Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Od Konotopy do Prymasa Tysiąclecia Od Prymasa Tysiąclecia do Marek Działania SISKOM ul. Piastowska

Trasa Armii Krajowej / Trasa Toruńska  


Północny odcinek obwodnicy Warszawy (Trasa S8), łączy Konotopę i Marki. Tworzy trasę wylotową na Białystok w ciągu S8 na wschodzie oraz na Łódź.w ciągu A2 oraz Katowice i Wrocław w ciągu S8 na zachodzie. W latach 2008 - 2011 zbudowano odcinek z Konotopy do węzła "Prymasa Tysiąclecia". W latach 2009 - 2012 przebudowano do standardu trasy ekspresowej odcinek od Modlińskiej do Marek. Ostatni odcinek nie spełniający jeszcze standardów klasy S, od węzła Prymasa Tysiąclecia do Modlińskiej wraz z mostem Grota Roweckiego, będzie przebudowywany w terminie 2013 - 2015. Przebudowa będzie wymagała zamknięcia na co najmniej kwartał Mostu Grota Roweckiego.

Najważniejsze elementy inwestycji:

- budowa trasy ekspresowej od Konotopy do węzła "Prymasa Tysiąclecia",
- budowa nowych wiaduktów nad Modlińską, Łabiszyńską i linią kolejową,
- rozbudowa Trasy Toruńskiej do sześciu pasów ruchu (2x3), na odcinku: Łabiszyńska - Marki
- poszerzenie mostu Grota Roweckiego do dziesięciu pasów ruchu (2x5).

Trasa północnej obwodnicy podzielona jest na dwa odcinki, które będą realizowane niezależnie.

Kontynuacją trasy po zachodniej stronie Warszawy będzie autostrada A2, natomiast od północnego wschodu trasa ekspresowa S-8 w kierunku Białegostoku, której pierwszy fragment będzie realizowany jako trasa Marki - Radzymin.
Odcinek od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia"
Budowa drogi ekspresowej S8 - Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" objeła budowę drogi ekspresowej dwujezdniowej po 3 pasy ruchu w każdym kierunku, przebudowę istniejących ulic zaadaptowanych do nowego układu drogi, budowę dróg dojazdowych o długości około 9,4 km oraz węzła "Mory", węzła zespolonego "Warszawska - Lazurowa" i bezkolizyjnego węzła "Prymasa Tysiąclecia". Prace obejeły także budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, tuneli, przejazdów pod drogami, kładek rowerowo - pieszych, ścian oporowych, ścian szczelinowych) odwodnienia i oświetlenia drogi, przebudowę bocznicy kolejowej do Huty "Lucchini" a także przebudowę kolidujących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych. Celem zbudowania inwestycji jest zapewnienie połączenia projektowanej autostrady A2 z warszawskim układem drogowym, w tym z istniejącą trasą Armii Krajowej.

Długość odcinka 10,4 km.
Stan projektowy i planowana realizacja:
- uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi -  plik PDF
- 19.01.2011 droga została oddana do eksploatacji
- całkowity koszt inwestycji - 2 149 235 184,89 PLN brutto - oficjalna strona inwestycji: s8.konotopa-prymasa.pl

Połączenia z innymi drogami:
 • Konotopa - węzeł rozdzielający ruch z A2 na Południową Obwodnicę Warszawy S2 i Trasę Armii Krajowej S8 (węzeł wchodzi w zakres budowy autostrady A2)
 • Warszawa Zachód - węzeł z obecną drogą krajową nr 2 na Poznań w okolicy miejscowości Mory
 • Bemowo - węzeł zespolony, w którego skład wchodzi:
  • Warszawska - węzeł z drogą wojewódzką nr 580 Warszawa-Sochaczew w okolicy Bliznego
  • Lazurowa - węzeł z ulicą Lazurowa
 • Węzeł NS z planowaną trasą ekspresową S7 pomiędzy ulicą Radiową, a Dywizjonu 303
 • Prymasa Tysiąclecia - węzeł po północnej stronie Lasku na Kole z al.Prymasa Tysiąclecia
Pozostałe drogi przecinające drogę ekspresową są dwupoziomowymi skrzyżowaniami bez możliwości zjazdu na drogę ekspresową. Droga S-8 przecina w ten sposób 5 dróg powiatowych i 3 drogi gminne.Skala 1:20 000   
 1,32 MB


Skala 1:10 000   
 3,24 MB

Odcinek od węzła "Prymasa Tysiąclecia" do węzła "Marki"

OPIS INWESTYCJI

Przedsięwzięcie dotyczy dostosowania istniejącej Trasy Armii Krajowej na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach. W stanie istniejącym Trasa Armii Krajowej nie spełnia wymogów drogi ekspresowej, powoduje duże utrudnienia w ruchu, co roku zmniejsza się jej przepustowość, przy jednoczesnym narastaniu natężenia ruchu pojazdów. Niepodejmowanie przedsięwzięcia, poza narastającymi utrudnieniami dla ruchu pojazdów, oznacza, również, że nie zostaną uzupełnione braki w zakresie urządzeń ochrony środowiska, w tym związanych z ochroną warunków życia ludzi. Dotyczy to zwłaszcza ekranów akustycznych i urządzeń oczyszczających spływy opadowe z analizowanej drogi.

Długość odcinka 12 km.
Stan projektowy i planowana realizacja:
12.08.2009 podpisano umowę na dostosowanie odcinka drogi krajowej nr 8 od węzła "Modlińska" do węzła "Piłsudskiego" w Markach do parametrów drogi ekspresowej.
Planowana realizacja 12.09.2009 - 12.04.2012 (zakończenie budowy przełożono na lipiec 2012)

Oficjalna strona inwestycji: s8modlinska-marki.pl

19.12.2011 ogłoszono przetarg na dostosowanie odcinka od węzła "Prymasa Tysiąclecia" do węzła "Modlińska" do parametrów drogi ekspresowej. Planowana realizacja 2012-2015 Przewidziane połączenia z innymi drogami:
 • Powązkowska - węzeł z ulicą Powązkowską
 • Broniewskiego - węzeł z ulicą Broniewskiego
 • Marymoncka - węzeł z ulicą Marymoncką
 • Wisłostrada - węzeł z Wisłostradą
 • Modlińska - węzeł z ulicami Modlińską i Jagiellońską
 • Marywilska - węzeł z ulicami Marywilską i Wysockiego
 • Łabiszyńska - węzeł z ulicą Łabiszyńską
 • Nowo-Wincentego - węzeł z ulicą Głębocką (Nowo-Wincentego) w okolicy CH Targówek
 • Olszynka Grochowska - węzeł z planowaną Trasą Olszynki Grochowskiej
 • IKEA - zjazd do marketu IKEA
 • Marki - węzeł z ulicami Piłsudskiego i Generalską w Markach (droga krajowa nr 8)
Pozostałe drogi przecinające drogę ekspresową projektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na drogę ekspresową. Droga S-8 przecina w ten sposób 5 dróg.

Planowana realizacja w latach 2009 - 2015

Przewiduje się etapowanie inwestycji: Kolejność realizacji obiektów drogowych i inżynierskich w ramach etapów będzie ustalona przez Inwestora.

Parametry techniczne projektowanego przedsięwzięcia: Dostosowanie drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej będzie obejmować: Ponadto przebudowa lokalnego układu komunikacyjnego polegać będzie na:

WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację niniejszego przedsięwzięcia przeanalizowano następujące warianty:
Wariant I - obustronne poszerzenie przekroju każdej z 2 niezależnych konstrukcji składowych mostu o 1 pas ruchu - przebieg po istniejącej trasie drogi,
Wariant II - jednostronne poszerzenie na zewnątrz przekroju każdej z 2 niezależnych konstrukcji składowych mostu o 1 pas ruchu - przebieg po istniejącej trasie drogi,
Wariant III - budowa nowego mostu składającego się z 2 niezależnych konstrukcji dla jezdni głównych drogi przesuniętych w górę rzeki w stosunku do istniejącej przeprawy.

Do dalszego projektowania (projekt budowlany) został wybrany wariant I, gdyż przebudowa według tego wariantu jest najmniej konfliktowa, pozwala na zachowanie istniejących podpór mostowych, oryginalnej architektury mostu i jego układu konstrukcyjnego. Może być zrealizowana szybciej i mniejszym nakładem finansowym. Ponadto powoduje znacznie mniejszą ingerencję w krajobraz i środowisko przyrodnicze niż wariant II i III.


Mapa orientacyjna 11,4 MB

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DO DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia drogowego
 • Charakterystyka środowiska w obszarze przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
 • Charakterystyka istniejacego zagospodarowania i użytkowania terenów
 • Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko
 • Określenie potencjalnych zagrożeń w poszczególnych fazach realizacji i eksploatacji
 • Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
 • Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
 • Załącznik 5 - Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

  Opracowanie to stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  Załacznik 1 - Plan orientacyjny Skala 1:20 000 15,3 MB

  Załacznik 2 - Raport oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000 4,58 MB

  Załacznik 3 - Uwarunkowania środowiskowe 26,9 MB

  Załacznik 4 - Oddziaływanie na klimat akustyczny 0,209 MB

  Załacznik 6 - Znaczace oddziaływania na środowisko oraz wskazane działania ochronne 20,6 MB

  Załacznik 7 - Pisma 0,177 MB


 • W dokumencie:

 • Treść aneksu
 • Załącznik 1 do aneksu - Protokoły pomiaru hałasu komunikacyjnego

  Niniejszy aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiaclecia w Warszawie - Ul. Piłsudskiego w Markach opracowano w związku z pismami Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ZNS.7175-2744-81/05-06/EG oraz ZNS.7175-2744-205/05-06/EG, w których zasygnalizowano kilka problemów do wyjaśnienia.
  W związku z uwagami dotyczącymi analizy akustycznej przedstawiono zmodyfikowaną wersję rozdziałów: 10.3., 3.1.5 oraz 5.1 i 12. ww. raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zmiany wniesiono również do rozdziału 14 Wnioski. Nastepnie, jako uszczegółowienie rozdziału 10.2., scharakteryzowano sposób podczyszczania, przewidziany na odcinku miedzy Kanałem Bródnowskim a miejscowością Marki (pkt 10 pisma Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, nr ZNS.7175-2744-81/05-06/EG).


 • W dokumencie m.in.:

 • Treść aneksu
 • Załącznik 1 do aneksu - Znaczace oddziaływania na środowisko oraz wskazane działania ochronne
 • Załącznik 2 do aneksu - Schemat ekranów półtunelowych
 • Załącznik 3 do aneksu - Pisma

  Aneks Nr 2 do Raportu opracowano w związku z :
  - postanowieniem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ZNS.713-912- 242/06.EG z dn. 18.04.2006 nie uzgadniającym przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy AK do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiaclecia do ul. Piłsudskiego
  oraz
  - krótkim opracowaniem "Program przebudowy dróg krajowych nr 50 i 62 do przejęcia ruchu cieżarowego w celu ominięcia Warszawy (Duża Obwodnica Warszawska)" opracowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych I Autostrad.

  Powyższe dokumenty były przyczyną ponownej analizy i rozpatrzenia problemów możliwosci ochrony przed hałasem komunikacyjnym ludności zamieszkałej wzdłuż Trasy AK. W wyniku tych analiz powstał prezentowany tutaj materiał, stanowiący zmodyfikowaną wersję rozdziału 3.1.5 Raportu o oddziaływaniu na środowisko


 • Dnia 31 sierpnia 2006 r. przez Wojewodę Mazowieckiego została wydana decyzja środowiskowa Decyzja WŚR.I.EM/6613/1/53/05 z dnia 31.08.2006 1,20 MB  RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • OKREŚLENIE POTENCJALNYCH ZAGROśEŃ W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH REALIZACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTU DROGOWEGO
 • ZAŁOŻENIA DO RATOWNICZYCH BADAŃ ZIDENTYFIKOWANYCH ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

  Niniejszy raport został sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Oddział w Warszawie, a Biurem Projektowo Badawczym Dróg i Mostów (BPBDiM) Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., w ramach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę.
  Raport obejmuje swoim zakresem analizę całego przedsięwzięcia znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego, polegającego na dostosowaniu trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej (S-8) na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Piłsudskiego w Markach.


  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1,24 MB • Uwarunkowania środowiskowe 17,1 MB

  Hałas 8,55 MB

  Działania ochronne 14,2 MB


  30.06.2009r Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na dostosowaniu drogi krajowej nr 8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej Decyzja nr 172 / 09 z dnia 30.06.2009 2,04 MB  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

  ETAP I - na odcinku od węzła "Modlińska" w Warszawie do węzła "Piłsudskiego" w Markach
  (planowane zakończenie budowy w kwietniu 2012)

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka istniejącej drogi
 • Podstawowe parametry projektowe układu drogowego
 • Proponowane zasady organizacji ruchu na czas budowy
 • Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

  Przedmiotem opracowania są zasady organizacji ruchu na czas budowy dla inwestycji mającej na celu budowę drogi ekspresowej S-8 w ciągu drogi krajowej nr 8 (Trasa Armii Krajowej) na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach, Etap I: węzeł "Modlińska" w Warszawie - węzeł "Piłsudskiego" w Markach od km 4+475,00 do km 11+600. Długość budowanego odcinka wynosi ok. 7,1 km.
  Celem opracowania jest umożliwienie określenia kosztów związanych z wdrożeniem koniecznej tymczasowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania i robot budowlanych.

  Część rysunkowa

  Etap 1 realizacji robót (4 arkusze) 10,4 MB
  Etap 2 realizacji robót (4 arkusze) 10,2 MB
  Etap 2a realizacji robót (3 arkusze) 10,2 MB
  Etap 3 realizacji robót (4 arkusze) 10,6 MB
  Etap 3a realizacji robót (4 arkusze) 10,5 MB
  Rozbiórka obiektów kubaturowych (4 arkusze) 12,0 MB


 • ETAP II - na odcinku: węzeł "Powązkowska" - węzeł "Modlińska"
  (Planowane rozpoczęcie inwestycji w listopadzie 2012)


  Projekt stałej organizacji ruchu - plan orientacyjny 55,4 MB  Projekt stałej organizacji ruchu -
  plan sytuacyjny 36,5 MB

  Projekt drogowy -
  plan sytuacyjny 46,5 MB

  Projekt ochrony akustycznej -
  plan sytuacyjny 10,5 MB

  Projekt zagospodarowania zielenią
  pasa drogowego 57,0 MB  D Z I A Ł A N I A    S I S K O M

  Wniosek w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Złożony dnia 7 lipca 2006 roku

  Dotyczy:
  1. Budowy ekranu półtunelowego wraz z dodatkowymi elementami (ekranami pionowymi) celem ograniczenia hałasu drogowego w rejonie osiedli Bródno i Ruda.
  2. Lokalizacji przystanków autobusowych w sposób minimalizujący drogę przejścia pieszego w węzłach przesiadkowych.
  3. Budowy wydzielonych dróg rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych na całej długości modernizowanej trasy oraz powiązań z istniejącą siecią dróg rowerowych.
  Załącznik 1


  ul. Piastowska w Ożarowie Mazowieckim

  W związku z budową trasy ekspresowej S8 AK wystąpiła konieczność zamknięcia istniejącego przejazdu kolejowego w poziomie terenu na ciągu ul. Piastowskiej. Konieczna była rozbudowa ul. Piastowskiej, ktora polega na budowie nowego przejazdu nad linią kolejową Warszawa-Poznań za pomocą obiektu mostowego w nowym projektowanym przebiegu ul. Piastowskiej.
  W ramach projektu ujęto:
  - przebudowę drogi istniejącej
  - budowę nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej DP1517 nad linią kolejową Warszawa-Poznań
  - budowę dróg dojazdowych
  - budowę ciągów pieszych i rowerowych
  - przebudowę urządzeń kolidujących z nowym układem drogowym.

  W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Opis stanu projektowanego
 • Obiekty inżynierskie
 • Oznakowanie
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Charakterystyka istniejącej zieleni

  Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją przetargową przebudowy drogi powiatowej DP1517 oraz budową dróg dojazdowych zapewniających powiązanie terenow: Bronisz i Konotopy, położonych po obu stronach linii kolejowej Warszawa-Poznań oraz w rejonie projektowanego węzła "Konotopa", z trasami A2, S8 i S2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Ożarow Mazowiecki

  Plan orientacyjny 1,56 MB

  Plan sytuacyjny 16,6 MB

  Przekroje normalne 1,40 MB