Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulica Prosta Ulica Świętokrzyska Most Świętokrzyski Trasa Świętokrzyska

Ul. Prosta, ul. Świętokrzyska oraz Trasa Świętokrzyska

Trasa Świętokrzyska to potoczne określenie inwestycji drogowej planowane na terenie prawobrzeżnej Warszawy, łączące Most Świętokrzyski, rejon Dworca Wschodniego z dzielnicą Targówek. Historycznie Trasa Świętokrzyska miała być elementem ważnego ciągu drogowego w Warszawie, który miał stanowić jedną z głównych alei miejskich jakie zaplanowano w odbudowanym po zniszczeniach II Wojny Światowej centrum stolicy. Niniejszy opis traktuje przedstawia całe założenie transportowe, w tym Trasę Świętokrzyską. Odmiennie w stosunku do innych, jak Trasa W-Z (Aleja "Solidarności") albo Trasa N-S (Aleja Jana Pawła II), ciąg Trasy Świętokrzyskiej został zrealizowany jedynie na wybranych fragmentach. Następujące istniejące lub planowane ulice składają się na przebieg Trasy Świętokrzyskiej: Prosta, Świętokrzyska, Kopernika, Tamka / Zajęcza / Topiel, Most Świętokrzyski, Sokola, Nowo-Kijowska / Kijowska.
Przedłużeniem ciągu Trasy Świętokrzyskiej są:
 • planowana ulica Nowo-Ziemowita, która prowadzi w kierunku Targówka i Ząbek,
 • istniejące ulice Kasprzaka oraz Połczyńska, prowadzące w kierunku Woli, Bemowa i dalej w kierunku zachodnich
       przedmieść Warszawy.
  Za umowne ograniczenie Trasy Świętokrzyskiej z obu stron można uznać Zachodnią oraz Wschodnią Obwodnicę Śródmiejską Warszawy.
  Do dziś zrealizowane zostały następujące elementy trasy:
 • ul. Prosta (odc. ul. Karolkowa - Rondo Daszyńskiego oraz Rondo ONZ - ul. E. Plater);
 • ul. Świętokrzyska (odc. ul. E. Plater - ul. Kopernika);
 • Most Świętokrzyski (choć w innej formie niż wstępne założenia);
 • ul. Kijowska (odc. ul. Targowa - Dworzec Wschodni).
 • Obecnie zakłada się realizację wybranych brakujących elementów Trasy:
 • ul. Prosta (rozbudowa odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ),
 • ul. Sokola (rozbudowa odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul Zamoyskiego),
 • ul. Nowo-Kijowska (budowa lub rozbudowa na odc. ul. Zamoyskiego - ul Zabraniecka).
  Następujące elementy Trasy Świętokrzyskiej zostały zarzucone i usunięte z aktualnych planów:
 • przejście Trasy Świętokrzyskiej na terenie Powiśla w osi ulicy Zajęczej (połączenie ul. Świętokrzyskiej z Mostem Świętokrzyskim),
 • bezpośrednie połączenie Trasy Świętokrzyskiej z Wisłostradą.
  Ponadto, w związku ze zmianą polityki transportowej miasta, istniejące i planowane odcinki ul. Prostej i Świętokrzyskiej, przebiegającej przez teren Śródmieścia mają mieć obniżone parametry techniczne w celu podkreślenia ich miejskiego charakteru. Oznacza to między innymi większą preferencję środków transportu innych niż samochody.
  Ulica Prosta
  Na całej długości ul. Prosta przebiega w zwartej zabudowie miejskiej, gdzie dominują budynki usługowe i mieszkaniowe wielorodzinne. W stanie sprzed inwestycji na odcinku od km 0+000 do km 0+260 posiadała dwie jezdnie bitumiczne o szerokości 10,0 m - jezdnia prawa i 13,0 m - jezdnia lewa, oddzielone pasem rozdziału, na którym umieszczone było torowisko linii tramwajowej. Dalej do Ronda ONZ ul. Prosta posiadała jezdnię jednoprzestrzenną o zmiennej szerokości 9,0÷10,0 m. Po stronie lewej na odcinku od ul. Wroniej km 0+190 poza pasem zieleni znajdował się chodnik dla pieszych o szerokości 4,5 m, dalej po stronie lewej chodnik występował od skrzyżowania z ul. Żelazną do Ronda ONZ (o zmiennej szerokości 4,0÷6,0 m) Po stronie prawej chodnik dla pieszych znajdował się przy krawężniku i posiadał szerokość od 3,0 m do 6,0 m. Na odcinku od km 0+260 do skrzyżowania z ul. Żelazną po stronie lewej chodnik nie występował. Po stronie lewej od km 0+190 do km 0+340 znajdowały się przyległe do jezdni parkingi z kostki betonowej brukowej obsługujące instytucje mające siedziby w budynkach sąsiadujących z ulicą. Ta sama sytuacja miała miejsce po stronie prawej od km 0+800 do Ronda ONZ.
  W związku z koniecznością odtworzenia ulicy Prostej po budowie II linii metra zdecydowano się na rozbudowę ulicy. Początek projektowanej trasy ul. Prostej przyjęto w km 0+000 (jezdnia lewa) za skrzySowaniem z ul. Wronią i w km 0+000 (jezdnia prawa) w dowiązaniu do wlotu Ronda Daszyńskiego. Koniec obu osi jezdni przyjęto na krawędzi jezdni Ronda ONZ - jezdni lewej w km 0+762,69, jezdni prawej w km 0+905,31. Projektowaną oś jezdni prawej poprowadzono zasadniczo jak w stanie istniejącym, zaś oś jezdni lewej od km 0+070 do wlotu do Ronda ONZ zaprojektowano po nowej trasie. Zaprojektowano szerokość jezdni: 6,00÷13,00 m (jezdnia lewa) i 6,00÷13,00 m (jezdnia prawa). Wykonanie chodnika dla pieszych na całym projektowanym odcinku przewidziano po obu stronach poza pasem zieleni, a w miejscach zawężonego pasa drogowego chodnik znajduje się przy krawężniku. Posiadaa on zmienną szerokość od 2,0 do 4,0 m. Po obu stronach wzdłuż projektowanej ul. Prostej przewidziano wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m. Po lewej stronie ul. Prostej (jezdnia lewa) od km 0+212 do km 0+375 z uwagi na niewielką szerokość pasa drogowego ruch pieszych i rowerzystów odbywać się będzie wspólnym ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 4,0 m.

  Podstawowe parametry techniczne

  - klasa ulicy zbiorcza - Z
  - kat. ruchu KR 4
  - przekrój 2x3 pasy ruchu
  - jezdnia szerokości: ul. Prosta 6,0-13,0 m, ul. Żelazna 6,0-9,0 m
  - ciągi piesze obustronne
  - ścieżka rowerowa dwukierunkowa obustronna

  Elementy projektu budowlanego

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka stanu istniejącego
 • Rozwiązania projektowe
 • Roboty branżowe
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

  Przedmiotem opracowania jest:
  - rozbudowa ul. Prostej (droga wojewódzka nr 719) w Warszawie od km 0+000 do km 0+772,40 (od Ronda Daszyńskiego do Ronda ONZ).
  - przebudowa wlotów ulicy Żelaznej
  - przebudowa wlotu ulicy Twardej
  - przebudowa ulicy Pańskiej
  - budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Pańskiej - Twardej
  Projektowany odcinek położony jest na terenie Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy.


  Rozbiórka budynków na terenie dawnej Fabryki Norblina - opis 1,81 MB

  Rozbiórka budynków na terenie dawnej Fabryki Norblina - rysunki 3,01 MB


 • Plan sytuacyjny 4,23 MB  Przekroje normalne 2,21 MB  Projekt zagospodarowania terenu 3,85 MB  Plan sytuacyjny nasadzeń drzew i krzewów 2,78 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 6,87 MB  Projekt przebudowy torowiska tramwajowego - plan sytuacyjno-wysokościowy 6,80 MB  Projekt przebudowy torowiska tramwajowego - przekroje konstrukcyjne 1,89 MB


  Ulica Świętokrzyska
  Ulica Świętokrzyska przebiega równoleżnikowo przez ścisłe centrum Warszawy pomiędzy al. Jana Pawła II (rondo ONZ) a ul. M. Kopernika. Z uwagi na śródmiejski charakter posiada liczne skrzyżowania m.in. z E. Plater (Z), Marszałkowską (Z), Mazowiecką (Z) i Nowym Światem (L). Świętokrzyska stanowi centralną część dość długiego ciągu komunikacyjnego pomiędzy granicami Warszawy na który składają się ulice: Połczyńska - Wolska - Kasprzaka - Prosta - Świętokrzyska - Tamka - most Świętokrzyski - Sokola - Kijowska. Stanowi on przekątną Obwodnicy Śródmiejskiej, co jest uwarunkowaniem niekorzystnym z punktu widzenia strategii ograniczania dostępności komunikacyjnej centrum miasta dla samochodów. Ułatwia to bowiem odbywanie przejazdów przez centrum z pominięciem tras obwodowych.
  Rodzaj zagospodarowania otoczenia pasa drogowego oraz pełnione funkcje powodują, że ul. Świętokrzyska jest wyraźnie zróżnicowana. Można wyróżnić dwa charakterystyczne odcinki: część zachodnią od Ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej, gdzie dominuje zabudowa wysoka z przewagą funkcji biurowych, oraz wschodnią od ul. Marszałkowskiej do ul. M. Kopernika, który ma bardziej miejski charakter z kamienicami i budynkami użyteczności publicznej. Na całym ciągu, ulica Świętokrzyska jest ulicą jednoprzestrzenną, przy czym na zachód od ul. Marszałkowskiej zasadniczo z 6 pasami ruchu (po trzy na każdy kierunek), a na wschód od ul. Marszałkowskiej z 4 pasami ruchu (po dwa na każdy kierunek). W obrębie skrzyżowań szerokość jezdni jest zwiększana w związku z wydzielonymi pasami do skrętów.
  Zgodnie ze SUiKZP, ul. Świętokrzyska ma docelowo pozostać ulicą zbiorczą (Z) położoną wewnątrz Obwodnicy Śródmiejskiej. Na odcinku Marszałkowska - Nowy Świat ma być podstawą funkcjonowania strefy ograniczonego ruchu wraz z ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście oraz Królewską na odcinku pomiędzy Marszałkowską a Krakowskim Przedmieściem.

  Poniżej prezentujemy dokument pn. "Analizy funkcjonalno - ruchowe dla ulicy Świętokrzyskiej", z którego został zaczerpnięty powyższy opis ulicy, a także projekt wykonawczy i koncepcję przebudowy.

  Projekt wykonawczy
  stała organizacja ruchu (październik 2013) + projekt zagospodarowania terenu (kwiecień 2014)

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA DRÓG ORAZ RUCHU NA DROGACH WCHODZĄCYCH W ZAKRES OPRACOWANIA
 • ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
     - Projektowana organizacja ruchu
     - Oznakowanie poziome
     - Oznakowanie pionowe
     - Sygnalizacja świetlna


  Zakres opracowania obejmuje projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Świętokrzyskiej od Ronda ONZ do ul. Kopernika w zakresie wynikającym z "Koncepcji odnowienia i przebudowy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie" opracowanej na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.Warszawa przez projektantów Pleneria Sp. z o.o. Sp.K. oraz RS Architektura Krajobrazu.
  Przy projektowaniu geometrii ulicy przyjęto zasadę, że przekrój ulicy nie może być większy od istniejącego, ze względu na konieczność uniknięcia kolizji z rozwiązaniami, które zostały w znacznej części wykonane na podstawie wielobranżowych projektów wykonawczych opracowanych w ramach inwestycji "projekt i budowa centralnego odcinka II linii metra w Warszawie".


  Projekt stałej organizacji ruchu 22,3 MB

  Uzgodnienia 0,357 MB • Projekt zagospodarowania terenu 14,2 MB


  Koncepcja odnowienia i przebudowy ulicy Świętokrzyskiej (listopad 2012)

  W dokumencie m.in.:

 • IDEA I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
 • KOMPOZYCJA I DYSPOZYCJE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
 • KOMUNIKACJA, UKŁAD DROGOWY
 • UMEBLOWANIE ULICZNE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA
 • ZIELEŃ

  Celem opracowania jest wykonanie koncepcji odnowienia i przebudowy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie na całej jej długości tj. od ul. Tamka (łącznie z węzłem Kopernika) do Ronda ONZ oraz zaaranżowania odcinka ul. Prostej do ul. Żelaznej. Zakres opracowania obejmuje również wnętrze urbanistyczne Placu Powstańców Warszawy. Projekt ulicy Świętokrzyskiej pozwoli na stworzenie funkcjonalnej i przyjaznej pieszym i rowerzystom przestrzeni miejskiej poprzez układ wzajemnie powiązanych ze sobą odcinków o zróżnicowanym charakterze. Celem jest również wpisanie ulicy w kontekst urbanistyczny z poszanowaniem walorów architektonicznych projektowanych odcinków.

  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250 6,17 MB

  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 25,5 MB

  Przekroje 3,70 MB

  Wizualizacje 29,2 MB

  Opinie 1,95 MB

  Wycena 0,101 MB


 • Analizy funkcjonalno - ruchowe dla ulicy Świętokrzyskiej (czerwiec 2012)

  W dokumencie m.in.:

 • WSTĘP
 • WARUNKI OKREŚLONE W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
 • FUNKCJE UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
 • WARIANTY ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNEGO
 • PASY AUTOBUSOWE
 • PROGNOZA RUCHU Z OCENĄ WPŁYWU NA UKŁAD DROGOWY
 • SYMULACJE RUCHU
 • ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW
 • WYTYCZNE DO ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNEGO

  Prognozy ruchu potwierdziły, że utrzymanie dotychczasowego przekroju ulicy w połączeniu z rozwojem układu drogowego, zwłaszcza prawobrzeżnej Warszawy (Trasa Świętokrzyska, ul. Nowo Ziemowita) groziłoby zwiększeniem intensywności ruchu, nawet do poziomu 3600 pojazdów/godzinę/przekrój w rejonie ronda ONZ i 2600 pojazdów/godzinę w rejonie Nowego Światu. Byłoby to sprzeczne z ideą przekształcenia Świętokrzyskiej w ulicę reprezentacyjną, o znaczącym udziale wysokiej jakości przestrzeni publicznych i z szerszym udostępnieniem pieszym i rowerzystom.
  Ograniczenie natężeń ruchu samochodowego, zwłaszcza na odcinku wschodnim do poziomu 1200-1400 pojazdów/godzinę/przekrój pozwoli na zachowanie komunikacyjnych funkcji ulicy, ale z ograniczeniem głównie do rozrządu ruchu źródłowo - docelowego. Przeprowadzone symulacyjne analizy ruchu udowodniły, że przy spodziewanych natężeniach ruchu samochodowego zakładana organizacja ruchu pozwoli na utrzymanie warunków ruchu w szczycie komunikacyjnym na zadowalającym poziomie (z ruchem w miarę płynnym, ale z okresowo tworzącymi się kolejkami pojazdów na wlotach skrzyżowań). Planując rozwiązania dla nowej ulicy Świętokrzyskiej warto przede wszystkim patrzeć przez pryzmat atrakcyjności oferty dla ruchu pieszego i rowerowego i zdecydowanego wzmocnienia społecznych funkcji ulicy. Na drugim planie powinna być rola ulicy Świętokrzyskiej w obsłudze ruchu samochodowego. • Plany sytuacyjne 10,3 MB  Most Świętokrzyski
  Budowa mostu trwała 2 lata. Kamień węgielny wmurowano 28 września 1998 r., a otwarcie mostu nastąpiło 6 października 2000 r. Powstał na miejscu istniejącego przez lata 80-te i 90-te tymczasowego mostu Syreny (zbudowanego na czas remontu mostu Poniatowskiego), jako szósty oddany do użytku most w powojennej Warszawie (siódmym jest most Siekierkowski). Most ma długość 477 metrów wraz z przyczółkami i wiaduktem po praskiej stronie. Szerokość mostu wynosi 29,8 m. Jezdnia ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz dwa szerokie pasy dla pieszych i rowerzystów.
  Most Świętokrzyski jest najbardziej przyjaznym dla pieszych i rowerzystów z wszystkich warszawskich mostów. Jako dodatkową atrakcję dla pieszych zaprojektowano specjalne punkty widokowe. Most Świętokrzyski ma konstrukcję podwieszaną, wspartą na pylonie, na którym zaczepione jest 48 lin podtrzymujących płytę główną. Końce mostu poza pylonem wspierają się na 8 filarach, z których dwa są znurzone w nurcie rzeki, a pozostałe posadowione są na terenach zalewowych i na brzegach rzeki. Most ma siedem przędeł o rozpietości kolejno 30 m, 40 m, 40 m, 180 m, 140 m, 37 m, 12 m. Pylon o wysokości 90 metrów posadowiony jest na 45 palach, które wwiercone są na głębokość 40 m pod dnem Wisły. Symetrycznie ustawione stalowe liny podtrzymujące płytę główną mają długość do 170 m i grubość około 30 cm. Most Świętokrzyski jest pierwszym mostem w Warszawie, którego przeznaczeniem jest przeniesienie ruchu lokalnego. Celem eliminacji ruchu tranzytowego ograniczone zostały połączenia mostu z Wisłostradą i Wybrzeżem Szczecińskim. Dobowe natężenie ruchu na moście Świętokrzyskim wyniosło w 2007 roku niespełna 34 tys. pojazdów na dobę, co stanowiło ledwie 6% ogólnego natężenia ruchu dobowego na wszystkich warszawskich mostach.

  Informacje o moście Świętokrzyskim w Wikipedii

  Informacja o wynikach kontroli NIK realizacji inwestycji: Budowa trasy i mostu Świętokrzyskiego oraz tunelu Wisłostrady
  Trasa Świętokrzyska
  IInwestycja zlokalizowana jest w obrębie Miasta Stołecznego Warszawy, na terenie Dzielnic Praga Północ i Targówek, położonych w prawobrzeżnej części miasta. Przedmiotem projektu jest budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wybrzeże Szczecińskie do skrzyżowania z projektowaną ul. Nowo-Zabraniecką. Projekt jest przedsięwzięciem częściowo nowym - obejmuje zarówno przebudowę istniejącego układu ulic, jak i budowę nowej drogi. Inwestycję podzielono na dwa odcinki, które mogą stanowić podstawę etapowania budowy Trasy Świętokrzyskiej. Całkowita długość odcinka budowanej i przebudowywanej trasy na terenie Dzielnicy Praga Północ i Targówek wynosi ok. 3055 m. Zgodnie z założeniami komunikacyjnymi do projektowanej trasy przyjęto, że wraz z Trasą Świętokrzyską na omawianym odcinku w najbliższym otoczeniu powstanie zamknięcie "Obwodnicy Śródmiejskiej" na odcinku od Ronda Wiatraczna do węzła "Żaba", ul. Tysiąclecia na odcinku ul. Grochowska - węzeł "Żaba", trasa Mostu Krasińskiego.
  Na odcinku od skrzyżowania z Wybrzeżem Szczecińskim (0+000) do skrzyżowania z ul. Zamojskiego (0+700) projektowany korytarz drogowy o szerokości około 45,0 m pokrywa się z istniejącym przebiegiem ul. Sokolej. Korytarz ten graniczy z jednej strony z terenami kolejowymi, z drugiej zaś z terenami Portu Praskiego. Na odcinku od pik 0+700 do pik 1+175 korytarz drogowy Trasy Świętokrzyskiej przebiega przez tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej o szerokości zmiennej 35-45 m. Na odcinku od 1+175 do 1+800 korytarz Trasy Świętokrzyskiej pokrywa się z korytarzem drogowym ul. Kijowskiej. Na tym odcinku szerokość korytarza jest zmienna i wynosi około 60-70 m. Od Al. Tysiąclecia (1+800) do skrzyżowania z ul. Nowo-Zabraniecką (3+150) korytarz drogowy jest nowym elementem zagospodarowania. Projektowany przebieg korytarza graniczy z jednej strony z terenami kolejowymi, z drugiej zaś z zabudową mieszkaniowo-usługowo-przemysłową. Jednocześnie od 2+800 do 2+950 przechodzi zespołem tuneli pod terenami kolejowymi. Na tym odcinku występuje jednocześnie przejście Trasy Świętokrzyskiej z Dzielnicy Praga Północ do Dzielnicy Targówek. Na odcinku od 1+800 do 3+150 szerokość korytarza drogowego jest zmienna i wynosi 35,0-60,0 m.
  Dla całej projektowanej drogi przyjęto parametry drogi klasy "Z". Przyjęty przekrój ulicy stanowią dwie jezdnie jednokierunkowe o dwóch pasach ruchu.
  Założenia techniczne - etap I (Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia):
 • klasa drogi Z - zbiorcza na terenie zabudowanym
 • prędkość projektowa Vp = 60 km/h
 • szerokość pasów ruchu 3,5 m każdy
 • łuki poziome o promieniach R - 150, 300, 600 m
 • pas dzielący środkowy o szerokości 5,0 m
 • dwustronne ciągi piesze i rowerowe o szerokości 2,0-2,5 m.
  Założenia techniczne - etap II (ul. Tysiąclecia - ul. Nowo-Zabraniecka):
 • klasa drogi Z - zbiorcza na terenie zabudowanym
 • prędkość projektowa Vp = 60 km/h
 • szerokość pasów ruchu 3,5 m każdy
 • łuki poziome o promieniach R - 150, 400 m
 • pas dzielący środkowy o szerokości zmiennej od 8-15 m przeznaczony do prowadzenia trasy tramwajowej
 • dwustronne ciągi piesze i rowerowe o szerokości 2,0-2,5 m.

  W przypadku rozwiązań komunikacyjnych na terenie Warszawy, nie istnieje obecnie wariant umożliwiający skierowanie strumienia pojazdów na inne drogi, sąsiadujące z planowaną Trasą Świętokrzyską. Pojawiają się opinie, że wybudowanie nowej drogi w centrum Warszawy spowoduje wzrost natężenia ruchu. W świetle przeprowadzanych analiz i prognoz, natężenie ruchu ulega stałemu wzrostowi, niezależnie od istniejącego układu drogowego. Oczywiście w przypadku braku inwestycji drogowych, natężenie ruchu będzie mogło wzrosnąc ostatecznie do możliwości przepustowych istniejącego układu drogowego, powodując w końcu jego kompletny paraliż. Dlatego też konieczne jest realizowanie nowych inwestycji drogowych, umożliwiających odciążenie istniejących dróg, a szczególnie takich, które już teraz są przeciążone. Drogi na obszarze sąsiadującym z planowaną inwestycją w godzinach szczytu przeżywają paraliż komunikacyjny. Kierowcy godzinami tkwią w korkach, szczególnie na ul. Wybrzeże Szczecińskie, Targowej, Al. Solidarności. Wartości roczne dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w omawianym regionie będą przekraczane już po kilku miesiącach. Dlatego też konieczne jest realizowanie projektów komunikacyjnych, umożliwiających rozwiązanie istniejącej sytuacji. Takim rozwiązaniem jest budowa Trasy Świętokrzyskiej. Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługują-cego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek.
  Realizacja inwestycji przyczyni się do:
 • poprawy obsługi powiązań centrum Lewobrzeżnej i Prawobrzeżnej Warszawy
 • podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego, związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, takimi jak Stadion Narodowy i Dworzec Wschodni
 • wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy - przez projektowany ciąg ul. Ks. Ziemowita przyczyni się do podniesienia przepustowości tras drogowych
 • bezpieczniejszego podróżowania pomiędzy dzielnicami miasta
 • poprawy warunków społeczno-ekonomicznych w obrębie dzielnic
 • skrócenia czasu podróżowania
 • zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów
 • podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu
 • zmniejszenia kosztów utrzymania dróg sąsiednich.
 • spadku liczby wypadków
 • ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

 • Plan orientacyjny 1,02 MB
  Po zrealizowaniu inwestycji możliwy jest scenariusz przejęcia przez Trasę Świętokrzyską części ruchu z obecnej ul. Wybrzeże Szczecińskie, wpływając korzystnie na klimat akustyczny obszaru Natura 2000, przylegającego do ul. Wybrzeże Szczecińskie.

  Dokumentacja środowiskowa dla odcinka od Wybrzeża Szczecińskiego do ul. Nowo-Zabranieckiej

  W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia
 • Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania zabytków chronionych
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
 • Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu
 • Opis przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • Opis działań, mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
 • Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsię wzięciem

  Celem wykonania niniejszego raportu oddziaływania na środowisko jest określenie wpływu budowy drogi klasy "Z" (zbiorczej) na środowisko, w fazie budowy oraz na etapie jej późniejszej eksploatacji. W opracowaniu analizowano związki pomiędzy opiniowaną drogą a występującymi w jej najbliższym sąsiedztwie terenami mieszkaniowymi, dobrami kultury, obiektami chronionymi ustawą o ochronie przyrody oraz poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego.

 • Plan sytuacyjny 9,57 MB
 • Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko 0,22 MB

  Załączniki:
 • Prognozy ruchu dla Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie dla roku 2010 13,8 MB
 • Prognozy ruchu dla Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie dla roku 2030 16,5 MB
 • Wykaz obiektów kolidujących z odcinkiem planowanej Trasy Świętokrzyskiej 3,41 MB


 • W dniu 16 kwietnia 2009 r. została wydana decyzja środowiskowa dla Trasy Świętokrzyskiej.
  DECYZJA RDOŚ-14-WOOŚ-II-SK-6613/14/08 z dnia 16 kwietnia 2009 r. 1,84 MB MB


  Projekt wykonawczy dla odcinka od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego (ul. Sokola)

  W dokumencie m.in.:

 • Przedmiot inwestycji
 • Rozwiązania drogowe
 • Technologia realizacji i odbioru robót budowlanych
 • Roboty ziemne
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Decyzje i uzgodnienia

  Dokument zawiera opis techniczny do projektu wykonawczego inwestycji drogowej pn. "Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego".

  Plan orientacyjny 0,276 MB

  Przekroje normalne 2,44 MB

  Projekt zieleni - opis 3,32 MB

  Projekt zieleni - plan sytuacyjny 68,7 MB • Plan sytuacyjno-wysokościowy 17,2 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 3,36 MB


  Projekt budowlany dla odcinka od ul. Tysiąclecia do ul. Nowo-Zabranieckiej

  W dokumencie m.in.:

 • Lokalizacja i program inwestycji
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu
 • Warunki geologiczne terenu
 • Projektowane zagospodarowanie terenu
 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Decyzje i uzgodnienia

  Dokument zawiera opis techniczny do projektu budowlanego inwestycji drogowej pn. "Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej" na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej.

  Plan orientacyjny 1,43 MB

  Przekroje normalne 17,4 MB

  Plan wyburzeń 5,54 MB

  Projekt ekranów 0,936 MB


 • Plan sytuacyjny 49,6 MB

  Projekt zabezpieczeń ekologicznych 29,3 MB


  W dokumencie m.in.:

 • Przedmiot i zakres projektu
 • Przeznaczenie obiektu budowlanego
 • Forma architektoniczna
 • Układ konstrukcyjny
 • Sposób przystosowania dla osób niepełnosprawnych
 • Wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

  Niniejszy projekt budowlany obejmuje remont, przebudowę i rozbudowę torowiska tramwajowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przystankową zlokalizowaną w pasie drogowym ulic Targowej, Kijowskiej i ul. Tysiąclecia w Warszawie, wraz z pętlą "Dworzec Wschodni".

  Plan sytuacyjno-wysokościowy torowiska tramwajowego 21,4 MB

  Przekroje konstrukcyjne 3,32 MB • Raport ponownej ooś sporządzony w celu uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  dla odcinka od ul. Tysiąclecia do ul. Nowo-Zabranieckiej

  Raport oceny oddziaływania na środowisko (ROŚ) dla inwestycji polegającej na budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku b od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej od km 1+800 do km 3+150 został sporządzony w celu uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z opracowaniem zamiennego projektu budowlanego do projektu opracowanego przez BAKS Sp. z o.o. i zatwierdzonego decyzją Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 204/2014 z dnia 27.05.2014 r. Zmiany w stosunku do projektu dla którego uzyskano ZRID obejmują przełożenie jezdni zachodniej w miejsce rezerwy pod trasę tramwajową, na odcinku od km 1+780 do 2+155 zmianie ulega wyłącznie odwodnienie, od km 2+155 zmianie ulega układ drogowy, odwodnienie, elektryka oraz tunel pod torami kolejowymi został zamieniony na 3 oddzielne tunele (TK1, TK2, TK3) do km 3+020. Od km 3+020 projekt jest realizowany zgodnie z decyzją ZRID z wyjątkiem zmiany rozwiązań energetycznych i odwodnienia w celu dowiązania nowo zaprojektowanych rozwiązań na poprzednim odcinku do istniejącej infrastruktury. Zmiana w stosunku do projektu BAKS polega również na zlokalizowaniu rezerwy pod torowisko tramwajowe pomiędzy jezdnią zachodnią a zachodnią linią rozgraniczającą oraz minimalizację wycinki drzew w Parku na Szmulowiźnie.

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • STOPIEŃ WYPEŁNIENIA ZAPISÓW DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU

  Przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) jest przedsięwzięcie polegające na budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku b ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej. Niniejszy odcinek stanowi fragment planowanej budowy Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej. Odcinek a od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Tysiąclecia nie jest przedmiotem tego opracowania.

  Plan orientacyjny 2,25 MB

  Plan sytuacyjny 6,70 MB

  Emisje do powietrza 9,44 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu 8,69 MB

  Analiza Zakresu Kompensacji 1,22 MB

  Projekt zieleni 3,72 MB