Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


STEŚ z 2014 r Działania SISKOM Materiały archiwalne

Trasa NS
Bemowo - Czosnów


Trasa NS (S7) na odcinku Trasa AK (S8) - Czosnów będzie spełniać ważną funkcję nowej arterii wylotowej na Gdańsk o parametrach ekspresowych i stanowić jednocześnie naturalne przedłużenie Trasy NS (odcinek miejski) prowadzącej z południowych dzielnic Warszawy. Na odcinku: węzeł z Trasą AK (S8) - węzeł z Trasą Mostu Północnego, trasa S7 będzie fragmentem Obwodnicy Miejskiej.
Budowa nowego odcinka pozwoli na:
 • stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
 • dostosowanie przekroju drogi i nawierzchni do prognozowanego ruchu,
 • zapewnienie osobnej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu przez realizację równoległych dróg dojazdowych.
 • ułatwienie dojazdu mieszkańców gmin sąsiadujących z Warszawą do miasta,
 • Stworzy alternatywny wylot drogi krajowej z Warszawy w kierunku Gdańska.
  Jako cel prac przyjęto przebudowę istniejącego odcinka drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów - Kiełpin (Łomianki) do parametrów drogi ekspresowej (o dwoch jezdniach po trzy pasy ruchu) oraz budowa nowego odcinka drogi ekspresowej między Kiełpinem a włączeniem w projektowaną Trasę AK (S-8) i Trasę NS (GP) w Warszawie. Zakres inwestycji obejmie budowę drogi o przekroju dwujezdniowym dostosowanym do prognozowanych na rok 2030 potrzeb ruchowych. Zakłada się wywłaszczenie pod planowaną drogę pasa terenu szerokości co najmniej 70 m na odcinkach między węzłami oraz większej szerokości w węzłach i miejscach obsługi podróżnych.
 • Główne parametry techniczne:

  6 maja 2009 r. wydano decyzję środowiskową dla wariantu II Decyzja środowiskowa z dnia 6 maja 2009 roku
  24 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzję środowiskową z dnia 6 maja 2009 r. Uzasadnienie wyroku WSA znajduje się w Bazie Orzeczeń NSA
  12 października 2012 r. podpisano umowę na wykonanie nowej dokumentacji środowiskowej.
  Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe z 2014 roku (z aktualizacją ROŚ (TOM G) z 2017 r.)

  Plan orientacyjny 87,5 MB
  Wariant I - długość 21,0 km
  Przebieg po śladzie obecnej DK7.
  Planowane węzły: "Czosnów", "Palmiry", "Kiełpin", "Łomianki" (wykonany w przyszłości wraz z Trasą Legionowską), "Wóycickiego", "Brukowa", "Most Północny", "Gwieździsta"

  Wariant II - długość 22,1 km
  Przebieg zgodny z rezerwą terenu pod Trasę NS.
  Planowane węzły: "Czosnów", "Palmiry", "Sadowa", "Kolejowa", "Wólka Węglowa", "Janickiego" (połączenie z Trasą Mostu Północnego) , "Gen. Maczka", "NS"

  Wariant IIb - długość 22,7 km
  Przebieg zgodny z rezerwą terenu pod Trasę NS z odgięceim drogi w Radiowo i Las Bemowski.
  Planowane węzły: "Czosnów", "Palmiry", "Sadowa", "Kolejowa", "Chomiczówka", "NS"


  Poniżej prezentujemy Państwu komplete Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.

  Uwaga: z powodu dużego rozmiaru plików zalecamy najpierw przekopiowanie dokumentów na własny komputer i otwieranie ich z dysku lokalnego. Próba otwierania tych dokumentów bezpośrednio w przeglądarce może spowodować znaczne obciążenie systemu i sprawiać kłopoty z przeglądaniem.

  Tom A: Część ogólna

  W dokumencie m.in.:

 • Opis zadania inwestycyjnego
 • Istniejące zagospodarowanie terenu
 • Terenowe uwarunkowania realizacyjne
 • Projektowane zagospodarowanie terenu
 • Przekroje normlanle

  Przedmiotem opracowania jest "Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko".
  Program zadania inwestycyjnego obejmuje budowę nowego wylotu z Warszawy jako drogi ekspresowej S7 2/3 wraz z węzłami drogowymi, układem dróg obsługujących sąsiadujący z trasą teren oraz urządzeniami obsługi ruchu i ochrony środowiska.
  Początek rozpatrywanych wariantów inwestycji znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405W w Czosnowie (projektowany węzeł "Czosnów"), koniec dla wariantu I - istniejący węzeł "AK", dla wariantów II i IIB - projektowany węzeł "NS" z droga ekspresową S8.


  Plan sytuacyjny wariant I 72,2 MB

  Plan sytuacyjny wariant II 72,7 MB

  Plan sytuacyjny wariant IIB 75,7 MB

  Dokumentacja fotograficzna 97,0 MB


 • Tom B: Studium geologiczno-inżynierskie

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
 • CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
 • BUDOWA GEOLOGICZNA
 • WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
 • CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH
 • GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

  Przedmiotem opracowania jest studium geologiczno-inżynierskie określające geologiczne warunki dla całej infrastruktury związanej z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie.
  Celem opracowania jest charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich występujących w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S8 na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie (wariant I: km 0+000 - 20+999.68; wariant II: km 0+000 - 23+417.46; wariant IIB: km 0+000 - 24+034.35).
  W niniejszym opracowaniu oraz podczas analizy problematyki warunków geologicznych, hydrogeologicznych i zagospodarowania terenu wykorzystano informacje zawarte w seryjnych wydaniach Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP Arkusz w skali 1:50 000 arkusze: Warszawa Zachód, Legionowo i Modlin) oraz z opracowań archiwalnych, a także z wizji lokalnej.


  Archiwalne przekroje geotechniczne 4,50 MB

  Mapa dokumentacyjna wariantów WI, WII i WIIB 94,6 MB


 • Tom C: Dokumentacja projektowa

  W dokumencie m.in.:

 • INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z DROGĄ
 • INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PASIE DROGOWYM NIE ZWIĄZANA Z DROGĄ

  Niniejszy tom obejmuje infrastrukturę techniczną związaną z drogą:
  - sieć wodociągową,
  - kanalizację deszczową,
  - zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne,
  - oświetlenie drogowe, itp
  Oraz nie związaną z drogą:
  - przebudowę sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych
  - przebudowę sieci ciepłowniczych,
  - przebudowę sieci hydrotechnicznych i melioracyjnych
  - przebudowę sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.


  Plan sytuacyjny Wariant I 80,7 MB

  Plan sytuacyjny Wariant II 75,3 MB

  Plan sytuacyjny Wariant IIB 128 MB
  Obiekty inżynierskie i elementy ochr. akustycznej Wariant I 4,29 MB

  Obiekty inżynierskie i elementy ochr. akustycznej Wariant II 5,94 MB

  Obiekty inżynierskie i elementy ochr. akustycznej Wariant IIB 4,88 MB


 • Tom D: Analiza i prognoza ruchu

  W dokumencie m.in.:

 • POMIARY I BADANIA RUCHU
 • MODEL SIECI DROGOWEJ W ROKU BAZOWYM
 • PODZIAŁ NA REJONY KOMUNIKACYJNE
 • BUDOWA MODELU RUCHU W STANIE ISTNIEJĄCYM
 • ZAŁOŻENIA DO ROZKŁADU MACIERZY RUCHU NA SIEĆ DROGOWĄ W ROKUBAZOWYM 2010
 • ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ RUCHU
 • ZAŁOŻENIA DO ROZKŁADU W PROGNOSTYCZNYCH MODELACH RUCHU
 • MODEL PLANOWANEJ SIECI DROGOWEJ
 • WYNIKI PROGNOZ RUCHU

  Przedmiotem opracowania jest analiza ruchu dla czterech wariantów rozwiązania przebiegu północnego wylotu drogi krajowej nr 7 w kierunku Gdańska.
  - Wariant I jest wariantem wykorzystującym istniejącą infrastrukturę drogową i jego realizacja polegałaby na dostosowaniu parametrów istniejącego wylotu drogi krajowej nr 7 z Warszawy w kierunku Gdańska oraz odcinka Wisłostrady między projektowaną Trasą Mostu Północnego, a Trasą Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej.
  - Wariant II jest wariantem zapisanym od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych, w tym Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miast i Gmin przez które prowadzi projektowana droga ekspresowa S-7, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych.
  - Wariant IIB bez łącznika z ul. gen. Maczka - do wejścia w teren Lotniska Bemowo jest wariantem prowadzonym zgodnie z wariantem II, przy czym w rejonie Wólki Węglowej i ul. Wólczyńskiej odchodzi od wariantu II na południe, by ponownie się z nim połączyć w rejonie ulic Księżycowej i Piastów Śląskich. Wariant II i IIB łączą się z trasą AK na węźle z planowaną trasą N-S.
  - Wariant 0 (bezinwestycyjny) - wariant zakładający nie podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z rozbudową istniejącej DK-7 do parametrów drogi ekspresowej.


 • Tom E: Założenia do organizacji ruchu

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS WARIANTÓW PRZEBIEGU S7
 • ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
 • PRZEPUSTOWOŚĆ WĘZŁÓW
 • INŻYNIERIA RUCHU
 • CZĘŚĆ RYSUNKOWA
        - Rozmieszczenie oznakowania drogowskazowego oraz znaków zmiennej treści skala 1:25000
        - Rozmieszczenie oznakowania pionowego oraz znaków zmiennej treści w tunelu skala 1:100

  Przedmiotem niniejszego opracowania są Założenia do Organizacji Ruchu dla zadania "Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko".


 • Tom F: Opracowania ekonomiczno-finansowe

  W dokumencie m.in.:

 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
        - Wskaźniki ekonomiczne
        - Zestawienie zbiorcze kosztów dla wiaruntów I, II, IIB
        - Zbiorczezestawienie kosztów (ZZK) - WIARANT I
        - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - WARIANT II
        - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - WAIRNAT IIB
 • HARMONOGRAM REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
        - Harmonogram - WARIANT I
        - Harmonogram - WARIANT II
        - Harmonogram - WARIANT IIB

  Przedmiotem opracowania jest ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK) oraz HARMONOGRAM REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO w ramach realizacji zadania pn. "Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko".


 • Tom G: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Część I

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA

  Niniejsze opracowanie wykonano na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na określeniu przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wariantów lokalizacyjnych inwestycji oraz danych o uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych w rejonie terenu przeznaczonego pod cele inwestycyjne oraz ocena rodzaju i skali oddziaływania analizowanych wariantów przedsięwzięcia na poszczególne komponenty jego otoczenia.

  Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko (2017) 1,68 MB

  Plan orientacyjny 25,8 MB

  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 24,8 MB

  Załącznik 1: Wydruki z obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu 5,75 MB

  Załącznik 2: Wydruki z obliczeń hałasu 0,477 MB

  Załącznik 3: Decyzje i uzgodnienia 829 MB

  Załącznik 4: Kartogramy ruchu 2,78 MB

  Załącznik 5: Formularze SDF 1,02 MB


 • Tom G: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Część II

  W dokumencie m.in.:

 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OPIS DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ
 • OCENA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU

  Zasięg oddziaływania hałasu i zanieczysczeń powietrza - wariant I 77,1 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu i zanieczysczeń powietrza - wariant II 83,2 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu i zanieczysczeń powietrza - wariant IIB 80,7 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu i zanieczysczeń powietrza - Uzupełnienie (2017) 23,2 MB

  Urządzenia ochrony środowiska 77,9 MB

  Mapa uwarunkowań środowiskowych 68,8 MB

  Mapa terenów chronionych 36,7 MB

  Korytarze migracyjne 26,9 MB

  Mapa hydrologiczna 10,6 MB

  Kartografia roślinności 98,4 MB


 • Tom H: Uzgodnienia i opinie 110 MB

  Tom I: Spotkania informacyjne 376 MB

  Tom J: Materiały promocyjne 25,3 MB

  Tom K: Podsumowania i wnioski 0,343 MB

  D Z I A Ł A N I A     S I S K O M

  Analiza powiązania drogi ekspresowej S7 z Trasą Mostu Północnego na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie
  Opracowanie SISKOM z grudnia 2012 r.

  W dokumencie m.in.:

 • Zakres opracowania i metodologia
 • Opis wariantów
 • Wyniki prognoz ruchu
 • Oszacowanie pracy przewozowej
 • Zmiany natężenia ruchu na sieci
 • Odległości międzywęzłowe
 • Wnioski końcowe

  Celem opracowania jest wykonanie prognoz ruchu dla wybranych wariantów układu węzłów na drodze ekspresowej S7. Rozwiązania te nie były przedmiotem analiz w opracowaniu pt.: "Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk".
  Jako podstawę opracowania przyjęto czterostadiowy model ruchu, stanowiący część "Studium". W modelu tym wprowadzono poprawki dotyczące układu drogowo ulicznego, pozostawiając bez zmian więźbę ruchu. Dla zapewnienia porównywalności nowych wariantów analizy z wariantami już przeanalizowanymi na zlecenie miasta, zrezygnowano z poprawiania modelu ruchu, ograniczając liczbę modyfikacji do niezbędnego minimum. Wyniki analizy przedstawiono w postaci graficznej za pomocą tzw. wstęg natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach sieci. Ponadto dokonano oszacowania pracy przewozowej wyrażonej w pojazdogodzinach oraz pojazdokilometrach.
 • Zasady obsługi obszaru


  Wariant W8 (węzeł Chomiczówka trzypoziomowy) 36,3 MB

  Wariant W8 (węzeł Chomiczówka dwupoziomowy) 36,2 MB


  Wniosek w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  złożony w Urzędzie Wojewódzkim dnia 9 listopada 2007 r.
  1. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przez włączenie do analizy wielokryterialnej i przeanalizowanie dodatkowych wariantów II i IIC trasy S7 z węzłem z Trasą Mostu Północnego "Chomiczówka" (patrz załącznik).
  2. Wnioskujemy o zrealizowanie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska w wariantach II lub IIC z węzłem z Trasą Mostu Północnego "Chomiczówka".
  3. Wnioskujemy o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko o inwentaryzację przyrodniczą Lasu Bemowskiego i opisanie skutków, jakie przyniesie dla środowiska degradacja północnej części tego lasu w przypadku realizacji trasy S7 w wariantach IIA, IIB lub III.
  4. Wnioskujemy o takie zaprojektowanie trasy ekspresowej S7 w wariancie II, by w jak najmniejszym stopniu odcinała ona Łomianki od Kampinoskiego Parku Narodowego oraz umożliwiała swobodną migrację zwierząt pomiędzy dwoma obszarami Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły i Kampinoski Park Narodowy.
  5. Wnosimy o zaprojektowanie zieleni izolacyjnej na całym przebiegu trasy S7 na terenie Warszawy i Łomianek.
  6. Wnioskujemy o odrzucenie wszystkich wariantów trasy ekspresowej S7, które ingerują w tereny przyrodnicze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Las Bemowski.
  7. Wnioskujemy o podjęcie szybkich i wiążących decyzji w sprawie, zgodnych z obowiązującym prawem, tak by inwestycja mogła być zrealizowana przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012.
  Jako załącznik złożono projekt węzła Chomiczówka sporządzony przez SISKOM na prośbę mieszkańców dzielnicy Bielany.
  Projekt poniższy został sporządzony przez SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji na prośbę mieszkańców Bielan, osiedla Radiowo i Wieża

  Celem projektu węzła "Chomiczówka" jest pokazanie, że możliwe jest wykonanie połączenia tras wysokich klas w taki sposób, by zapewnione były optymalne parametry ruchowe przy jednoczenej minimalizacji uciążliwości dla sąsiadujących osiedli mieszkalnych.
  Projekt został złożony w Urzędzie Wojewódzkim w trybie konsultacji społecznych. Przedtem był konsultowany z władzami Bielan oraz zaprezentowany dyrektorowi Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy. Każdorazowo spotykał się z pozytywnymi reakcjami. Węzeł "Chomiczówka" zaprojektowano w dwóch wariantach.

  W A R I A N T   I


  Węzeł Chomiczówka wraz w możliwością włączenia ul. Gen. Maczka

  W A R I A N T   II
  (preferowany)

  Węzeł Chomiczówka z węzłem Maczka-Wrocławska na lotnisku
  Rozwiązanie zapewnia obsługę osiedla Bemowo Lotnisko

  Przebieg tras w planie  Plan Wariantu I na Targeo AutoMapa  Plan Wariantu I na tle zdjęcia satelitarnego
  Plan Wariantu II na Targeo AutoMapa  Plan Wariantu II na tle zdjęcia satelitarnego  Przekroje poprzeczne


  Przekrój A-A

  Przekrój B-B

  Przekrój C-C

  Przekrój D-D

  Przekrój E-E


  Przekrój A-A

  Przekrój B-B

  Przekrój C-C

  Przekrój D-D

  Przekrój E-E  M A T E R I A Ł Y     A R C H I W A L N E

  Dokumentacja do decyzji środowiskowej z 2006 roku


  Mapa orientacyjna analizowanych wariantów 36,3 MB

  Dokument zawiera m.in.:

  • Opis planowanego przedsięwzięcia
  • Opis elementów środowiska
  • Opis zabytków prawnie chronionych
  • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
  • Prognoza ruchu
  • Oddziaływanie przedsięwziecia na jakość powietrza, gleby i ziemię
  • Hałas i wibracje
  • Oddziaływanie na wody powierzchniowe
  • Oddziaływanie na zdrowie ludzi
  • Uzasadnienie wybranego wariantu
  • Opis działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko
  • Obszar ogranicznego użytkowania
  • Analiza możliwych konfliktów społecznych
  Przedmiotem niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) jest przedsięwzięcie polegające na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej nr S-7 w kierunku Gdańska zgodnie z proponowanymi wariantami jej przebiegu. Raport stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Celem opracowania jest określenie spodziewanego oddziaływania na środowisko projektowanego północnego wylotu drogi ekspresowej S-7 z Warszawy w kierunku Gdańska, wraz z rozważanymi wariantami, oraz zdefiniowanie niezbędnych do podjęcia działań mających na celu minimalizację ujemnych skutków inwestycji.

  Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym 0,98 MB

  Mapy sytuacyjne analizowanych wariantów S7


  Wariant 1 5,32 MB  Wariant 2 36,3 MB  Warianty 2a i 2b 9,07 MB  Wariant 3 11,2 MB  Warianty 4, 4a i 4b 8,98 MB  Wariant 5 3,60 MB

  Projekt budowlany z 2010 r.

  Wstępne wersje planów sytuacyjnych dotyczących przebiegu planowanej drogi ekspresowej S-7 na odcinku węzeł "Czosnów" - węzeł "NS".
  Poniższe materiały były przedstawiane na spotkaniach informacyjnych organizowanych w dniach 20-22.07.2010r. przez dzielnice i gminy, przez które przebiegać będzie planowana droga.


  Mapy dla wariantu 1 29,7 MB

  Mapy dla wariantu 2 26,5 MB  Dokumentacja dla czterech wariantów trasy S7 rozpatrywanych przez BPRW S.A. w 2004 roku.

  Mapa wariantów przebiegu S-7 jakie były rozpatrywane w pierwszym kwartale 2005 roku


  Węzeł trasy S-7 z Trasą Mostu Północnego analizowane przez BPRW SA w 2004 roku


  Wariant 2 podstawowy

  Wariant 2A

  Wariant 2B

  Wariant 2C