Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Projekt budowlany Dokumentacja środowiskowa Materiały z konsultacji społecznych

Trasa Mostu Krasińskiego


Most Krasińskiego istniał już w planach Stefana Starzyńskiego z 1935 roku jako przedłużenie ulicy Krasińskiego. Po wojnie zrealizowano jedynie dwujezdniową, czteropasową ulicę Krasińskiego od placu Wilsona do Wisłostrady (z rezerwą na linię tramwajową) oraz bezkolizyjne skrzyżowanie z Wisłostradą. W 2006 roku powrócono do koncepcji budowy przeprawy przez Wisłe na przedłużeniu ulicy Krasińskiego. Projektowana trasa będzie stanowić nowe połączenia transportowe w północnej części Warszawy, zapewniając dobrą komunikację lewobrzeżnych dzielnic Żoliborza i Bielan z Prawobrzeżnym Targówkiem oraz dzielnicami przylegającymi, zgodnie z założeniami " Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze. Odciąży z ruchu centrum Warszawy oraz sąsiadujące mosty (Grota-Roweckiego i Gdański).
Trasa będzie się składać z dwupasmowej jezdni, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, torów tramwajowych, ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej. Na odcinku Pl. Wilsona - Wisłostrada (odcinek ul. Krasińskiego) projektowana trasa będzie przebiegała w przybliżeniu zgodnie z obecną niweletą i przebiegiem odcinka ul. Krasińskiego. W rejonie skrzyżowania ul. Krasińskiego i Wisłostrady (Wybrzeże Gdyńskie) planowane jest wykonanie skrzyżowania z wyspą centralną i trasą tramwajową biegnącą w pasie rozdzielającym. Przebudowany zostanie również wlot ul. Gwiaździstej i wjazd do Centrum Olimpijskiego. Nad skrzyżowaniem będą wybudowane nowe estakady, oddzielnie dla każdej jezdni Wisłostrady. Na dojazdach do estakady i na odcinkach włączania się łącznic Wisłostrada będzie przebudowana. Na estakadzie i na dojazdach Wisłostrada będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Estakady będą miały po 320 m. Ogólna szerokość konstrukcji wraz z pasem dzielącym wynosić będzie 26,5 m.
Na odcinku Wisłostrada - Skarpa Wiślana w kierunku Wisły oś projektowanej trasy będzie stanowiła przedłużenie ul. Krasińskiego. Przewiduje się, że na tym odcinku projektowana trasa będzie wznosić się na nasypie do rzędnej estakady wjazdowej na Most Krasińskiego. Odcinek przeprawy mostowej przez Wisłę - Most Krasińskiego, obejmuje obszar pomiędzy skarpą na lewym brzegu Wisły, a wałem przeciwpowodziowym na brzegu prawym. Łączna długość tego odcinka wynosi ok. 722 m. Część mostowa trasy obejmuje trzy niezależne konstrukcje nośne. W rejonie przyczółków projektowane są tunele w nasypach dojazdów dla ruchu lokalnego pieszego, rowerowego i dla obsługi wału przeciwpowodziowego.
W opracowanym projekcie przewidziano usytuowanie w jednym poziomie skrzyżowania projektowanej trasy z ul. Jagiellońską. Planowana trasa drogowo-tramwajowa będzie biegła na przedłużeniu ul. Krasińskiego i zostanie wprowadzona na skrzyżowanie z ul. Jagiellońską pod kątem ok. 95 stopni. Pomiędzy ul. Jagiellońską, a terenami kolejowymi, projektowana trasa przebiegać będzie wzdłuż ul. Kotsisa, a następnie przez tereny i obiekty Żerania FSO. Trasa będzie prowadzona na trzech estakadach o szerokościach: skrajne ze ścieżką rowerową, chodnikiem i dwoma pasami ruchu ok. 15,10 m, wewnętrzna z torowiskiem tramwajowym ok. 9,30 m. Szerokość całkowita estakad wyniesie ok. 39,50 m, wraz z przestrzenią między estakadami ok. 45,00m. Trasa będzie przebiegać nad terenami kolejowymi na długości ok. 585 m. Na odcinku między terenami kolejowymi, a ul. Budowlaną oś planowanej trasy będzie przesuwać się w kierunku północnym w związku z koniecznością wprowadzenia projektowanej trasy tramwajowej w istniejącą sieć tramwajową w ul. Budowlanej.

Parametry całej trasy:

 • Klasa drogi - G
 • Prędkość projektowa - 60 km/h (dla trasy drogowej i tramwajowej)
 • Nośność nawierzchni - 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Przekrój poprzeczny:
      - estakada skrajna lewa - chodnik, ścieżka rowerowa, 1 2 (1 jezdnię z 2 pasami ruchu),
      - estakada wewnętrzna - chodniki awaryjne z dwutorowym torowiskiem tramwajowym i słupami trakcyjnymi,
      - estakada zewnętrzna prawa - 1 x 2 (1 jezdnię z 2 pasami ruchu), ścieżka rowerowa, chodnik.
 • Obciążenie mostu - obciążenie ruchome klasy A (odcinek Pl. Wilsona - ul. Jagiellońska)
 • Obciążenie mostu taborem tramwajowym - 112 kN/oś (odcinek Pl. Wilsona - ul. Jagiellońska)

 • Koncepcja Trasy Mostowej Budowlana - Krasińskiego 1,02 MB
  W dniu 8 marca 2011 roku RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla Trasy Krasińskiego
  DECYZJA WOOŚ-II.4210.35.2011.TS z dnia 8 marca 2011 r.
  Projekt budowlany


  Plan orientacyjny - Etap I 1,00 MB

  Przekroje - Etap II 2,83 MB  Plan sytuacyjny - Etap I (7 arkuszy) 6,45 MB

  Plan sytuacyjny - Etap II (3 arkusze) 2,83 MB  Projekt przeprawy przez Wisłę 0,15 MB  Wizualizacja 0,69 MB

  Wizualizacja 1,12 MB


  Projekt zieleni 1,36 MB
  Wyciąg z projektu zagospodarowania terenu 0,39 MB


  Materiały do decyzji środowiskowej

  Raport o oddziaływaniu na środowisko

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  "Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, jakim jest budowa Trasy Krasińskiego na odcinku od pl. Wilsona do ul. Budowlanej" została wykonana w SYSTRA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce na podstawie umowy zawartej z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie, ul. Chmielna 120.
  Celem przygotowania niniejszego opracowania jest realizacja dokumentacji jako niezbędnego załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje przewidzianą do realizacji trasę od pl. Wilsona do ul. Budowlanej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym.
  Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie Trasy Krasińskiego zlokalizowane będzie w Warszawie, województwo mazowieckie. Projektowana trasa przebiegać będzie od pl. Wilsona do ul. Budowlanej i przetnie rzekę Wisłę łącząc dzielnicę Żoliborz i Pragę Północ.


  Streszczenie raportu 0,37 MB

 • Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko

  W dokumencie m.in.:

  • Opis analizowanych wariantów
   • Założenia funkcjonalne trasy między dzielnicami Żoliborz i Targówek
   • Skutki niepodejmowania przedsięwzięcia
   • Wariant lokalizacji trasy
   • Warianty węzłów i skrzyżowań
   • Wariant rozwiązań technicznych przeprawy przez Wisłę
   • Warianty rozwiązań technicznych konstrukcji mostu
   • Wariant charakteru trasy
  • Możliwe konflikty społeczne
  • Szczegółowe wyjaśnienia dla kwestii poruszonych w raporcie oddziaływania na środowisko
  Niniejszy aneks stanowi uzupełnienie i zmiany do raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozszerzenie omawianych zagadnień wobec uwag RDOŚ.


  Mapa akustyczna - cz.1 1,00 MB

  Mapa akustyczna - cz.2 1,14 MB

  Ocena wpływu na obszar Natura 2000

  W dokumencie m.in.:

 • RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • KONFLIKTY ŚRODOWISKOWE ZWIĄZANE Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM W OBSZARZE NATURA 2000
 • OCENA WPŁYWU PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000 - DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY
 • OPIS ROZWIĄZAŃ MINIMALIZUJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA OBSZAR NATURA 2000
 • PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000

  "Obszar Dolina Środkowej Wisły wchodzi w skład europejskiej sieci obszarów specjalnej ochrony NATURA 2000 ustanowionych na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie specjalnej ochrony ptaków. Celem wyznaczenia w/w obszarów jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Dolina Środkowej Wisły, obejmuje odcinek Wisły pomiędzy Dęblinem a Płockiem. Projektowany w ciągu Trasy Krasińskiego most przez Wisłę znajduje się w obrębie warszawskiego odcinka rzeki. W celu oceny wpływu projektowanej trasy na obszar Natura 2000 przeprowadzono obserwacje przyrodnicze i określono możliwość wystąpienia zagrożenia dla występujących tu siedlisk roślinnych i zwierzęcych.
  W wyniku realizacji przedmiotowego odcinka Trasy Krasińskiego nie dojdzie do znaczącego negatywnego wpływu na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły (kod obszaru PLB140004) lub do znaczącego pogorszenia stanu ich siedlisk.


  Ocena wartości ornitologicznej i teriologicznej 1,44 MB

  Wstępna ocena wpływu na obszar Natura 2000 0,32 MB

  Opinia w sprawie potencjalnego wpływu na ptaki 0,12 MB

 • Materiały z konsultacji społecznych

  Etap I - od ul. Jagiellońskiej do Pl. Wilsona


  Konsultacje społeczne, 06-07/09/2007

  Projekt Trasy "Krasińskiego"
  Etap I od ul.Jagiellońskiej do Placu Wilsona


  Prezentacja zawiera m.in.:
 • Podstawowe założenia projektowe
 • Przewidywane natężenie ruchu w 2011 i 2031 roku
 • Rozwiązania dla linii tramwajowej
 • Obecny klimat akustyczny
 • Proponowane działania dla ochrony środowiska naturalnego
 • Rozwiązania projektowe dla węzła z Wisłostradą

 • Etap II - od ul. Budowlanej do ul. Jagiellońskiej


  Konsultacje społeczne, 08-11/04/2008

  Projekt Trasy "Krasińskiego"
  Etap II od ul.Budowlanej do ul. Jagiellońskiej


  Prezentacja zawiera m.in.:
 • Przebieg trasy
 • Rozwiązania dla linii tramwajowej
 • Obecny klimat akustyczny

 • Dokument zawiera m.in.:

 • RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • RODZAJ TECHNOLOGII
 • EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
 • MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
 • OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

  Celem przygotowania niniejszego opracowania jest realizacja dokumentacji jako niezbednego załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  Zakres przestrzenny opracowania obejmuje przewidziany do realizacji w drugim etapie odcinek trasy od ul. Jagiellonskiej do ul. Budowlanej wraz z torowiskiem tramwajowym.