu istniejacego
   • Prognozy ruchu i analiza przepustowosci
   • Projektowane obiekty inżynierskie
   • Bezpieczenstwo ruchu
   • Koszty budowy
   • Istotne elementy ochrony srodowiska
   • Analiza wielokryterialna
  • Czesc mostowa
   • Stan istniejący i projektowany
   • Ściany oporowe na przedłużeniu wiaduktów
   • WyposaSenie obiektów mostowych
  Przedmiotem opracowania jest Koncepcja Programowo-Przestrzenna wezła "Żaba" uwzgledniająca konieczność przebudowy w związku z włączeniem projektowanej ul. Tysiąclecia, przebudowywanej ul. Św. Wincentego i Obwodnicy Śródmiejskiej - etap I - Koncepcja drogowo-mostowa.

  Wstępne opinie, protokoły i warunki 0,900 MB

  Opis ruchu 0,599 MB

  Wyburzenia 5,10 MB

  Profil podłużny 2,71 MB

  Przekroje normalne 0,535 MB  Plan sytuacyjny - wariant 1 9,31 MB  Obiekty mostowe - wariant 1. Rysunek ogólny 1,03 MB  Obiekty mostowe - wariant 1. Przekroje 0,677 MB  Plan sytuacyjny - wariant 2 9,36 MB  Obiekty mostowe - wariant 2. Rysunek ogólny 1,21 MB  Obiekty mostowe - wariant 2. Przekroje 0,779 MB
  Plan sytuacyjny - wariant 3 3,25 MB
  Materiały archiwalne

  Na przedstawionej mapce zaprezentowanych jest 5 wariantów domknięcia wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej.

  • wariant A: najstarszy projekt - to dawna al. Tysiąclecia od Wału Miedzeszyńskiego, następnie po przecięciu Al. Stanów Zjednoczonych wzdłuż kanałku kamionkowskiego oraz estakadą przy terenach parku Skaryszewskiego i dalej przez Szmulki do ronda Żaba.

  • warianty B i B1: od Wału Miedzeszyńskiego do Trasy "Ł" po śladzie al. Tysiąclecia, następnie wzdłuż Al. Stanów Zjednoczonych przez rondo Wiatraczna (przebieg w tunelu) i dalej przedłużoną ul Wiatraczną w rejon Koziej Górki obwodnica wpada w ul. Rzeczną, a potem wiaduktem w rejonie ul. Kraśnickiej przecina tory kolejowe i dalej ul. Nowotrocką dociera do ul. św. Wincentego na przedłużeniu ul. Budowlanej;

  • warianty C i D: przebieg od Wału do terenów kolejowych Koziej Górki jak w wariantach B i B1, następnie na estakadzie obwodnica skręca w stronę ul. Zabranieckiej i w korytarzach: ul. Naczelnikowskiej, a po przecięciu Radzymińskiej, ul. Plantowej dociera do węzła Żaba.


  Wariant B 1,58 MB

  Wariant D (do realizacji) 1,28 MB
  Obok znajdują się mapy dla wariantów B i D obrazujące wstępną koncepcję przebiegu praskiego domknięcia obwodnicy śródmieścia.
  Wariant D przebiegu obwodnicy Pragi został wpisany do aktualnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Prowadzone są dalsze analizy, m.in. nad przebiegiem odcinka obwodnicy na terenie Grochowa, pod Rondem Wiatraczna i jednym z podwariantów jest przebieg ulicy w tunelu - na mapach jest ten odcinek widoczny, jako realizowany w wykopie.

  Wariant D praskiej części Obwodnicy Śródmieścia biegnie od węzła "Żaba" w kierunku wschodnim wzdłuż torów kolejowych linii Warszawa Wschodnia - Warszawa Gdańska po śladzie ul. Plantowej do istniejącej ul. Naczelnikowskiej, następnie śladem ulicy Naczelnikowskiej i Zabranieckiej. Na tym odcinku trasa przetnie ulice Radzymińską, Księcia Ziemowita, Siarczaną i Księżnej Anny. W dalszej części trasa biegnie przez tory kolejowe prowadzące na kierunek Siedlec i Pilawy. Miedzy nimi zawarty jest obszar Koziej Górki. Natępnie trasa przebiega w korytarzu istniejących ulic Wiatracznej i Stanów Zjednoczonych.


  Wraz z domknięciem obwodnicy po praskiej stronie, realizowana będzie ulica zbiorcza - ul. Tysiąclecia o przekroju 2 x 2 zaprojektowana od węzła Żaba do ul. Grochowskiej. Ulica ta ma przede wszystkim pełnić rolę odciążającą dla istniejącej ulicy Targowej. Jezdnie poprowadzono w poziomie terenu, jedynie przecięcie z liniami kolejowymi przewiduje się jako bezkolizyjne w poziomie +1. Pod terenami kolejowymi dworca Wschodniego jezdnie poprowadzono w istniejącym tunelu. Długość planowanej ulicy: 3,15 km.


  Al. 1000-lecia (2,77 MB)
  W 2004 roku BPRW SA opracowało Studium techniczno-ekonomiczne przebiegu wschodniego domknięcia Obwodnicy Śródmiejskiej. Celem opracowania było wskazanie optymalnego przebiegu wschodniej części Obwodnicy Śródmieścia, jako ciągu ulicznego klasy GP. Analizie poddano pięć wariantów przebiegu wschodniego domknięcia obwodnicy na odcinku węzeł Żaba - Al. Stanów Zjednoczonych wraz z właczeniem w Wał Miedzeszyński w korytarzu Al. Tysiąclecia.

   

  DOKUMENT ZAWIERA m.in:

  - Opis proponowanego przebiegu domknięcia obwodnicy

  - Powiązania obwodnicy z istniejącą siatką ulic

  - Oszacowanie przewidywanego ruchu

  - Oszacowanie kosztu inwestycji