Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony


Etap I - ul. Marsa Etap II - Żołnierska Raport ooś Działania SISKOM

Modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej

Do czasu zbudowania Trasy Olszynki Grochowskiej (jako wschodniej części Obwodnicy Miejskiej) ciąg ulic Marsa i Żołnierskiej będzie pełnił rolę wschodniej części Obwodnicy Etapowej Centrum. W celu przystosowania ulic Marsa i Żołnierskiej do pełnienia funkcji obwodowej miasto stołeczne planuje ich rozbudowę w klasie GP (głównej ruchu przyspieszonego) od węzła Marsa z Trasą Siekierkowską do granicy administracyjnej Warszawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631. Długość rozbudowywanego odcinka ok. 4,8 km (projekt nie przewiduje modernizacji dalszego odcinka ul. Marsa od ul. Żołnierskiej w stronę Rembertowa).
W stanie istniejącym, ciąg ulic Marsa-Żołnierska stanowi jedną z istotnych arterii komunikacyjnych we wschodnim obszarze Warszawy. Ponadto jest to jedna z podstawowych tras, ktora wyprowadza ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Rola tego ciągu drogowego wzrosła po dokończeniu budowy Trasy Siekierkowskiej po stronie praskiej. Odcinek ulic Marsa i Żołnierska przebiegają w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631, w granicach miasta stołecznego Warszawy. Przebiega przez tereny trzech dzielnic: Praga-Południe, Wawer i Rembertów.

Główne parametry techniczne

klasa techniczna ulica główna ruchu przyspieszonego - GP
prędkość projektowa dla jezdni głównych 60 km/h i 70 km/h
ilość jezdni 2
ilość pasów/ szerokość jezdni (głównych) ul. Marsa 2x3, 2x4 i 2x(2+2) pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m ul. Żołnierska 2x2 pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m
szerokość pasa dzielącego 4,0 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m
wysokość skrajni pionowej 4,70 m
obciążenie na oś 115 kN/oś
Projekt przewiduje także budowę i przebudowę niektórych ulic bocznych (Jordańskiej, Optycznej, Szpaczej) w celu umożliwienia dojazdu do posesji. Wzdłuż całej długości trasy projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy. W rejonie przebiegu trasy w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zaprojektowano ekrany akustyczne.

Etap I - rozbudowa ulicy Marsa
W dniu 21 grudnia 2010 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor z kosztem przebudowy 71 milionów złotych. Inwestycja realizowana w latach 2011-2014.
Zakres modernizacji objął budowę dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową, przebudowę skrzyżowania z ulicą Chełmżyńską oraz fragmentu ulicy Marsa do skrzyżowania z ulicą Żołnierską. Długość odcinka budowy - 0,93 km. Kompleksowy zakres inwestycji wymagał również przebudowy sieci lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

Wybrane elementy z projektu wykonawczego dla etapu I

Plan sytuacyjny 7,54 MB
Plan sytuacyjny rozbiórek 2,84 MB
Przekroje normalne 12,8 MB
Ekrany akustyczne 7,97 MB
Projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego:    opis 0,27 MB      rysunki 9,83 MB

Plan orientacyjny 3,60 MB


Etap II - rozbudowa ulicy Żołnierskiej
Analizowana inwestycja obejmuje budowę drogi wojewódzkiej nr 631 (ciągu ulic Marsa - Żołnierska) na odcinku od węzła Marsa (ul. Naddnieprzańska) do granicy miasta Warszawy o parametrach drogi głównej ruchu przyśpieszonego (Gp). Długość odcinka budowy - 4,8 km. Kompleksowy zakres inwestycji wymaga, oprócz powyższego, przebudowy sieci lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.
Raport obejmuje swoim zakresem analizę całego, niezrealizowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa - Żołnierska, na odcinku: węzeł Marsa - granica miasta. Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko zostanie złożony do Wojewody Mazowieckiego, który przekaże go Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie celem przeprowadzenia przez ten organ postępowania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Celem wykonania niniejszego raportu jest między innymi:

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA - WARIANT "ZERO"
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • WPŁYW NA WARUNKI ŻYCIA I ZDROWIE LUDZI
 • ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000

  Raport określa stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska zawartych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (.) Nr 238/OŚ/2008, z dnia 25 lutego 2008r.

  Streszczenie raportu 3,67 MB

  Plan orientacyjny 6,31 MB

  Uwarunkowania środowiskowe 8,98 MB

  Oddziaływanie na klimat akustyczny, wariant "zero" 8,04 MB

  Oddziaływanie na klimat akustyczny, wariant inwestycyjny 2017 r. 9,37 MB

  Oddziaływanie na klimat akustyczny, wariant inwestycyjny 2027 r. 9,44 MB

  Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 71,6 MB

  Zaprojektowane działania ochronne - wg Projektu Zagospodarowania Terenu 98,0 MB
 • Raport oddziaływania na środowisko

  MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W CZASIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI
 • OKREŚLENIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA WARUNKÓW ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI
 • OKREŚLENIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW W OBRĘBIE PLANOWANEGO TERENU BUDOWY
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

  Niniejsze opracowanie zostało wykonane w związku z Postanowieniem Nr 643/OŚ/2006, z dnia 12 grudnia 2006 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nakazującym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska.

  Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegać będzie na modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska, na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta stołecznego Warszawy (km 0+000 - km 4+818).
  Analizowana w Raporcie inwestycja dotyczy modernizacji istniejącego ciągu dróg. W związku z tym, w ramach niniejszego opracowania szczegółowo analizowano wariant inwestycyjny w jednej lokalizacji - po śladzie istniejących ulic, oraz wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia - wariant "0".
 • ZAŁĄCZNIKI


  Plan sytuacyjny  Uwarunkowania środowiskowe  Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant bez ekranów
  Pora dzienna i nocna


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant z ekranami
  Pora dzienna i nocna


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant "0"
  Pora dzienna i nocna


  Planowane działania ochronne

  D Z I A Ł A N I A    S I S K O M

  Wniosek z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej
  17 lipca 2006r.

  Zawiera wnioski zmian w projekcie modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej:
  1. Zaprojektowanie dodatkowego, czwartego pasa ruchu, na odcinku od wiaduktu nad torami kolei otwockiej w km 0+185 do wyjazdu z ul. Naddnieprzańskiej w km 0-015.
  2. Zaprojektowanie dodatkowego, czwartego pasa ruchu, na odcinku od zjazdu w ul. Naddnieprzańską w km 0-015 do wiaduktu nad torami kolei otwockiej w km 0+185.
  3. Utrzymanie bezpośredniego zjazdu z ul. Marsa w ul. Naddnieprzańską, z dodatkowego, czwartego pasa ruchu (patrz pkt. 1), lub poprzez pas wyłączenia od km 0+185 do km 0+020
  . 4. Utrzymanie bezpośredniego wjazdu z ul. Naddnieprzańskiej w ul. Marsa, na dodatkowy, czwarty pas ruchu (patrz pkt. 2), lub poprzez pas włączenia od km 0+020 do km 0+185

  Uzupełnienie i przypomnienie wniosku z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej
  6 września 2006r.

  W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo MZO/III/2/3/06/JJ z dnia 17.07.2006 r. pragniemy przypomnieć o zawartym w nim wniosku wprowadzenia następujących zmian w projekcie modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej oraz dodatkowo pragniemy zgłosić następującą uwagę:
  Obecne rozwiązanie włączenia estakad w ciągu ul. Żołnierskiej może utrudnić zaplanowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” połączenie ul. Nowochełmżyńskiej z ul. Żołnierską. Pozostawienie tego rozwiązania bez zmian może spowodować w przyszłości jedynie wykonanie relacji prawego skrętu z ul. Nowochełmżyńską. Dlatego też proponujemy przedłużenie estakad do około km 1+450 w ciągu ul. Żołnierskiej, które umożliwi stworzenie w przyszłości węzła typu WB z ul. Nowochełmżyńską.

  Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na wnioski SISKOM
  z dnia 2 października 2006 r.

  W nawiązaniu do pisma SISKOM oraz pisma Transprojekt-Warszawa znak: PD/RMA/PD-399/1393/09/2006 z dnia 20.09.2006 r. dotyczącego postulatów do projektu ul.Marsa-Żołnierska Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i przedstawienie zmiany projektu w stosunku do koncepcji opracowanej przez BPRW, przy założeniu 2x4 pasy ruchu na ul.Marsa na odc. od ul.Naddnieprzeńskiej do wiaduktu nad koleją.
  Jednocześnie prosimy o sprawdzenie zakresu zmiany linii rozgraniczającej przy założeniu bezkolizyjnego przejścia nad ul.Czwartaków.