Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja programowa Dok. środowiskowa Obwodnica Kołbieli Obwodnica Garwolina

Węzeł Lubelska - granica województwa

oraz obwodnice Kołbieli i Garwolina


Droga krajowa nr 17 zaliczona jest do sieci dróg ekspresowych (S17). Jest elementem trasy prowadzącej ruch tranzytowy na kierunku północ - południe (Warszawa - Lublin - Hrebenne). W stanie istniejącym droga krajowa nr 17 jest drogą klasy GP. Na szlaku posiada jezdnię o szerokości 7.0 m i pobocza utwardzone 2x2.0 m oraz pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Po obu stronach drogi znajdują się rowy trawiaste. Wszystkie skrzyżowania z drogami poprzecznymi znajdują się w poziomie, obsługa przyległego terenu odbywa się bezpośrednio poprzez szereg zjazdów. Stan taki powoduje, że przy istniejącym ruchu na poziomie 15 - 19 tys. pojazdów na dobę, droga nie spełnia oczekiwanych standardów bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania. Jej przepustowość jest praktycznie na wyczerpaniu. Ze względu na wyczerpującą się przepustowość i na ciągle wzrastający ruch tranzytowy jej rozbudowa jest w pełni uzasadniona.
Rozbudowa drogi krajowej Nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od projektowanego Węzła "Lubelska" do granicy województwa mazowieckiego (km. 3+200 - 74+883) prowadzona będzie z wyłączeniem projektowanej obwodnicy Kołbieli oraz obwodnicy Garwolina zbudowanej w 2007 roku. Długość odcinka po uwzględnieniu wyłączonych obwodnic wynosi około 56km. Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr 17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. W miejscach, gdzie zaprojektowano przekrój z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, przewidziano rezerwę terenową pod wykonanie w przyszłości trzeciego pasa ruchu do wewnątrz jezdni. Rozwiązanie to polega na wykonaniu już w pierwszym etapie docelowego korpusu trasy ekspresowej z szerokim (11,0 m) pasem dzielącym, stanowiącym rezerwę pod przyszłą dobudowę dodatkowych pasów ruchu. Rozwiązanie takie powoduje, że w przyszłości, w celu poszerzenia jezdni nie będzie zachodziła potrzeba wykupu dodatkowego terenu oraz dodatkowych wyburzeń.

Podstawowe parametry techniczne:
 • Klasa drogi - S
 • Prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • nośność - 11,5 t/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • całkowita ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni - 2
 • szerokość jezdni:
        - 3 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny do węzła "Wiązowna II"
        - 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny od węzła "Wiązowna II"
       docelowo 3 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny na całym odcinku
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów trasy ekspresowej pozwoli na całkowite wyeliminowanie bądź zminimalizowanie negatywnych skutków wzrastającego natężenia ruchu, którego wielkość szacuje się na 52-85 tys. pojazdów na dobę. Tak znaczący przyrost ruchu spowodowany będzie dynamicznym rozwojem przyległych terenów oraz przyszłymi potrzebami transportowymi kraju. Ograniczenie dostępności do trasy, wykonanie niezbędnych węzłów drogowych, przejazdów oraz ciągów serwisowych spowoduje wydatny wzrost bezpieczeństwa ruchu. W miejscach, gdzie istniejąca trasa przechodzi przez zwartą zabudowę i jest możliwe wykonanie drogi po nowym śladzie, zaproponowano wykonanie obejść tych miejscowości. Pozwoli to wyeliminować problemy związane z niekorzystnym wpływem hałasu i innych oddziaływań komunikacyjnych. W miejscach, gdzie nie ma takich możliwości, bądź wykonanie obejść jest nieracjonalne, przewidziano ustawienie ekranów akustycznych, minimalizujących niekorzystny wpływ hałasu na przyległą zabudowę. Przewidziano również szereg działań mających na celu zminimalizowanie niekorzystnego wpływu trasy na środowisko przyrodnicze.
  Koncepcja Programowa (sierpień 2013)

  Plan orientacyjny 23,3 MB  Wariant 1 - Plan sytuacyjny 67,8 MB  Wariant 1 - Profil podłużny 0,016 MB  Wariant 2 - Plan sytuacyjny 68.5 MB  Wariant 2 - Profil podłużny 0,016 MB  Wariantowe rozwiązania węzłów i MOP - Plany sytuacyjne i profile 24,8 MB  Przekroje normalne S17 i dróg lokalnych 6,41 MB


  Dokumentacja środowiskowa

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka przedsięwzięcia
 • Charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, szatę roślinną,świat zwierzęcy
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego
 • Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia mieszkańców terenów przyległych
 • Porównanie wariantów

  Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko było określenie skutków środowiskowo-przestrzennych, wynikających z rozbudowy drogi krajowej nr 17 od węzła "Lubelska" do granicy województwa lubelskiego (od km 3+200 do km 74+883), na etapie prac budowlanych oraz w trakcie późniejszej eksploatacji. Rozpatrywane były interakcje pomiędzy opiniowaną drogą a najbliższymi terenami mieszkaniowymi (wpływ na ludność), fauną i florą, wodami podziemnymi i powierzchniowymi, powierzchnią ziemi, obiektami podlegającymi ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody oraz dobrami kultury.

  Streszczenie raportu 0,62 MB

  Oddziaływanie na powietrze 2,98 MB
 • Plany sytuacyjne i opis wariantów


  4,40 MB

  Wariant 1a

  Jego generalnym założeniem jest prowadzenie trasy - poza obwodnicą Kołbieli - wzdłuż istniejącej drogi nr 17 (dobudowa drugiej jezdni na większości trasy po prawej stronie), z niewielkimi tylko jej zmianami wynikającymi z warunków widoczności na łukach oraz minimalizacji wpływu na istniejącą zabudowę. Na odcinku obwodnicy Kołbieli przyjęto rozwiązania z wariantu 4c według opracowania firmy BPRW.S.A.
  Projektowana obwodnica Kołbieli w tym wariancie obejmuje odcinek od km 19+200 istniejącej drogi nr 17 do km 27+130 (km 27+000 istniejącej drogi). Przebieg trasy S-17 w stosunku do planów został przesunięty na zachód na odcinku przy węźle z projektowaną drogą nr 50 (rozwinięcie łącznic węzła). W km 21+879 tj. na przecięciu się projektowanej obwodnicy S-17 z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi nr 50 zaplanowano węzeł "Bocian" - typu WA. Węzeł ten zaprojektowano dla nowego przebiegu drogi nr 50.
  Na km 24+360 opiniowana droga przechodzi mostem nad lewostronnym dopływem rzeki Świder - strugą Antoninką. Most ten połączony jest z przejściem dla zwierząt średnich.

  Zaprojektowano 9 węzłów:
 • "Wiązowna I" w km 4+760 na połączeniu z drogą do Wiązowny,
 • "Wiązowna II" w km 7+830 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 721,
 • "Wólka Mlądzka" w km 12+510 na przecięciu z drogą do Otwocka,
 • "Ostrów" w km 18+130 na przecięciu z drogą do Jatnego,
 • "Bocian" w km 21+810 na przecięciu z nowym przebiegiem drogi nr 50 (wg oddzielnego opracowania BPRW S.A.),
 • "Lipówki" w km 37+950 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 805,
 • "Górzno" w km 52+100 na przecięciu z drogą do Kobylej Woli,
 • "Gończyce" w km 60+380 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 807,
 • "Trojanów" w km 71+150 na przecięciu z drogą do Trojanowa,


 • 4,40 MB

  Wariant 1b

  Powstał na bazie wariantu 1a. W rozwiązaniu tym została nieznacznie skorygowana geometria trasy głównej w rejonie węzła "Wiązowna I" tak, aby obiekt mostowy w węźle mógł być realizowany poza istniejącą trasą.
  W wyniku postulatów mieszkańców Wiązowny skorygowano w tym wariancie, w stosunku do wariantu 1a, rozwiązania w rejonie węzła "Wiązowna II". Zmiany te dotyczą niewielkiej korekty przebiegu trasy głównej w tym rejonie, umożliwiającej odsunięcie węzła "Wiązowna II" od istniejącej zabudowy Wiązowny. Na odcinku od węzła "Wiązowna II" do rzeki Świder skorygowano przebieg drogi ekspresowej tak, aby istniejąca droga nr 17 stała się ciągiem serwisowym, zapewniającym dojazd do przyległych terenów. Jednocześnie trasę poprowadzono tak, aby zminimalizować ingerencję w tereny leśne. Na odcinku od rzeki Świder do granicy miasta Otwock i gminy Wiązowna przyjęto rozwiązania z wariantu 2a z niewielkimi korektami przebiegu drogi serwisowej w rejonie węzła "Wólka Mlądzka".
  Na odcinku obwodnicy Kołbieli przyjęto rozwiązania z wariantu 4c według opracowania firmy BPRW.S.A. (rozwiązania opisane w wariancie 1a). Na dalszym odcinku przyjęto rozwiązania według wariantu 2a, które zostały zaakceptowane przez władze oraz społeczność lokalną.

  Zaprojektowano 9 węzłów:
 • "Wiązowna I" w km 4+760,
 • "Wiązowna II" w km 7+650,
 • "Wólka Mlądzka" w km 12+450,
 • "Ostrów" w km 18+330,
 • "Bocian" w km 21+950,
 • "Lipówki" w km 37+950,
 • "Górzno" w km 52+100,
 • "Gończyce" w km 59+900,
 • "Trojanów" w km 71+170.


 • 4,49 MB

  Wariant 1c

  Opracowano zgodnie z ustaleniami posiedzenia KOPI. Polega on na wykonaniu dodatkowej obwodnicy miejscowości Wólka Mlądzka. Trasę wyznaczono na bazie propozycji mieszkańców tej miejscowości, zgłoszonej Inwestorowi w piśmie z dnia 25 lutego 2008 roku. Propozycja ta zakłada poprowadzenie obwodnicy po wschodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy m. Wólka Mlądzka przyjęto w km 8+900, wg kilometrażu wariantu 1b. Następnie trasa biegnie po nowym śladzie, omijając miejscowość Wólka Mlądzka po stronie wschodniej. W km 9+390 zaprojektowano wykonanie bezkolizyjnego przejazdu górą, zapewniającego ciągłość drogi gminnej. W km 9+390 trasa przecina rzekę Świder. Zaprojektowano w tym miejscu dwa mosty w ciągu trasy ekspresowej oraz jeden most w ciągu drogi serwisowej. Przyjęte parametry obiektów mostowych zapewniają możliwość przejścia pod spodem migrujących zwierząt. W km 13+850 zaprojektowano węzeł "Wola Ducka", zapewniający powiązanie trasy ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 17. Koniec obwodnicy m. Wólka Mlądzka przyjęto w km 14+500.
  Rozwiązania techniczne przed i za obwodnicą Wólki Mlądzkiej przyjęto według wariantu 1b.

  Zaprojektowano 9 węzłów:
 • "Wiązowna I" w km 4+760,
 • "Wiązowna II" w km 7+650,
 • "Wólka Mlądzka" w km 12+850,
 • "Ostrów" w km 18+8000,
 • "Bocian" w km 24+100,
 • "Lipówki" w km 37+950,
 • "Górzno" w km 52+100,
 • "Gończyce" w km 59+900,
 • "Trojanów" w km 71+170.


 • 4,56 MB

  Wariant 1d

  Jest dodatkowym wariant przebiegu drogi S-17 omijającym Wólkę Mlądzką od strony zachodniej, ktory powstał na skutek postulatów części mieszkańców Wólki Mlądzkiej, skupionej w organizacji społecznej "Nad Świdrem".
  Od początku opracowania do km 8+900 trasa biegnie zgodnie z wariantem 1b. Następnie przechodzi na nowy ślad, omijając miejscowość Wólka Mlądzka po stronie zachodniej. W km 9+390 zaprojektowano wykonanie bezkolizyjnego przejazdu górą, zapewniającego ciągłość drogi gminnej. W km 10+680 trasa przecina rzekę Świder. Zaprojektowano w tym miejscu dwa mosty w ciągu trasy ekspresowej oraz jeden most w ciągu drogi serwisowej. Przyjęte parametry obiektów mostowych zapewniają możliwość przejścia pod spodem migrujących zwierząt. W km 11+560 zaprojektowano bezkolizyjny przejazd dołem w ciągu ul. Żeromskiego, a w km 12+460 przejazd górą w ciągu istniejącej drogi do Instytuty Energii Atomowej w Świerku. W km 13+065 zaprojektowano węzeł "Wólka Mlądzka", zapewniający powiązanie trasy ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 17. Koniec obejścia m. Wólka Mlądzka przyjęto w km 14+300

  Zaprojektowano 9 węzłów:
 • "Wiązowna I" w km 4+760,
 • "Wiązowna II" w km 7+650,
 • "Wólka Mlądzka" w km 13+065,
 • "Ostrów" w km 18+640,
 • "Bocian" w km 22+260,
 • "Lipówki" w km 37+950,
 • "Górzno" w km 52+100,
 • "Gończyce" w km 59+900,
 • "Trojanów" w km 71+170.


 • 4,45 MB

  Wariant 2a

  Przebieg drogi ekspresowej zaprojektowano według poniższych założeń:
  - na odcinku od początku opracowania (węzeł "Lubelska") do nienormatywnego łuku poziomego na istniejącym obejściu Wiązowny przebieg trasy po istniejącym śladzie,
  - korekta nienormatywnego łuku poziomego i poprowadzenie trasy po nowym śladzie za istniejącą oczyszczalnią ścieków, z lokalizacją węzła "Wiązowna" w nowym terenie oraz przełożeniem trasy w celu odsunięcia od osiedla Radiówek. Na wysokości miejscowości Wólka Mlądzka niewielka korekta przebiegu trasy, mająca na celu odsunięcie się od istniejącej zabudowy i poprowadzenie trasy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otwock,
  - na odcinku od Wólki Mlądzkiej do początku obwodnicy m. Kołbiel zaprojektowano obwodnicę miejscowości: Wola Ducka i Ostrów, pozostały przebieg trasy po istniejącym śladzie. Na odcinku obwodnicy Kołbieli przyjęto rozwiązania z wariantu 4c według opracowania firmy BPRW.
  - na odcinku od obwodnicy m. Kołbiel do początku obwodnicy m. Garwolin (wyłączonej z opracowania) przebieg trasy po istniejącym śladzie, z dobudową drugiej jezdni po stronie prawej,
  - na odcinku od obwodnicy m. Garwolin do końca opracowania (granica woj. lubelskiego) przewidziano wykonanie obwodnicy miejscowości: Gończyce oraz Trojanów i Żabianka (po stronie wschodniej miejscowości).

  Zaprojektowano 9 węzłów:
 • "Wiązowna I" w km 4+760,
 • "Wiązowna II" w km 7+460,
 • "Wólka Mlądzka" w km 12+550,
 • "Ostrów" w km 18+430,
 • "Bocian" w km 22+050 na przecięciu z nowym przebiegiem drogi nr 50 (wg oddzielnego opracowania BPRW S.A.),
 • "Lipówki" w km 37+950,
 • "Górzno" w km 52+100,
 • "Gończyce" w km 59+900,
 • "Trojanów" w km 71+170.


 • 4,44 MB

  Wariant 2b

  Powstał na bazie wariantu 2a. W rozwiązaniu tym została nieznacznie skorygowana geometria trasy głównej w rejonie węzła "Wiązowna I" tak, aby obiekt mostowy w węźle mógł być realizowany poza istniejącą trasą. Na odcinku od węzła "Wiązowna I" do węzła "Wiązowna II" przebieg trasy jest taki sam jak w wariancie 2a z tą różnicą, że na odcinku przejścia trasy przez Mazowiecki Park Krajobrazowy przewidziano wykonanie estakady. Podobnie jak w wariancie 1b, na odcinku od węzła "Wiązowna II" do rzeki Świder skorygowano przebieg drogi ekspresowej tak, aby istniejąca droga nr 17 stała się ciągiem serwisowym, zapewniającym dojazd do przyległych terenów. Jednocześnie geometrię trasy poprowadzono tak, aby zminimalizować ingerencję w tereny leśne. Na odcinku od rzeki Świder do granicy miasta Otwock i gminy Wiązowna przyjęto rozwiązania z wariantu 1a z niewielkimi korektami przebiegu drogi serwisowej w rejonie węzła "Wólka Mlądzka".
  Projektowana obwodnica Kołbieli obejmuje odcinek od km 19+200 istniejącej drogi nr 17 do km 27+368 (km 27+000 istniejącej drogi) - zgodnie z wariantem 3 według opracowania BPRW S.A..

  Zaprojektowano 9 węzłów:
 • "Wiązowna I" w km 4+760,
 • "Wiązowna II" w km 7+370,
 • "Wólka Mlądzka" w km 12+500,
 • "Ostrów" w km 18+400,
 • "Bocian" w km 22+700,
 • "Lipówki" w km 37+950,
 • "Górzno" w km 52+100,
 • "Gończyce" w km 59+900,
 • "Trojanów" w km 71+170.
 • Część graficzna


  Wariant 1a


  Wariant 1b


  Wariant 1c


  Wariant 1d


  Wariant 2a


  Wariant 2b


  Akustyka 3,02 MB


  Uwarunkowania środowiskowe
  8,91 MB  Akustyka 3,09 MB


  Uwarunkowania środowiskowe
  8,69 MB  Akustyka 0,34 MB


  Uwarunkowania środowiskowe
  9,28 MB  Akustyka 0,65 MB


  Uwarunkowania środowiskowe
  9,00 MB  Akustyka 1,94 MB


  Uwarunkowania środowiskowe
  8,96 MB  Akustyka 1,76 MB


  Uwarunkowania środowiskowe
  8,91 MB
  Wariant wybrany - 1b

  Prezentowany niżej wariant 1b został przyjęty przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad jako rekomendowany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Prezentowane poniżej materiały są rozwiązaniami opracowanymi po rozprawach administracyjnych, które odbyły się w marcu 2010 roku.


  Mapa orientacyjna wariantu 1b - 1 : 25 000 9,14 MB  Mapa sytuacyjna wariantu 1b - 1 : 5 000 - 36 arkuszy 26,7 MB

  Przekroje normalne 0,7 MB

  Połączenie drogi krajowej nr 17 Warszawa - Lublin z istniejącym i planowanym układem dróg publicznych w miejscowościach Góraszka i Wiązowna  Obwodnica Kołbieli

  2,76 MB
  Omawiając oddziaływanie na środowisko drogi krajowej nr 17 na odcinku od węzła "Lubelska" do granicy województwa lubelskiego (przebudowywanej do parametrów drogi ekspresowej), szczególną uwagę zwrócono na rejon Kołbieli, w którym droga krajowa nr 17 krzyżuje się z drogą krajową nr 50 (południowa obwodnica Warszawy dla TIR-ów). Prowadząc analizy wpływu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty i na środowisko przyrodnicze jako całość, a także na warunki życia i zdrowie mieszkańców rejonu Kołbieli, uwzględniono nakładanie się oddziaływań, pochodzących z obu dróg krajowych.
  Zagadnienie to dotyczy generalnie dwóch przebiegów drogi nr 17: - według wariantu 2b.
  oraz dwóch przebiegów drogi nr 50 (zgodnie z opracowaniem BPRW z Warszawy):
  - według wariantu 4 (preferowanego przez Inwestora) oraz
  - według wariantu 1.
  W miejscu krzyżowania się obu dróg krajowych (według wymienionych wyżej wariantów) zlokalizowane będą następujące węzły drogowe: - węzeł "Bocian", na przecięciu preferowanego wariantu drogi nr 17 (o jednakowym przebiegu w wariantach 1a, 1b, 1c, 1d i 2a), z preferowanym wariantem 4 drogi krajowej nr 50;
  - węzeł "Bocian", na przecięciu drogi nr 17 w wariancie 2b, z preferowanym wariantem 4 drogi krajowej nr 50;
  - węzeł "Kołbiel", na przecięciu preferowanego wariantu drogi nr 17 (o jednakowym przebiegu w wariantach 1a, 1b, 1c, 1d i 2a), z wariantem 1 drogi krajowej nr 50;
  - węzeł "Kołbiel", na przecięciu drogi nr 17 w wariancie 2b, z wariantem 1 drogi krajowej nr 50.

  Więcej materiałów na temat obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50 znajduje się na stronie Obwodnice miast Mazowsza -> Kołbiel

  Obwodnica Garwolina

  3,70 MB
  Ekspresowa obwodnica Garwolina była budowana w latach 2005r. - 2007r.
  Drogę oddano do użytku 26.09.2007r.

  Trasa obwodnicy Garwolina jest fragmentem drogi krajowej ekspresowej nr 17 łączącej Warszawę z Lublinem. Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa, przeznaczona tylko dla ruchu samochodowego, po południowo - zachodniej stronie Garwolina. Początek obwodnicy znajduje się przed miejscowością Miętne w km 40+400 drogi krajowej nr 17 i kończy się w km 53+197 w rejonie miejscowości Sulbiny. Długość obwodnicy wynosi 12,797 km. Na trasie są trzy węzły drogowe zapewniające wszystkie relacje - "Miętne", "Stacyjna", "Sulbiny".

  Podstawowe parametry techniczne:
 • klasa techniczna drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój - 2 x 2
 • szerokość pasa dzielącego - 4 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
 • szerokość pasa awaryjnego - 2 x 2,50 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

  Więcej o obwodnicy Garwolina w serwisie drogi.waw.pl