Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony


Dokumenty Etap I Działania SISKOM

Modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej

Do czasu zbudowania Trasy Olszynki Grochowskiej (jako wschodniej części Obwodnicy Miejskiej) ciąg ulic Marsa i Żołnierskiej będzie pełnił rolę wschodniej części Obwodnicy Etapowej Centrum. W celu przystosowania ulic Marsa i Żołnierskiej do pełnienia funkcji obwodowej miasto stołeczne planuje ich rozbudowę w klasie GP (głównej ruchu przyspieszonego) od węzła Marsa z Trasą Siekierkowską do granicy administracyjnej Warszawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631. Długość rozbudowywanego odcinka ok. 4,8 km (projekt nie przewiduje modernizacji dalszego odcinka ul. Marsa od ul. Żołnierskiej w stronę Rembertowa).
W stanie istniejącym, ciąg ulic Marsa-Żołnierska stanowi jedną z istotnych arterii komunikacyjnych we wschodnim obszarze Warszawy. Ponadto jest to jedna z podstawowych tras, ktora wyprowadza ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Rola tego ciągu drogowego wzrosła po dokończeniu budowy Trasy Siekierkowskiej po stronie praskiej. Odcinek ulic Marsa i Żołnierska przebiegają w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631, w granicach miasta stołecznego Warszawy. Przebiega przez tereny trzech dzielnic: Praga-Południe, Wawer i Rembertów.

Główne parametry techniczne

klasa techniczna ulica główna ruchu przyspieszonego - GP
prędkość projektowa dla jezdni głównych 60 km/h i 70 km/h
ilość jezdni 2
ilość pasów/ szerokość jezdni (głównych) ul. Marsa 2x3, 2x4 i 2x(2+2) pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m ul. Żołnierska 2x2 pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m
szerokość pasa dzielącego 4,0 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m
wysokość skrajni pionowej 4,70 m
obciążenie na oś 115 kN/oś
Projekt przewiduje także budowę i przebudowę niektórych ulic bocznych (Jordańskiej, Optycznej, Szpaczej) w celu umożliwienia dojazdu do posesji. Wzdłuż całej długości trasy projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy. W rejonie przebiegu trasy w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zaprojektowano ekrany akustyczne.

Analizowane warianty modernizacji

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy w 2004 roku zaproponowało 3 warianty przebudowy ulicy Marsa różniące się kosztochłonnością i wygodą proponowanych rozwiązań.

W wariancie 1 (średniokosztownym) ul. Marsa i ul. Żołnierską łączą 2 estakady, każda o przekroju 2 pasów ruchu, dzięki czemu możliwy jest ruch bezkolizyjny w obu kierunkach. Ruch w pozostałych relacjach odbywa się na poziomie "0" poprzez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Za wiaduktami nad linią kolejową przekrój ulicy wraca do przekroju 2x4. Ul. Chełmżyńska staje się nieprzelotową - nie będzie można wykonać lewoskrętu z ul. Marsa w ul. Chełmżyńską.
W wariancie 2 (najtańszym) jest tylko jedna estakada umożliwiająca bezkolizyjny skręt w lewo z ul. Marsa w ul. Żołnierską. Prawoskręt w ul. Marsa odbywa się na poziomie "0" (rozwiązanie 2 jest podobne do oddanego niedawno do użytku skrzyżowania ul. Marynarskiej i ul. Rzymowskiego). Za wiaduktami nad linią kolejową przekrój ulicy wraca do przekroju 2x4. Ul. Chełmżyńska, podobnie jak w wariancie 1, staje się nieprzelotową - nie będzie można wykonać lewoskrętu z ul. Marsa w ul. Chełmżyńską.
W wariancie 3 (najdroższym) ruch tranzytowy jest prowadzony dwiema jedniami głównymi na estakadach, każda o przekroju 2 pasów ruchu, od wiaduktów nad torami linii kolejowej wzdłuż ul. Marsa i wprowadzany bezpośrednio w ul Żołnierską. Tylko w tym wariancie zachowana jest przelotowość ul. Chełmżyńskiej - ruch lokalny odbywa się pod estakadami jezdniami o dwóch pasach ruchu każda.
Wszystkie warianty zakładały, że od strony węzła Marsa w kierunku Rembertowa będzie wychodziła ulica o przekroju 2x4 (2 jezdnie po 4 pasy ruchu). Na wysokości ul. Naddnieprzańskiej przekrój drogi miałzmniejszać się do przekroju 2x3, aby znów się rozszerzyć do przekroju 2x4 na wiaduktach nad linią kolejową.
Ul. Żołnierska w stronę granicy Warszawy zostanie poszerzona do przekroju 2x2 pasy ruchu - nowa jezdnia powstanie od strony Pragi. Zostanie zachowany istniejący węzeł typu WB z ul. Strażacką, który w momencie wybudowania ul. Nowozabranieckiej zostanie przebudowany, a ul. Strażacka stanie się nieprzelotową.
Do realizacji wybrano wariant 3 przebudowy ulicy Marsa.
Obecnie Transprojekt Warszawa przygotowuje dokumentacje projektową.

Ul. Żołnierska poza granicami Warszawy

Domknięcie Obwodnicy Etapowej Centrum jest planowane dalszym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 631 (Al. Piłsudskiego) do węzła Zielonka ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy, następnie odcinkiem WOW do węzła Drewnica, gdzie następuje włączenie w drogę ekspresową S8 (przedłużoną Trasę Toruńską).

Budowa tych fragmentów OEC jest wysoce problematyczna ponieważ znajdują się one poza granicą administracyjną Warszawy, a ich realizacja pozostaje w gestii dwóch różnych inwestorów. Ul. Żołnierska przed granicą Warszawy będzie przechodzić do obecnego przekroju 1x2. Kontynuacja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 do węzła Zielonka leży w gestii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zaś rozbudowa Trasy Toruńskiej i budowa dalszego odcinka drogi ekspresowej S8 oraz Wschodniej Obwodnicy Warszawy leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O ile inwestycje GDDKiA mają szanse zostać wykonane do 2012 roku, to termin modernizacji drogi wojewódzkiej nr 631 pozostaje pod duży znakiem zapytania - na razie nie są prowadzone prace projektowe dla tego odcinka.


D O K U M E N T Y

MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W CZASIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI
 • OKREŚLENIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA WARUNKÓW ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI
 • OKREŚLENIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW W OBRĘBIE PLANOWANEGO TERENU BUDOWY
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

  Niniejsze opracowanie zostało wykonane w związku z Postanowieniem Nr 643/OŚ/2006, z dnia 12 grudnia 2006 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nakazującym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska.

  Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegać będzie na modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska, na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta stołecznego Warszawy (km 0+000 - km 4+818).
  Analizowana w Raporcie inwestycja dotyczy modernizacji istniejącego ciągu dróg. W związku z tym, w ramach niniejszego opracowania szczegółowo analizowano wariant inwestycyjny w jednej lokalizacji - po śladzie istniejących ulic, oraz wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia - wariant "0".
 • ZAŁĄCZNIKI


  Plan sytuacyjny  Uwarunkowania środowiskowe  Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant bez ekranów
  Pora dzienna i nocna


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant z ekranami
  Pora dzienna i nocna


  Oddziaływanie na klimat akustyczny
  Wariant "0"
  Pora dzienna i nocna


  Planowane działania ochronne  Elementy projektu budowlanego


  Marsa-Żołnierska: Zasady obsługi komunikacyjnej 3,56 MB

  Skala 1 : 5000  Ul. Marsa
  Połączenie z ul. Żołnierską
  9,35 MB

  Wariant 3a - Skala 1 : 1000

  Ul. Żołnierska
  Odcinek do ul. Strażackiej
  3,53 MB

  Wariant 3a - Skala 1 : 1000

  Ul. Żołnierska
  Odcinek do granic Warszawy
  4,40 MB

  Wariant 3a - Skala 1 : 1000

  Plan sytuacyjny węzła
  Żołnierska-Czwartaków
  3,06 MB

  Wariant 3b - Skala 1 : 1000  Przekroje normalne 1,06 MB
  Skala 1 : 200


  Etap I inwestycji
  W dniu 21 grudnia 2010 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor. Wykonawca zrealizuje prace w przeciągu 18 miesięcy, a koszt przebudowy wyniesie 71 milionów złotych.
  Zakres modernizacji obejmuje budowę dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową, przebudowę skrzyżowania z ulicą Chełmżyńską oraz fragmentu ulicy Marsa do skrzyżowania z ulicą Żołnierską. Długość odcinka budowy wynosi 0,93 km. Kompleksowy zakres inwestycji wymaga również przebudowy sieci lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

  Wybrane elementy z projektu wykonawczego dla etapu I

  Plan sytuacyjny 7,54 MB
  Plan sytuacyjny rozbiórek 2,84 MB
  Przekroje normalne 12,8 MB
  Ekrany akustyczne 7,97 MB
  Projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego:    opis 0,27 MB      rysunki 9,83 MB

  Plan orientacyjny 3,60 MB


  D Z I A Ł A N I A    S I S K O M

  Wniosek z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej
  17 lipca 2006r.

  Zawiera wnioski zmian w projekcie modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej:
  1. Zaprojektowanie dodatkowego, czwartego pasa ruchu, na odcinku od wiaduktu nad torami kolei otwockiej w km 0+185 do wyjazdu z ul. Naddnieprzańskiej w km 0-015.
  2. Zaprojektowanie dodatkowego, czwartego pasa ruchu, na odcinku od zjazdu w ul. Naddnieprzańską w km 0-015 do wiaduktu nad torami kolei otwockiej w km 0+185.
  3. Utrzymanie bezpośredniego zjazdu z ul. Marsa w ul. Naddnieprzańską, z dodatkowego, czwartego pasa ruchu (patrz pkt. 1), lub poprzez pas wyłączenia od km 0+185 do km 0+020
  . 4. Utrzymanie bezpośredniego wjazdu z ul. Naddnieprzańskiej w ul. Marsa, na dodatkowy, czwarty pas ruchu (patrz pkt. 2), lub poprzez pas włączenia od km 0+020 do km 0+185

  Uzupełnienie i przypomnienie wniosku z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej
  6 września 2006r.

  W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo MZO/III/2/3/06/JJ z dnia 17.07.2006 r. pragniemy przypomnieć o zawartym w nim wniosku wprowadzenia następujących zmian w projekcie modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej oraz dodatkowo pragniemy zgłosić następującą uwagę:
  Obecne rozwiązanie włączenia estakad w ciągu ul. Żołnierskiej może utrudnić zaplanowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” połączenie ul. Nowochełmżyńskiej z ul. Żołnierską. Pozostawienie tego rozwiązania bez zmian może spowodować w przyszłości jedynie wykonanie relacji prawego skrętu z ul. Nowochełmżyńską. Dlatego też proponujemy przedłużenie estakad do około km 1+450 w ciągu ul. Żołnierskiej, które umożliwi stworzenie w przyszłości węzła typu WB z ul. Nowochełmżyńską.

  Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na wnioski SISKOM
  z dnia 2 października 2006 r.

  W nawiązaniu do pisma SISKOM oraz pisma Transprojekt-Warszawa znak: PD/RMA/PD-399/1393/09/2006 z dnia 20.09.2006 r. dotyczącego postulatów do projektu ul.Marsa-Żołnierska Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i przedstawienie zmiany projektu w stosunku do koncepcji opracowanej przez BPRW, przy założeniu 2x4 pasy ruchu na ul.Marsa na odc. od ul.Naddnieprzeńskiej do wiaduktu nad koleją.
  Jednocześnie prosimy o sprawdzenie zakresu zmiany linii rozgraniczającej przy założeniu bezkolizyjnego przejścia nad ul.Czwartaków.