Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Uproszczone studium - BPRW 2008 r.    Węzeł TOG/Trasa Siekierkowska/Ostrobramska/Grochowska    Powiązanie TOG z POW i Wałem Miedzeszyńskim
TOG jako północny wylot z Warszawy
Materiały archiwalne

Trasa Olszynki Grochowskiej


Trasa Olszynki Grochowskiej jest jednym z ważniejszych elementów planowanego układu drogowo-ulicznego miasta Warszawy i elementem planowanej Warszawskiej Obwodnicy Miejskiej jako łącznik pomiędzy Trasą Siekierkowską a Trasą Toruńską i Trasą Mostu Północnego. Na południu Warszawy Trasa Olszynki Grochowskiej ma się połączyć z planwaną Południową Obwodnicą Warszawy i Wałem Miedzeszyńskim. Tym samym trasa stanowiłaby drogowy kręgosłup prawobrzeżnej Warszawy odciążając z ruchu tranzytowego-międzydzielnicowego ulice wewnątrzmiejskie tej części stolicy. Kontynuacja TOG poza północnymi granicami miasta stołecznego stworzy alternatywny wylot z Warszawy w kierunku Augustowa i Suwałk (droga krajowa nr 61) z ominięciem Jabłonny i Legionowa.
Trasa od wielu lat uwzględniana jest w kolejnych edycjach Miejscowych Planów Ogólnych Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Warszawy. W latach 70-tych ubiegłego wieku w korytarzu TOG planowano przedłużenie III linii metra z Gocławia do Julianowa. Tereny wzdłuż linii metra i jednocześnie wzdłuż Trasy Olszynki Grochowskiej miały być kolejnym wielkim osiedlem Warszawy podobnym do Ursynowa. Na północ od ulicy Grochowskiej TOG miała tworzyć dużą obwodnicę Pragi zamykając Targówek i łącząc się z Trasą Toruńską. Plany przyjęte Uchwałą Nr LXXI/615/98 Rady M.St. Warszawy z dnia 8 czerwca 1998 roku uznały za celowe wykonanie studium przebiegu i wykonalności Trasy Olszynki Grochowskiej. W owym czasie TOG planowana była jako trasa ekspresowa. W drugiej połowie 2000 roku wykonano nawet studium techniczne dla trasy na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do Trasy Toruńskiej oraz raport o oddziaływaniu na środowisko. Zakładano, że trasa będzie realizowana bezpośrednio po zbudowaniu Trasy Siekierkowskiej i wraz z planowaną równocześnie Trasą NS stanowić będzie wewnętrzą obwodnicę miejską.
Wraz ze zmianą władzy w stołecznym ratuszu plany te odłożono na półkę i zmieniono koncepcję rozwoju układu drogowego Warszawy. Większy nacisk połozono na tzw Obwodnicę Etapową Centrum zakładającą przebudowę do 2010 roku ulic Marsa i Żołnierskiej oraz połączenie tego ciągu z przedłużoną Trasą Toruńską (poprzez fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy), a na zachodzie Warszawy poprowadzenie ruchu ciągiem zmodernizowanych Al. Jerozolimskich od Łupuszańskiej do ronda Zesłańców Syberyjskich oraz Prymasa Tysiąclecia do Trasy AK, zamiast Trasą NS. Budowę Trasy Olszynki Grochowskiej odłożono na lata późniejsze (około 2020 roku) i obniżono jej klasę z S do GP. Jednak w Strategii Rozowju Warszawy do 2020 roku (uchwalonej w listopadzie 2005 r.) powrócono do koncepcji obwodnicy miejskiej z wykorzystaniem Trasy Olszynki Grochowskiej i Trasy NS, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym w październiku 2006 roku zachowano rezerwy terenu pod te trasy. Powyższe daje więc nadzieję, że Trasa Olszynki Grochowskiej kiedyś w końcu powstanie. Jednak zmieniająca się koncepcja układu drogowego Warszawy w zależności od uwarunkowań politycznych oraz rozbudowany układ estakad w zrealizowanym w 2007 roku węźle Marsa/Płowiecka/Trasa Siekierkowska, mocno utrudnia połączenie TOG z Trasą Siekierkowską. Poniżej przykładowe rozwiązanie węzła TOG i Trasy Siekierkowskiej zaproponowane przez SISKOM:

Wariant węzła TOG/Trasa Siekierkowska

Wariant węzła TOG/Trasa Siekierkowska na zdjęciu satelitarnym

Zmieniające się koncepcje układu warszawskich obwodnic oraz wciąż przekładane realizacje kluczowych dla miasta tras spowodowane brakami funduszy, nie dają nadziei na zrealizowanie Trasy Olszynki Grochowskiej wcześniej, niż po 2020 roku. W 2008 roku miasto stołeczne Warszawa zamówiło wykonanie opracowania "Uproszczone studium komunikacyjne (rozszerzone dane techniczne) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy Warszawy", które prezentujemy poniżej. Gdy dojdzie do momentu realizacji TOG, będzie musiała zostać wykonana pełna dokumentacja projektowa dla tej inwestycji wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko.
Uproszczone studium komunikacyjne (rozszerzone dane techniczne) Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ulicy Przewodowej do północnej granicy Warszawy
Trasa Olszynki Grochowskiej ( TOG ) w nieobowiązującym już Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy z 1992r. sklasyfikowana była jako droga ekspresowa S. W ustaleniach aktualnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego TOG została sklasyfikowana jako droga główna ruchu przyspieszonego GP. Konieczne stało się zweryfikowanie powiązań tej trasy z układem komunikacyjnym w obszarze, przez który przechodzi jak również zasad rozwiązań.
Trasa Olszynki Grochowskiej stanowić będzie fragment obwodnicy miejskiej w ciągu ulic: Siekierkowska, Witosa, Sikorskiego, Rzymowskiego, Marynarska, NS, Trasa Mostu Północnego. Koncepcja rozwiązań obejmuje swym zakresem elementy rozwiązania drogowego i komunikacji publicznej dla Trasy Olszynki Grochowskiej w obszarze opracowania tj. na odcinku od ul. Przewodowej w Wawrze, poprzez Dzielnice: Pragę Południe, Rembertów, Targówek i Białołękę do granicy Warszawy i Nieporętu. Przedstawiono wariantowe rozwiązania przekroju trasy, bez tramwaju i z tramwajem, na odcinku od Trasy AK (Toruńska) do Trasy Mostu Północnego oraz podwarianty rozwiązania geometrii węzłow i skrzyżowań.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Odc. ul. Przewodowa - Trasa Na Zaporze
 • klasa drogi G
 • prędkość projektowa 60 km / godz.
 • ograniczona dostępność
 • 2 jezdnie o 2 pasach ruchu z pasem dzielącym
 • szerokość pasa ruchu 3,5m
 • pas dzielący 5,0 m
 • jezdnia serwisowa 5,0 m
 • chodniki 2,0 - 3,0 m
 • obustronna ścieżka rowerowa 2,0m
Odc. Trasa Na Zaporze - północna granica miasta
 • klasa drogi GP
 • prędkość projektowa 70 km / godz.
 • ograniczona dostępność (poprzez węzły)
 • ciągłość i bezkolizyjność ruchu na jezdniach głównych
 • nośność 115 kN / oś
 • jezdnia
  odc. Trasa Na Zaporze - Trasa Siekierkowska
  odc. Trasa Toruńska - płn. granica Warszawy

  - 2 jezdnie o 2 pasach ruchu z pasem dzielącym i opaskami 0,5m
  - szerokość pasa ruchu 3,5m

  odc. Trasa Siekierkowska - Trasa Toruńska
  - 2 jezdnie o 3 pasach ruchu z pasem dzielącym i opaskami 0,5m
  - szerokość pasa ruchu 3,5m
 • pas dzielący 5,0 m
 • jezdnie serwisowe 5,0 m
 • chodniki 2,0 - 3,0 m
 • obustronna ścieżka rowerowa 2,0

W dokumencie m.in.:

 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH
 • UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
 • UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 • CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ WARIANTÓW
 • OPIS ROZWIĄZAŃ
 • ZASADY ODWODNIENIA
 • ANALIZA I OCENA ROZWIĄZAŃ

  Przedmiotem zamowienia są rozwiązania komunikacyjne planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Przewodowej do północnej granicy miasta, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz przyległym pasem terenu. Z zamowienia wyłączony jest odcinek pomiędzy węzłem z Trasą Siekierkowską i węzłem z ul. Grochowską wraz z tymi węzłami.
  Opracowanie ma na celu:
  • ustalenie podstawowych zasad rozwiązań projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej oraz powiązań z układem komunikacyjnym
  • ustalenie rezerw terenowych na podstawie przedstawionej w opracowaniu koncepcji rozwiązań drogowych oraz analizy istniejącego zagospodarowania
  • uzyskanie danych do dalszych prac projektowych związanych z realizacją elementów układu drogowego, dla potrzeb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego dla obiektów w sąsiedztwie planowanej trasy.

 • Plan sytuacyjny wariant 1 53,9 MB


  Podwariant Berensona 3,79 MB

  Podwariant oś. Derby 1,60 MB

  Podwariant Łodygowa 3,42 MB


  Plan sytuacyjny wariant 2 13,4 MB


  Plan sytuacyjny wariant 1 - ortofotomapa 33,7 MB


  Podwariant Berensona - ortofotomapa 3,20 MB

  Podwariant oś. Derby - ortofotomapa 1,12 MB

  Podwariant Łodygowa - ortofotomapa 4,23 MB  Uwarunkowania środowiskowe 7,03 MB


  Przekroje poprzeczne 0,97 MB

  Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską
  Odcinek projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej pomiędzy Trasą Siekierkowską a ulicą Grochowską przebiega w korytarzu rezerwowanym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st.Warszawy. W stanie istniejącym w znacznej części rezerwowanego korytarzu na odcinku od ulicy Dęblińskiej do Ostrobramskiej oraz od ulicy Ostrobramskie 150 m na południe funkcjonuje lokalna ulica Rodziewiczówny. Ulica posiada skrzyżowania z ulicami Łukowską, Jubilerską i Ostrobramską. Poprzez ulicę Dęblińską włączona jest na prawe skręty do ulicy Grochowskiej. Pozostała część korytarza trasy, nie zajęta przez ulicę Rodziewiczówny nie jest wyposażona w żadne urządzenia komunikacyjne. Wpływ rozwiązań węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z ulicą Grochowską sięga około 700 m na północ od ulicy Grochowskiej. W tej części korytarza Trasy usytuowane są dwie ulice: Kwatery Głównej (odcinek Grochowska-Osowska) oraz Podolska (odcinek Grochowska-Szaserów).
  Zgodnie z kierunkami rozwoju zapisanymi w SUiKZP m.st.Warszawy tereny w rejonie analizowanego odcinka Trasy Olszynki Grochowskiej zachowają dotychczasową strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Pomiędzy Trasą Siekierkowską a ulicą Ostrobramską przewiduje się tereny usług w tym usług wielofunkcyjnych oraz częściowo tereny zieleni. Pomiędzy ulicą Ostrobramską a Grochowską po stronie zachodniej pozostawia się przewagę zabudowy mieszkaniowej wysokiej a po stronie wschodniej tereny usługowe w tym tereny obiektów i urządzeń komunikacyjnych. Dla Trasy Olszynki Grochowskiej oraz ulic powiązanych z trasą ustalona jest następująca klasyfikacja techniczna:
 • Trasa Olszynki Grochowskiej - główna ruchu przyspieszonego (GP),
 • Trasa Siekierkowska - główna ruchu przyspieszonego (GP),
 • ulica Ostrobramska - główna ruchu przyspieszonego (GP),
 • ulica Grochowska - główna (G),
 • ulica Nowo-Anińska - zbiorcza (Z).
  Pozostałe ulicy w obszarze przyległym do Trasy to ulice lokalne (L) i dojazdowe (D).

  Etap I

  W dokumencie m.in.:

 • Analizy uwarunkowań przebiegu Trasy Olszynki Grochowskiej
 • Prognozy ruchu
 • Wariantowe rozwiązania Trasy Olszynki Grochowskiej
 • Wariantowe rozwiązania pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu "Parkuj i jedź"
 • Wnioski końcowe wynikające z Etapu I koncepcji
 • Zakres prac w Etapie II koncepcji
 • Koncepcja rozwiązań Trasy Olszynki Grochowskiej
 • Koncepcja rozwiązań węzła przesiadkowego

  Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo-autobusowej i parkingu "Parkuj i jedź".
  Celem opracowania jest:
  • ustalenie przebiegu Trasy Olszynki Grochowskiej w klasie GP w rejonie Gocławia i Wawra,
  • uzyskanie koncepcji rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych węzłów,
  • sprawdzenie możliwości lokalizacji i następnie uzyskanie koncepcji rozwiązań pętli tramwajowej, pętli autobusowej i parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie węzłów drogowych,
  • uzyskanie koncepcji obsługi komunikacyjnej obszaru położonego w rejonie trasy i węzłów drogowych,
  • uzyskanie danych dla potrzeb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji administracyjnych, opracowywania koncepcji zagospodarowania terenu i podejmowania decyzji inwestorskich.
  SYNTEZA 7,33 MB
  PREZENTACJA 12,1 MB

 • Plany sytuacyjne - Etap I

  WARIANT 1WARIANT 2WARIANT 3aWARIANT 3bWARIANT 4

  14,0 MB

  14,0 MB

  14,0 MB

  14,0 MB

  14,0 MB


  Zasady obsługi terenu przyległego

  WARIANT 1WARIANT 2WARIANT 3aWARIANT 3bWARIANT 4

  8,12 MB

  8,12 MB

  8,12 MB

  8,12 MB

  8,12 MB


  Potoki ruchu

  WARIANT 1WARIANT 2WARIANT 3aWARIANT 3bWARIANT 4

  0,11 MB

  0,11 MB

  0,11 MB

  0,11 MB

  0,11 MB

  Przekroje poprzeczne


  0,91 MB

  Węzeł przesiadkowy

  Wariant AWariant BWariant CWariant C - Etap II

  2,68 MB

  2,75 MB

  3,02 MB

  7,68 MB

  Etap II

  W dokumencie m.in.:

 • ANALIZA MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH
 • PROGNOZY RUCHU NA ROK 2030
 • WARIANTOWE ROZWIĄZANIA – ETAP I
 • ANALIZA I OCENA WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ
 • PODSUMOWANIE ETAPU I
 • ZAKRES PRAC W ETAPIE II KONCEPCJI
 • KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ TOG
 • KOLIZJE WYWOŁANE PROJEKTOWANYMI ROZWIĄZANIAMI

  Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz z zasadą obsługi komunikacyjnej przyległych terenów, uwzględniające wnioski i postulaty zgłoszone przez właścicieli nieruchomości, inwestorów, projektantów, Radę Dzielnicy Praga Południe, ZTM i ZDM.
  Koncepcja składa się z dwóch etapów:
  • Etap I - opracowanie 3 wariantów wstępnych rozwiązań drogowych Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do ul. Grochowskiej a także zasad obsługi komunikacyjnej otaczających terenów. Zebranie opinii od zainteresowanych osób, jednostek i instytucji, publiczna prezentacja opracowania,
  • Etap II - opracowanie ostatecznych rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych, uwzględniających wyniki publicznej dyskusji.
  Prezentacja 10,3 MB
  Niweleta i przekroje 2,16 MB
  Prognozy ruchu 0,16 MB
  Uwarunkowania planistyczne 7,39 MB


 • Plan orientacyjny 4,56 MB

  Plan sytuacyjny - skala 1 : 2000 5,59 MB

  Plan sytuacyjny - skala 1 : 1000 15,2 MB

  Analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z Trasą Mostu Południowego (drogą S-2)
  W trakcie prac projektowych dotyczących drogi ekspresowej S-2 (Trasy Mostu Południowego/Południowej Obwodnicy Warszawy), stwierdzono, że przewidywana wcześniej budowa węzła tej drogi z planowaną Trasą Olszynki Grochowskiej jest wątpliwa z uwagi na zbyt małą odległość od sąsiednich węzłów - z Wałem Miedzeszyńskim i z ul. Patriotów. Próby połączenia drogi S-2 jednocześnie z Wałem Miedzeszyńskim i Trasą Olszynki Grochowskiej w postaci tzw. "zespołu węzłów" prowadziły do rozwiązań trudnych w realizacji i eksploatacji. Jednocześnie z uwagi na przewidywaną funkcję Trasy Olszynki Grochowskiej w docelowym układzie drogowym aglomeracji warszawskiej, za uzasadnione uznano poszukiwanie rozwiązań zapewniających jej powiązania, co najmniej z Wałem Miedzeszyńskim, a za jego pośrednictwem także z drogą S-2.
  Warianty rozwiązań połączenia TOG z Wałem Miedzeszyńskim przeanalizowano pod względem możliwych rozwiązań technicznych oraz kolizji, jakie wywołują z zagospodarowaniem, środowiskiem przyrodniczym i infrastrukturą inżynieryjną. Przyjęto założenie, że przebudowa Wału Miedzeszyńskiego do przekroju dwujezdniowego wraz z budową jezdni zbiorczych obsługujących przyległe działki, modernizacja ul. Przewodowej (wg przygotowanego projektu budowlanego) jak również budowa Trasy Mostu Południowego wyprzedza realizację TOG a więc nie wchodzą do zakresu tej inwestycji.

  W dokumencie m.in.:

 • WARIANTY TRASY - ANALIZA WSTĘPNA
 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH I ŚRODOWISKOWYCH- ETAP I
 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ETAP I
 • PROGNOZY RUCHU - ETAP I
 • ANALIZA I OCENA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW WYNIKOWYCH
 • PROGNOZY RUCHU - ETAP II
 • ANALIZA I OCENA ROZWIĄZAŃ
 • OSZACOWANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ OCENA I PORÓWNANIE ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

  Raport przedstawia wyniki opracowania pt. "Analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z Trasą Mostu Południowego (drog. S-2)". Niniejszy projekt wykonano w celu:
  • określenia możliwości uzyskania połączenia Trasy Olszynki Grochowskiej z Wałem Miedzeszyńskim, a za pośrednictwem węzła Wału z drogą S-2, także z drogą ekspresową,
  • przeanalizowania koncepcji rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych połączeń ww. tras oraz węzłów drogowych i skrzyżowań, niezbędnych dla zapewnienia wymiany ruchu,
  • przeanalizowania koncepcji obsługi komunikacyjnej obszaru,
  • uzyskania danych dla potrzeb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji administracyjnych (warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę), opracowywania koncepcji zagospodarowania terenu itp.,
  • dostarczenia danych do podjęcia decyzji inwestorskiej o przystąpieniu do dalszych prac przygotowawczych do budowy ww. urządzeń komunikacyjnych, w tym studiów wykonalności, projektów koncepcyjnych i budowlanych.
  Synteza raportu 2,33 MB
  Prezentacja 5,07 MB


 • Część rysunkowa

  Plany sytuacyjno-wysokościowe

  WARIANT IWARIANT IIWARIANT IIAWARIANT III

  4,56 MB

  10,5 MB

  2,04 MB

  8,05 MB


  Plany sytuacyjne na tle ortofotomapy

  WARIANT IWARIANT IIWARIANT IIAWARIANT III

  5,36 MB

  2,55 MB

  12,5 MB

  9,49 MB


  Zasady obsługi komunikacyjnej

  WARIANT IWARIANT II i IIAWARIANT III

  5,49 MB

  5,28 MB

  5,25 MB


  Plansze kolizji

  WARIANT IWARIANT II i IIAWARIANT III

  4,38 MB

  8,86 MB

  6,26 MB


  Przekroje poprzeczne


  0,34 MB  TOG jako północny wylot z Warszawy
  Trasa Olszynki Grochowskiej poza północnymi granicami Warszawy istnieje jedynie w studiach i planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin Nieporęt, Wieliszew, Nowego Dworu Mazowieckiego i Pomiechówka oraz Województwa Mazowieckiego. Jest bezpośrednim przedłużeniem Trasy Olszynki Grochowskiej w Warszawie.
  Zebrane łącznie materiały pozwalają wytyczyć prawdopodobny przebieg trasy między Warszawą a drogą krajową nr 62. Można go prześledzić w zamieszczonym poniżej pliku lub na Interaktywnej Mapie Transportowej SISKOM. TOG w takim przebiegu stałaby się dla prawobrzeżnych dzielnic alternatywnym wylotem z Warszawy w kierunku Gdańska oraz Suwałk i wygodnym połączeniem drogowym do lotniska w Modlinie. W znacznym stopniu odciążone zostałyby drogi: S7 przez Łomianki oraz ulicę Modlińską i DK61 przez Jabłonnę i Legionowo.

  Poniżej prezentujemy zestaw dokumentów planistycznych gmin z zaznaczonym przebiegiem TOG.  Zmiana przebiegu Trasy Olszynki Grochowskiej w Nieporęcie (2011 r.)

  W 2011 roku gmina Nieporęt zmieniła przebieg TOG na swoim terenie. Trasa została odsunięta w kierunku wschodniej i północnej granicy gminy, tj. w kierunku Puszczy Słupeckiej oraz drogi wojewódzkiej nr 631. Nowy przebieg znajduje się bliżej terenów cennych przyrodniczo o trudnych warunkach gruntowo-wodnych (lasy, bagna), co stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu.

  Poniżej prezentujemy aktualny oraz poprzedni rysunek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nieporęt


  Stary i nowy SUiKZP gminy Nieporęt 12,5 MB


  Trasa Olszynki Grochowskiej jako droga krajowa

  W marcu 2009 roku wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski przedstawił propozycję włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej w sieć dróg krajowych (S17 i S7). "Należy przestać mówić o Trasie Olszynki Grochowskiej, jako projekcie lokalnym. Rezerwowany na trasę korytarz powinien być włączony w sieć dróg krajowych (S17 - S7), który w przyszłości przejąłby ruch na trasie Gdańsk - Warszawa - Lublin - Lwów" - powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki na spotkaniu z samorządowcami powiatu legionowskiego 23 marca 2009 r.
  Z uwagi na duże obciążenie trasy wyjazdowej z Warszawy w kierunku północnym, szczególnie z prawobrzeżnej części miasta, istnieje duża potrzeba stworzenia nowych rozwiązań. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o rozważenie budowy dodatkowego wyjazdu z prawobrzeżnej części Warszawy, m.in. w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego i Mazowieckiego Portu Lotniczego Modlin - do drogi krajowej nr 7, jako nowego elementu sieci dróg krajowych.
  Wojewoda zaproponował, by trasa ta, o docelowych parametrach drogi ekspresowej, była powiązana z układem dróg krajowych stanowiących Ekspresową Obwodnicę Warszawy (np. z planowaną do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej Trasą Armii Krajowej). Ponadto, powinna być logicznym przedłużeniem drogi S17, która w obecnych planach kończy się na węźle "Drewnica" zlokalizowanym w Markach. Pozwoli to jadącym z południowego wschodu naszego kraju dotrzeć do lotniska w Modlinie oraz dalej do trasy S7 na północ Polski - omijając od wschodu Warszawę.


  Materiały archiwalne

  Dokumentacja z 1995 - Koncepcja Programowa Budowy Wylotu Drogi Nr 61 z Warszawy Po Trasie Olszynki Grochowskiej

  Dokument zawiera m.in.:

 • Analiza i wybór przebiegu trasy
 • Stan istniejący
 • Przekształcenia układu drogowego
 • Koncepcja programowa trasy
 • Analiza ekonomiczna
 • Wpływ na obsługę komunikacyjną, zagospodarowania przestrzennego i warunki środowiskowe Jabłonny, Legionowa i Nieporętu

  Koncepcja budowy wylotu drogi 61 z Warszawy po trasie Olszynki Grochowskiej została wykonana w oparciu o umowę pomiędzy BPRW a Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych z dnia 21.11.1994 r. Opracowanie jest jedną z faz przygotowania dokumentacji dla przedmiotowej trasy i poprzedza wykonanie ZTE i projektu technicznego.

  Trasa Olszynki Grochowskiej będzie zamykała obwód tras ekspresowych wokół Warszawy od strony wschodniej. Przedłużenie tej trasy na północ prowadzić będzie ruch w kierunku Gdańska w poprzez odgałęzienie na wschód również w kierunku Augustowa. Trasa powiązana będzie z układem podstawowym miasta na węzłach wielopoziomowych a w szczególności na rozważanym odcinku z trasami: Toruńską (kl. E) i Warszawską (kl. GP) oraz z trasą mostową w Legionowie (kl. E). Na wysokości Modlina przewiduje się nowy most na Bugo-Narwii w osi TOG. Na odcinku od Toruńskiej do Warszawskiej TOG będzie posiadała parametry miejskiej trasy ekspresowej o prędkości projektowej 80 km/h i szerokości w liniach rozgraniczających 50-55 m. W przekroju poprzecznym trasa będzie posiadała dwie trzypasmowe jezdnie z poboczami.
  Trasa przejmie praktycznie cały ruch tranzytowy (około 90%) w relacji Warszawa-Augustów. Niewielki ruch jaki pozostanie na ul.Modlińskiej i Płochocińskiej będzie natury lokalnej. W przypadku realizacji TOG przesunięciu w czasie może ulec budowa obejścia Jabłonnej i budowy drugiej jezdni ul. Modlińskiej na brakującym odcinku.


 • TOG na tle istniejącego i planowanego układu dróg WSW


  Układ drogowy w otoczeniu TOG
  stan istniejący

  Układ drogowy w otoczeniu TOG
  stan planowany


  Dokumentacja z 2000 roku dla odcinka Trasa Siekierkowska - Trasa Toruńska
  Część opisowa - plik 3,63 MB

  Załączniki - plik 138 kB
   

  DOKUMENT ZAWIERA m.in:

  - Charakterystykę uwarunkowań planistyczno-projektowych
  - Prognozy ruchu dla roku 2015
  - Studium przebiegu trasy
  - Rozwiązania skrzyżowań i węzłów
  - Zasady zagospodarowania terenów przyległych
  - Zasady odwodnienia trasy
  - Analizę i ocenę kolizji projektowanych rozwiązań drogowych
  - Analizę kosztów realizacji inwestycji

  Trasa Olszynki Grochowskiej jest jednym z najważniejszych elementów planowanego układu drogowo-ulicznego miasta Warszawy. Trasa ta od wielu lat uwzględniana jest w kolejnych edycjach Miejscowych Planów Ogólnych Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Warszawy. Warszawa - miasto ponad 1,5 milionowe o dynamicznie rosnącym poziomie motoryzacji i wykorzystaniu samochodu. przez wiele lat była niedoinwestowana w zakresie sprawnych rozwiązań komunikacyjnych o dużej przepustowości. Trudności komunikacyjne jakie przeżywa miasto są tego następstwem. Obecna trudna sytuacja wymaga podjęcia zdecydowanych działań w zakresie projektowania i realizacji tras komunikacyjnych, które dałyby możliwość usprawnienia połączeń miedzydzielnicowych, wyeliminowania ruchu niezwiązanego z centrum na obrzeża miasta i stworzenia układu obwodnic.
   

   

  OOŚ 2000 - plik 1,4 MB

  DOKUMENT ZAWIERA m.in:

  - Charakterystykę inwestycji
  - Charakterystykę środowiska przyrodniczego
  - Oddziaływanie inwestycji na środowisko
  - Opis proponowanych środków ochronnych

     Przewidywany poziom hałasu w przypadku braku zabezpieczeń

  Proponowane zabezpieczenia ograniczające hałas z trasy